Yliopiston etusivulle Suomeksi På svenska In English
Helsingin yliopisto Eurooppalainen huippuyliopisto
 

Ylioppilasmatrikkeli 1640–1852

Etusivu > Henkilötiedot

Sisältö:

Muut matrikkelit:

Henkilötiedot

Yo Tartossa 12.7.1642 Mikael Hyvetius (mainitaan yleensä ilman sukunimeä) Michael Æschilli, Viburgensis U118. Kotoisin Viipurin hiippakunnasta. Depositio 9.7.1642. Ylioppilas Tartossa 12.7.1642. Ylioppilas Uppsalassa 5.7.1643 Michael Eschilli Viburgensis. — Kiteen kappalainen noin 1650, kirkkoherra 1673. Oli kivulloinen ja sai viransijaisen 1683. † 8.6.1693.

Pso: 1:o Malin Jöransdotter (Wallius); 2:o (jo 1681) Margareta Jakobsdotter.

Lanko: Olof Wallius 2937 (yo 1681, † 1739).

Viittauksia: Juha Rouvisen tiedonanto 13.7.2013 (Tieto Mikael Hyvetiuksen kuolinpäivästä, kirjallisuuslähde G. Luther ja J. Rouvinen, Neiglick-suvun vaiheita 1800-luvulle. SSV 45 (2003) s. 64 ja alkuperäislähde RA Viipurin tuomiokapituli kuninkaalle 23.6.1693 att Regalt Pastorat Kides ... har nyln. ell. d. 8 Hujus blifwit vacant igenom Pastoris dersammastädz, Sahl: H. Michaelis Eschilli dödel. afgång. Kirjeessä mainitaan Mikael Hyvetiuksen olleen vuoteenomana viimeiset 21 ½ vuotta); KA mf. ES 1794 (gg 1) Kiteen käräjät 2.–3.9.1673 f. 145 (Angaff Kyrckieheerden her Michael Æschillj, dett han sin resterande Capplans löhn för 23 åhr hooss sin Kyrckieheerde Sahl: her Jören (katso 2937) inttet mechtig blifwit hafwer, Framläggiandes åthskillige Consistorij förmaningar, till bem:te Pastore); KA mf. ES 1795 (gg 1) Kiteen käräjät 3.–4.9.1669 f. 561, Kiteen käräjät 4.–5.9.1668 f. 636v (Framsteeg Capplanen her Michael Æschilli ifrån Kijdesby och Frijherskap, och beswärade öfwer Rijgo Jochimsson i Haara Jerfwi och Welborne her Flämingz Frellsse, dett han hafwer kommit, opå Kijdes byns och Frijherskaps Ägor, och brede wed her Michells Äng ett stycke Swidie huggit); KA mf. ES 1795 (gg 2) Kiteen käräjät 9.–12.2.1683 f. 40v (för detta Coadjutoren her Gustaf Matthiæ Sincko ... denne Gustaff Matthiæ i Suorlax Prestegård), Kiteen käräjät 27.–29.8.1683 f. 137v (Fälttes her Michiels hustro Margetha Jacobzdotter i Sorlax till 3 m:r för swars lössa, emot Vice Pastorem her Jören Näglick (katso U543), Angående een liqvidation som henne med her Jören att uprätta, förmedelst hans högwyrdigheetz her Biskopens och Consistorij doom, pålagt ähr, hwadh hoon för Capplans bohlet i Kijdhes ährligen till denna her Jören ehrläggia böhr), 138 (Så fälttes ok bem:te her Michiels hustro till 3 m:r för swars lösa emot her Johan Sylvester 2536, Angående dhe hwss, som hon å Capplans bohl honom eij uplåtha will, ehuru wäll hoon dem uthj Consistorio, till honom att afstå dömbd ähr), 141 (Sammaledes Fälttes her Michiels Hustro Margetha Jacobzd:r till 3 m:r för swars lösa, emot Peter Jörensson (katso 3420), Angående något Arf, som hoon och hennes man hafuer effter denne Peter Jörenssons Fadher sigh tillägnadt, som doch Peter Jörensson förmenar dem eij wara berättigade till), 141 (Inga Michielsdotters i Suorlax witnesbörd); KA mf. ES 1796 (gg 2) Kiteen käräjät 30.1.–1.2.1682 f. 251, 251v, Kiteen käräjät 21.–23.8.1682 f. 375v, Kiteen käräjät 12.–15.2.1681 f. 484v (Kyrckieheerdens H:r Michels hustru Margreta Jacobsd:r intygade sig eij weta af begynnelsen på deras träta), 491–494 (Förekom förra Pastoris Son Peter Jörensson och framtedde det wyrdige Consistorij i Wijborg resolution, daterat d: 21 Januarij näst förledne, deruthinnan Consistorium remitterar twisten emellan honom och Pastorem Dn: Michaelem Æschilli, Angående Prästebols räntors erleggiande, hijt till Häradz Rätten att uptagas och wederbörl: afhielpas), Kiteen, Ilomantsin ja Suojärven käräjät 2.–3.12.1681 f. 609v, Kiteen, Ilomantsin ja Suojärven käräjät 18.–20.9.1680 f. 828 (Coadjutor Dn: Gustavus Matthiæ opå Pastoris H:r Michels Æschilli wägnar), Kiteen käräjät 24.