Yliopiston etusivulle Suomeksi På svenska In English
Helsingin yliopisto Eurooppalainen huippuyliopisto
 

Ylioppilasmatrikkeli 1640–1852

Etusivu > Henkilötiedot

Sisältö:

Muut matrikkelit:

Henkilötiedot

(ei ole tiettävästi ylioppilas) Johan Eneqvist Johannes Matthiæ, Uskelensis U1124. Vht: Salon Kistolan vuokraaja Matts Henriksson Eneqvist († 1692) ja hänen 1. puolisonsa N.N. Turun katedraalikoulun oppilas 17.4.1683 (in cl. rect., Johannes Matthiae Eneqwist Uskel.). Vihitty papiksi Turun hiippakunnassa 6.5.1692. — Uudenkaupungin pedagogi 1692. Synodaaliväitöksen respondentti pappeinkokouksessa Turussa 1697. ‡ Uudessakaupungissa 17.9.1699.

Pso: 1693 Maria Bergius tämän 1. avioliitossa († 1705).

Pson seur. aviomies: Uudenkaupungin pedagogi, rehtori Johan Winter 3914 (yo 1692/93, † 1765).

Appi: Taivassalon kirkkoherra, professori, FM Petter Bergius 4 (yo 1640, † 1691).

Viittauksia: TMA Uudenkaupungin yhteislyseon arkisto, Oppilasmatrikkeli 1799–1855 s. 2 (Johan Mathias Eneqvist, ordinatus och mycket erudit man); KA mf. ES 1749 (cc 9) Halikon ja Uskelan käräjät 7.–9.10.1673 f. 112 (Wälb: H:r Jacob Munckz Befalningzman Matthias Enequist), (cc 10) Halikon ja Uskelan käräjät 17.–19.6.1682 f. 82 (Befalningzmannen Wälb:dde Mathias Eneqwist begärte å sitt Herskapz H:r Jacob Munckz wägnar); KA mf. ES 1845 (kk 7) Maskun, Nousiaisten ja Lemun käräjät 5.–6.3.1686 f. 15 (Arrendatoren Matthias Eneqwist); KA mf. ES 1370 (p 7) Uudenkaupungin RO 15.2.1697 (Scholmestaren Wällärde H:r Johan Eenqwist, framkom medh Berättelse, dett skall Högwyrdige H:r Biskopen wedh senaste håldne Visitation här j Staden, pålagt honom, att skaffa sig Bewijs, huru han kommit att åthniuta dhe Studente Peng: som på stora höghijdz dagar j dhenne Församblingen medh håfwerna colligeres. Och som han sade sig intet annat Skiähl där till hafwa, än dett hans antecessor 131 samma wilkor nutit, så begärte han, att Magistraten honom här om närmare behagade underrätta; hwarföre bleff här om undersökt, och af samptel: Rådmännerne intygat, dett ifrån dhen tijden Scholan här j Staden bleff inrättadh, skola Studente Peng:r Scholmestaren till dess ringa Löhns Förbättring anslagne warit, hwar emot Scholmestaren Alla dhe högtijdz dagar, då slijke Peng:r colligeres, warit plichtig att hålla en Swänsk Predijkning j Församblingen, och där emot skall Församblingen j förra tijder, för andra Studente peng:s ehrläggiande warit förskont. Hwaröfwer sin begärte Rättens Attestatum, som honom och bewiljades); KA mf. ES 1370 (p 8) Uudenkaupungin RO 7.11.1698 (Emedan Borgerskapet d: 22 Aug: nästförl:e bewiljat dett en Nyy Schol-Stugu skulle opkiöpas; Så begärtes dheras Betänckiande, om icke förre Borgmest:s, men nu mehra häradzhöfdingens högwäl:t Henrich Juslenij 2517 gårdh wedh Torget som står till Sahlu där till skulle wara tienlig, effter som hela gården för dett wärde kunde kiöpas, som eljest en Schola aff Nyo skulle kunna opbyggias medh? Men Borgerskapet förmente sig wara drägeligare, om dhe finge sielfwa skaffa materialier där till; Och fördenskull belofwades, att nästkommande Winter till dett rum wedh Kyrckian som Gl: Schola nän ståår oppå, skall aff hwar Borgare j Staden föhras 2:ne Timber ståckar, 2:ne Taakwedh ståckar, och 4 Språttas aff den längdh som framdeles dhem wijsas skall); KA mf. ES 1371 (p 15) Uudenkaupungin RO 19.3.1706 (Emedan Scholmästarens Wällärde H:r Johan Winters 3914 hustru fordom dygdesamme Matronan Maria Bergia allaredan j fiordh medelst döden afgångit, lembnandes effter sigh en Omyndigh Son af förra gifftet medh Sahl: Scholmästaren H:r Johan Enqvist, samt Twänne döttrar af detta senare gifftet; Så förehöltz bem:te Skolmästare Winter, det honom likmätigt den 4:de puncten j Förmyndare Ordningen borde låta oprätta richtige Inventarier öfwer des framledne hustrus qwarlåtenskap, på dett Barnens Möderne så mycket bättre effter den 5:te puncten j samma Förordningh måtte kunna afwittras), Uudenkaupungin RO 25.5.1706 (en Sons Josephs afwittring). — E. Jalava (toim.), Liber scholae Aboensis 1670–1825–1830. SSJ 9 (1933) s. 25, 28, 32 (1685, cl. rect. circ. super., Johannes Matthiae Messubyensis‹!›), 36 (1686/87, cl. rect. circ. super., Johannes Matthiae Uskelens.); E. Koskenvesa (julk.), Turun hiippakuntaan papiksi vihityt vuosina 1690–1732. SSV 39 (1969–70) s. 139 #44. — C. H. Strandberg, Åbo stifts herdaminne I (1832) s. 184; Suomen kansallisbibliografia 1488–1700. SKST 642 (toim. T. Laine ja R. Nyqvist, 1996) #2807.

Päivitetty 30.11.2012.

Lähdeviite

Yrjö Kotivuori, Ylioppilasmatrikkeli 1640–1852: Johan Eneqvist. Verkkojulkaisu 2005 <https://ylioppilasmatrikkeli.helsinki.fi/henkilo.php?id=U1124>. Luettu 22.3.2023.

Ks. myös viittausohje.

Näytä / piilota lisätiedot

Tiedot Laguksen ja Carpelanin matrikkeleissa

Ei esiinny aiemmissa matrikkeleissa.

Tallenna tiedot muistiin