Yliopiston etusivulle Suomeksi På svenska In English
Helsingin yliopisto Eurooppalainen huippuyliopisto
 

Ylioppilasmatrikkeli 1640–1852

Etusivu > Henkilötiedot

Sisältö:

Muut matrikkelit:

Henkilötiedot

(ei ole tiettävästi ylioppilas) Lorentz Håkansson U1092. Kotoisin Ruotsista (Helsingin RO 24.4.1661). — Maininta "Student i Åbo" (Ehrström 1890) on virheellinen. — Uudenmaan ja Hämeen läänin virkamies 1630-luvulta. Lääninsihteeri. Helsingin oikeuspormestari 1649, virkavapaa 1675, ero 1677. Valtiopäivämies 1664. Helsingin maakuntakokouksen osanottaja 1671. † Helsingissä 24.6.1693. ‡ Lopelle 1694.

Pso: Margareta Elisabet von Termon (‡ 1691).

Poika: Helsingin oikeuspormestari Johan Laurentz 2053 (yo (1669), † 1710).

Viittauksia: KA valtakunnanregistratuura 9.4.1655 f. 179 (Till Gen. Gouv. af Ingermanl. H:r Gustaf Horn Efwersson för Borgmest:e i Helsingforss Lars Håckansson ... borgmest:n i Helsingfors Lars Håckansson hafwer för oss sigh högeligen beswärat, att endoch uthi een arfrets, emellan sig uppå den eena sijdan och hans Swåger och hustrus broder Christopher Terman på den andre, är först igenom en compromiss, och sedan Hoffrättens doom i Dorpt, det quantum determinerat och afdömbdt, som honom Lars Håckansson hafwa bör effter hans hustrus Fader, Så skall han Terman icke deste meera sig accommodere ...), 27.6.1655 f. 200 (Till Landzhöfdingen H. Ernst Creutz för Borgmästaren i Hellsingforss Lars Håkonsson att maintineras wedh sin tienst), 2.12.1674 f. 416 (Öpet breff för Johan Larsson at Succedera Fadren uti Borgmästare tiensten i Helsingfors ... Oss hafwer borgmästaren uti Helsingfors Stad Lars Håkonsson i vnderdånigheet låtit tillkienna gifwa sig nu mehra för dhes tilltagande ålderdoms swagheeter skull göras oförmögen at hädan effter kunna behörigt affwechla samma sitt Embete ... Fadren uti någre och Fyratio åhrs tijd wid dhe där å Orten förwaltade tienster stedze hafwa påskina låtit), 13.8.1675 f. 177 (Confirmation för Borgmästaren i Helsingforss Lorentz Håkansson på 6½ öres Landh i Tawasthuus Lähnn ... ett Hennes Maij:ttz Wår Högtährade Käre Frumoders Drottning Christinæ bref daterat d. 30 Novembris 1648, dheruthinnan honom någre lägenheeter i Finlandh Tawasthuus Lähn, Hattula häradh och Loppis Sochn, under Norkiöpingz Besluuts wilckor donerade warde); KA mf. ES 1782 (ee 5) Hauhon, Tuuloksen ja Lammin käräjät 23.8.1644 f. 33v (Secreteraren W:t Lårens Håkanssånn), Hauhon, Tuuloksen ja Lammin käräjät 3.11.1646 f. 116v (Secretærarn W:tt Laurentius Haqvinj, esiintyy viran puolesta käräjillä usein muulloinkin); KA mf. ES 1883 (ll 7) Lopen käräjät 17.2.1681 s. 52 (Förekom Borghmest:ns Wähl:t Lorentz Håkonssons Mågh, Samuell Dubbe); KA mf. ES 1884 (ll 7) Lopen käräjät 7.2.1683 f. 51v (Salois Borgmest: Lårentz Håkonssons Sätterij), 52v (Första gångon oplyses Borgmest: Wälbet:de Lorentz Håkanssons hemman i Loppis by, som han till hopman Wälbetrodde Daniel Tollet för 50 Rijkzdal:r i Underpant satt och ingen war som der emoot klandradhe); KA mf. ES 1886 (ll 10) Lopen käräjät 20.