Yliopiston etusivulle Suomeksi På svenska In English
Helsingin yliopisto Eurooppalainen huippuyliopisto
 

Ylioppilasmatrikkeli 1640–1852

Etusivu > Henkilötiedot

Sisältö:

Muut matrikkelit:

Henkilötiedot

Yo Uppsalassa 10.1627 Henrik Boisman Henricus Reginaldi, Viburgensis U12. Vht: Viipurin pormestari, valtiopäivämies Reinhold Boisman († 1655) ja N.N. Ylioppilas Uppsalassa 10.1627 Henricus Reinholdi Wiburgensis. Respondentti Tarton lukiossa 26.8.1631, pr. teol. prof. Georg. Mancelius. Respondentti Tarton lukiossa 31.12.1631, pr. teol. prof. Andr. Virginius. Ylioppilas Tartossa 1632 (nicht imm.). Respondentti Tartossa 24.5.1633, pr. Andr. Virginius. Respondentti Tartossa 27.5.1633, pr. Georg. Mancelius. FM Tartossa noin 1633. — Viipurin triviaalikoulun rehtori 1635–48, samalla Viipurin lukion kaunopuheisuuden lehtori 1641, 2. teologian lehtori 1648. Käkisalmen ja Pyhäjärven Vl. kirkkoherra 1653. Lääninrovasti s.v. Valtiopäivämies 1647. † Käkisalmella 1688.

Pso: Katarina Didriksdotter Barckhusen (elossa 1690).

Pojanpoika: kapteeni Henrik Boisman 4413 (yo 1699, † 1747).

Pojanpojan poika: Turun hovioikeuden kanneviskaali Didrik Adrian Boisman 5864 (yo 1731, † 1764).

Veljenpoika: Uuraan tullinhoitaja Reinhold Boisman U429 († 1718).

Sisarenpoika: viipurilainen kauppias Reinhold Frese 750 (yo 1650, † 1661).

Sisarenpoika: Jaakkiman kirkkoherra Reinhold Hartz 1954 (yo 1668, † 1700).

Lanko: kielenkääntäjä Olof Barckhusen 83 (yo 1640, † 1686).