–26.3.1679 f. 925v (Kyrckieheerden H:r Michaël Æschillj läth anhålla at förra Kyrckieheerdens Son, Peter Jörensson måtte fulgiöra och betala till honom sin resterande Caplans löhn effter Heredz Rättens doom af d: 3 Septemb: 1673 hwaruti om hans fordran för 10½ åhr befans wara till inthet giord och Peter Jörensson för dhe öfrige 12½ åhr erkend skyldig till H:r Michel at betala eller bewijsa förr betalt wara. Peter Jörensson swarade sådant wara af höga Öfwerheten ophäfwit och resolverat, att Caplanerne deras rättighet af Almogen och eij af Kyrckieheerderne opbära och niuta skulle ...), Kiteen käräjät 16.–17.9.1675 f. 1208v (Föredrogh her Henrich Laurentij Cultanus, oppå Pastoris Michaelis Æschilli wägnar med beswär och störste klagemål, att ehuruwäl bem:te Pastor Dn: Michael hadhe bordt förledne Philippi Jacobi tijdh hafwa sitt frija inträdhe uthi Pastoratet här i Sorlax, och att Landzhöfdingen Wälborne her Berendt Mellin haf:r der om Inspectoren Wäl:t Zacharias Månsson, den 4 Junij nästförledhne tilskrifwit, medh begäran att han denne her Michael der i Pastorat insättia wille, som medh samma brefz Copia nu bewijstes, hwaruthinnan och förmähles, att aldenstund Petter Jörensson hwilken nu medh samma Pastorat eij afstå will, eij hafwer det Kongl: bref, som han der å hafwa skall ... detta Sorlax berättes och bewijses af ålder ett gammelt Prestebohl warit hafwer); KA mf. ES 1796 (gg 3) Kiteen käräjät 9.–12.2.1684 f. 24v (Wijdare förehölt Kyrkioheerden h: Jören Näglick (katso U543) h: Michels hustro Margareta Jacobzdotter, här för Rätta hwarföre hon denne Gustavum Sincko hoos sigh uthj Pastoratet herbergerar, helst och effter som hans högwyrdigheet h: Biskopen hadhe tillförne allareda sagt henne, att hon honom eij hoos sigh lijda skulle, der till swarade hon, att hon haar wäll sagt honom till, att han skulle reesa der ifrån, Men han will ändå inthet); KA mf. ES 1797 (gg 3) Kiteen ja Tohmajärven käräjät 1.–4.9.1684 f. 166 (Effter hans högwyrdigheetz her Biskopens Sahl: Doct: Abraham Thavonij och Consistorij resolution af den 29 Januarij 1678, Ehrkenner Rätten, att her Michiels hustro, h: Margetha Jacobdotter ehrlägger och bettalar till Peter Jörensson (katso 3420) 2 öre Sölf:r m:t för hwart dygn, han uthj Kexholm, förmedelst hennes oskälige angifwande haar fängzligh suttit), 166v, 167 (Michiels förre hustro, Malin Jörensdotter ben:dh tillijka med sitt barn, ähr långt för dödh blefwen, ähn hennes Fadher förbem:te her Jören Petri dödde [† 1672], effter hwilken her Jören Arfwet fallit ähr, Altså her Michiel inttet kan komma till att taga något Arf effter honom); KA mf. ES 1798 (gg 7) Kiteen ja Tohmajärven käräjät 29.–31.10.1688 f. 205v; KA mf. ES 1799 (gg 12) Kiteen ja Tohmajärven käräjät 6.–11.11.1693 f. 160 (Capplans H: Jörans Osolani [Kiteen kappalainen Jöran Osolanus] begäran så opå sin som sin Swärmoders för detta Kyrkioheerdens Sahl: H: Michels Enckias wägnar); KA mf. ES 1799 (gg 15) Kiteen ja Tohmajärven käräjät 26.–27.6.1696 f. 15v (Framledne Kyrckioherdens sahl: H: Michaelis Eschilli Erfwingar å hwilckas wägnar Mågen och nu warande Cappellanen i Kijdhes S:n Wällärde H: Jöran Osolanus war tillstädes). — V. Lagus, Studentmatrikel I (1889–91) s. 22 (IV); Uppsala universitets matrikel I 1595–1700 (utg. A. Andersson et al., 1900–11) s. 99; A. Tering, Album Academicum der Universität Dorpat (Tartu) 1632–1710 (1984) #481 (Hyfwitius (Hyvätti), Michael). — M. Akiander, Herdaminne I. BNF 13 (1868) s. 372; A. R. Cederberg, Suomalaiset ja inkeriläiset ylioppilaat Tarton ja Tarton-Pärnun yliopistossa vv. 1632–1710. SSV 23 (1939) s. 64; A. R. Cederberg, Kiteen seurakunnan papisto ennen isoavihaa. Genos 15 (1944) s. 129; J. Nuotto, Itä-Suomen Walliusten ja Valjusten varhaisvaiheista. Genos 54 (1983) s. 131.

Päivitetty 14.7.2013.

Lähdeviite

Yrjö Kotivuori, Ylioppilasmatrikkeli 1640–1852: Mikael Hyvetius. Verkkojulkaisu 2005 <https://ylioppilasmatrikkeli.helsinki.fi/henkilo.php?id=U118>. Luettu 24.3.2023.

Ks. myös viittausohje.

Näytä / piilota lisätiedot

Tiedot Laguksen ja Carpelanin matrikkeleissa

Michael Eschilli Vib. – Inskrifven i Upsala univ. matrikel 5.7.1643. Kh i Kides 1681; afsked 1686?

Lähde: V. Lagus, Studentmatrikel I (1889–91) s. 22.

Tallenna tiedot muistiin