–21.11.1693 s. 706 (Borgmästaren i Hellsingfors högwähl: Johan Laurentz Upwiste des Sahl: Faders fordom Borgmästarens H: Lorentz Håkansons disposition och skrifftel: fattade afskiedh, emellan des Barn, och Arfwingar af d: 28 Julij 1692, hwaruthinnan han betygar ben: des Sons Godheet emoth sine Förälldrar, och dhe anseenlige försträckningar både till Ryttare munteringar och); KA mf. ES 1239 (g 2) Helsingin RO 20.10.1655 (Hans Nåde wälborne h:r Landzhöfdingen gaff tillkenna dett Räntmästaren wäl:t Gabriel Taffwasts (katso 2105) haffuer förmådt sigh Hans Kongl: Maij:ttz wår allernådigste Konungz och Herres Fullmacht oppå Justitiæ Borgmästare kallet, lydande dett han skall Succedera nu warande Justitiæ Borgemästaren Ehreborne och wäl:t Lorentz Håkonsson), Helsingin RO 20.2.1656, Helsingin RO 3.5.1656 (Bårgemästaren Ehrebårne och wäl:t Lårentz Håckansson Hölt Rådh Sampt at såsom hånom faller för swårt allena slijta alle saaker som förekomma, altså skulle Embeterne fördeelas honom och hans medh Colleger emellan, på det icke alt beswäret måtte hengia opå honom, som mäst her till ähr wanligit, hwilket hans nåde Landzhöfdingen leett sigh behaga, och blef beslutit at Bårgmästaren wäl:t Lårentz Håkonson skall allena hafwa till at skaffua medh Justitiens administration, och Hospitaletz inspection, Bårgmästaren Michell Zachrieson 214 skall hålla handh öf:r Commertien, och Bårgmestaren Tafwasten (katso 2105) skall hafwa Inspection öfwer handtwärkene och Bygningarne), Helsingin RO 11.11.1657; KA mf. ES 1239 (g 3) Helsingin RO 24.4.1661 (at Borgmästarne Lorentz Håkonsson och Michel Zachrison, Rådhmännerne Erich Gynterson, Hans Johanson och Ericus 915 äre Swenske), Helsingin RO 6.2.1664 (Röstades på Justitiæ Borgmästaren till Herredagzman); KA mf. ES 1240 (g 4) Helsingin RO 24.4.1667 (Då proponerade Justitiæ Borgmestaren H:r Lorentz Håkonsson, at han för sin ålderdoms skuldh ...), Helsingin RO 30.1.1669, Helsingin RO 8.5.1669, Helsingin RO 8.4.1671 (Regementz Skrifwaren Ezechiel Peerssons Fullmächtigh Erich Swantesson bewijste sigh hafwa Appellerat emoot een Cämbner doom angående 50 d: k:m:t, som han til Borgmästarens wäl:t Lars Håkanssons Frw, wälb: Margreta Elisabeth von Termon skall ährlagdt hafwa, begärandes fördenskull Citation på Borgmästaren), Helsingin RO 12.4.1671; KA mf. ES 1264 (g 105) Helsingin KämnO 31.5.1672. — Consistorii ecclesiastici Aboënsis protokoller I 1656–1658. SKHST 2 (utg. Ad. Neovius, 1899) s. 21; Consistorii ecclesiastici Aboënsis protokoller II 1658–1661. SKHST 3 (utg. Ad. Neovius, 1902) s. 523(?). — E. Ehrström, Helsingfors stads historia från 1640 till stora ofreden. SSLS 15 (1890) s. 140; J. Vallinkoski, Turun akatemian väitöskirjat 1642–1828. HYKJ 30 (1962–66) #2083D, 2766D, 3898D, 4328D, 4380D.

Päivitetty 22.3.2013.

Lähdeviite

Yrjö Kotivuori, Ylioppilasmatrikkeli 1640–1852: Lorentz Håkansson. Verkkojulkaisu 2005 <https://ylioppilasmatrikkeli.helsinki.fi/henkilo.php?id=U1092>. Luettu 16.8.2022.

Ks. myös viittausohje.

Näytä / piilota lisätiedot

Tiedot Laguksen ja Carpelanin matrikkeleissa

Ei esiinny aiemmissa matrikkeleissa.

Tallenna tiedot muistiin