Viittauksia: KA valtakunnanregistratuura 29.3.1647 f. 52 (Manebreef för Borgmästeren i Wijborgh Reinholdt Böissman be:dt etc.), 10.4.1647 f. 98 (Donation för M:r Henrico Böisman på ett Fierdedeels ödes hemman Tälkia benämdh i Wijborgs Sochn belägit, quitt och fritt i sin och sin hustrus lifztijdh ... Fierdedeels ödeshemman Telckiä be:dh uthi Tarfwariocki by och Wijborgs Sochn belägit), 23.7.1663 f. 230 (Tillstånd för Kexholm stadh, att igenom deras uthskickade fåå colligera någon hielp i Finland till dess afbrände Kyrkios reparation), 23.7.1663 f. 231, 234, 23.6.1687 f. 335, 5.2.1689 f. 33 (Collation för Mag. Johan Serlachio 2321 för Kexholms pastorat ... aldenstund förmedelst Probstens och Kyrckioheerddens uti Käxholm Mag. Hindrich Boismans dödelige afgång samma lägenheet är ledig worden); KA mf. ES 1833 (jj 3) Viipurin pitäjän käräjät 20.–21.6.1643 f. 194 (Bårghmästaren Wäl:t Reinholdt Böisman och hans Sån Rötkerdt Böisman Frågadhe för M: Henricum Böisman, angående ett Crono heman i Tärfuajåki, huar upå Wälbe:te Magister skall afhenda Fougtens tillstondz bref samma heman at tagha i possession, Till wijdare Tingz ransakan och hans her G: Landzhöfdingens där upå Confirmation); KA mf. ES 1833 (jj 4) Vehkalahden käräjät 23.7.1644 f. 50v (Framträdde Borgmestaren ifrån Wijborgh W:tt Reinholdt Böössman, och inlade i Rätten een Skrifft om någre fråge punctar Angående sin Son S: Tönnes Böössman och Dawidh Bilefeltz slagzmåll och träta, huilken Saak först på Häredz tinget A:o 1642 den 2, 3, 4 Novembris lagligen afdömbt är, och sedermehra der å den höglåflige Kongl:he Håfrätz Resolution uthgången. Vrt. Valkealan käräjät 3.3.1646 f. 123 Sahl: Dawid Bilefeldt); KA mf. ES 1833 (jj 5) Viipurin pitäjän käräjät 27.–29.6.1645 f. 87 (Kom för Rätten M: Henricus Böismann och innladhe Fougtens Andhers Hanssons Zedhell så lydhande. Upå höga Öfuerhetens Nådhighe behagh och Ratification inrymes dhen Höghlärdhe Mannen Hr: Henrich 1/4 Skatt iord i Teruajåki ... datum Wijborgh den 7 Martij Anno 1644 ... tedde sijn bårghan som äro, Bårghemästaren Wäl:tt Reinholt Böisman /: hans käre Fadher :/ och hans Brodher Rigert Böismann), Viipurin pitäjän käräjät 22.–23.4.1646 f. 70v (Terwajoki), Viipurin pitäjän käräjät 30.6.1647 f. 58v, Viipurin pitäjän käräjät 7.–8.12.1648 f. 62; KA mf. ES 1834 (jj 6) Katselmus Rannan kihlakunnassa Anno 1649 daghen effter S: Petri dagh f. 99v (i Terfwajåki by och Wijborgz Sochn), Viipurin pitäjän käräjät 17.–18.11.1651 f. 201; KA mf. ES 1834 (jj 7) Viipurin pitäjän käräjät 16.–18.6.1655 f. 205 (Befalningzman Peter Snäck beswärade sigh deruthöfwer, dedt han eij kan wara mechtigh Cronones restantier, Nämbl: 1652 och 1653 åhrs Räntta af TerwaJokj godz 1/4 skatt, som Kyrckieheerden i Kexholm M:r Hindrich Böissman uppå Förlähningz wijss innehafwer; Så emedan hans Broder S:r Jacob Böissman hafwer nutidt åhrsens afradh ...); KA mf. ES 1794 (gg 1) Räisälän käräjät 8.–9.10.1673 f. 172 (Angaf Prosten Ehrewyrdig her Mag: Böissman, förmedelst sin Skrifwelsse uthj Rätten, huruledes hans bonde I Unnucåskj Johan Köning, een Äng till Borgaren Elias Sichwoi och Sallinen ib:m, uthan hans wetskap borthyrt hafwer); KA mf. ES 1795 (gg 1) Pyhäjärven käräjät 29.–30.8.1670 f. 446v, 447v (Beswärade Allmogen eenhälleligen det deres Kyrckeheerde H: Mag: Heinricus Böissman hafwer den deel af Saaköror som Kyrckian tillkomma bör, upburit och sigh til nytta anwändt), Tiuralan käräjät 12.–13.10.1670 f. 472 (Uplystes tridie gången den Klockan som hoos Hans Ehrewördigheet Dn: Mag: Böismanno pantsatt ähr), Räisälän käräjät 20.–21.8.1669 f. 556 (Ehrwyrdige Her Probstens Mag: Hendrich Böissmans bönder i Unnucoskj), Pyhäjärven käräjät 28.2.–1.3.1667 f. 772 (Förmantes Allmågen at framföra timber och andra Materialer till Nya Kyrckians Upbyggellsse her j Sochnen), 772v, Räisälän käräjät 26.–27.2.1666 f. 912v (Föredrogh Fendrichen Manhafftig Henrich Clöfwer (katso 687) som skulle hans Landbonde Thomas Mårthensson Nåckelainen förrymbdt ifrån hans Frelse godz i Särgisaloby nu för 4 wekur sedhan, och begifwit sigh på Probstens Wyrdige och Höglärde her M:r Henrici Bössmans hemman i Unnucåskj och Päskylänmäkj), Pyhäjärven käräjät 15.–17.9.1662 f. 1142v, Pyhäjärven käräjät 5.5.1657 f. 1233; KA mf. ES 1796 (gg 2) Jaakkiman käräjät 11.–13.3.1682 f. 312; KA mf. ES 1797 (gg 4) Raudun, Sakkolan ja Pyhäjärven käräjät 5.–14.11.1685 f. 186v (Prestebohlet i Pyhäjärfwj S:n); KA mf. ES 1798 (gg 8) Raudun, Sakkolan ja Pyhäjärven käräjät 18.–23.11.1689 f. 203 (Betygade Nämbdemännerne Henrich Päiwä, Simon Pajain och Jören Karjalain, att då fordom Kyrckieheerden och Præpositus Sahl: Mag: Heinricus Böissman haar några åhr för senaste Ryska rupturs tijdhen blifwit Pastor här i Pyhäjärfwj, haar een Landbonde Christer Nokelain ben:dh på Prestebohlet warit, som bem:te Mag: Henrichs Antecessor Sahl: her Lars Biur (katso U151) der hafft, hwilken, sedhan den andra brodren Neml:n Marcus Nokelain sigh från honom skildt, eij förmådt allena Prestebohlet i fultt bruk hålla). — K. G. Leinberg (utg.), Handlingar rörande finska skolväsendets historia III (1889) s. 48 (16.11.1635, Collation att bliffva Rector i Wijborg; myös IV s. 104); K. G. Leinberg, Bidrag till kännedom om finske studerande vid Upsala universitet. Förhandlingar och Uppsatser 5 (1891) s. 84; Uppsala universitets matrikel I 1595–1700 (utg. A. Andersson et al., 1900–11) s. 45; K. G. Leinberg (utg.), Handlingar rörande finska skolväsendets historia IV (1901) s. 139 (10.4.1647, Frihetsbref på ett hemman); A. Tering, Album Academicum der Universität Dorpat (Tartu) 1632–1710 (1984) #85. — M. J. Alopæus, Borgå gymnasii historia III–V (1807–17) s. 279; J. J. T[engström] (utg.), Utdrag rörande Finland, utur de otryckta delarna af A. A. von Stiernmans Bibliotheca Suio-Gothica. Suomi 4 (1844) s. 332; M. Akiander, Skolverket. BNF 9 (1866) s. 313, 318, 319, 326; M. Akiander, Herdaminne I. BNF 13 (1868) s. 368; A. Bergholm, Sukukirja I (1892) s. 152 (Boisman Taulu 2); K. G. Leinberg, Dissertationes academicæ Fennorum extra patriam. BNF 58 (1900) #191; T. Carpelan, Ättartavlor för de på Finlands riddarhus inskrivna efter 1809 adlade, naturaliserade eller adopterade ätterna (1937–42) s. 41 (von Boisman Tab. 1); A. R. Cederberg, Suomalaiset ja inkeriläiset ylioppilaat Tarton ja Tarton-Pärnun yliopistossa vv. 1632–1710. SSV 23 (1939) s. 31; G. Luther, Borgmästaren Reinhold Boisman och hans söner. SSV 38 (1965) s. 224; M. Sainio, Dissertationen und Orationen der Universität Dorpat 1632–1656 (1978) s. 38, 39, 63, 67; Suomen kansallisbibliografia 1488–1700. SKST 642 (toim. T. Laine ja R. Nyqvist, 1996) #2535R, 2536R, 4201R, 4204R, 4206R; Släktbok, Ny följd IV. SSLS 723 (utg. K. Stockmann, 2009) sp. 12 (Boisman Tab. 13).

Päivitetty 11.9.2011.

Lähdeviite

Yrjö Kotivuori, Ylioppilasmatrikkeli 1640–1852: Henrik Boisman. Verkkojulkaisu 2005 <https://ylioppilasmatrikkeli.helsinki.fi/henkilo.php?id=U12>. Luettu 2.2.2023.

Ks. myös viittausohje.

Näytä / piilota lisätiedot

Tiedot Laguksen ja Carpelanin matrikkeleissa

Ei esiinny aiemmissa matrikkeleissa.

Tallenna tiedot muistiin