Yliopiston etusivulle Suomeksi På svenska In English
Helsingin yliopisto Eurooppalainen huippuyliopisto
 

Ylioppilasmatrikkeli 1640–1852

Etusivu > Henkilötiedot

Sisältö:

Muut matrikkelit:

Henkilötiedot

(ei ole ylioppilas) Eskil Stutaeus Æschillus Matthiæ, Ostrobotniensis U1218. * noin 1608. Vht: Ilmajoen Lahdenkylän Lahden talollinen Matts Mattsson ja N.N. Västeråsin koulun oppilas 12.11.1627 Eschillus Matthiæ Bothniensis Abogia venit. — Lapuan kappalainen 1630-luvulla. Ilmajoen kappalainen 1639, Kauhajoen 1652. † 1674/75.

Pso: 1:o N.N. Jöransdotter Mackara; 2:o (jo 1669) Brita Jakobsdotter (Elfving).

Serkku: ylioppilas Joakim Stutaeus 125 (yo 1640, † 1644).

Poika: Elias Stutaeus 1563 (yo 1662).

Lanko: Säkylän kirkkoherra Anders Neostadius 473 (yo (1645), † 1703).

Viittauksia: Kimmo Kemppaisen tiedonanto 9.6.2007 (2. puolison nimi on Brita Jakobsdotter, lähteenä SSHY Ilmajoen henkikirja 1674); Kimmo Kemppaisen tiedonanto 20.4.2012 (Korjaus Eskil Stutaeuksen 1. puolison tietoihin, Eskilin appi ensimmäisessä avioliitossa oli herra Jöran Lapualta, siis Lapuan kirkkoherra Georgius Matthiæ Mackara, † 1638. Lähde: Digitaaliarkisto (u 2) Oulun RO 23.3.1646 Belangande 57 daler kop:r mynt som Her Eskell [i Ilmolla] af Hemmingz Enkia fordrade på sin Swärfaders Sal: Her Jörans wägnar i Lapo; der till hon swarade at hans Swåger Thomas Nilsson som hans medh arfuinge war, hade opburit aff Her Larss i Rowesi [Ruoveden kappalainen Laurentius Johannis Keckonius]några Lappewahror för 43 daler som Sal: Jöran Hemingh der i sin lijfztijdh nidersatt hafuer, dy erkänner Rätten at Her Eskell söker sin medh Consort Thomas Nilsson på dee 43 daler. Men dee 14 daler som än Restera på be:te gäldz Summa, sampt 6 daler på annor gammal gäldh dömbdes hon at strax betala); KA mf. ES 2001 (nn 62) Hämeenkyrön ja Ikaalisten käräjät 26.–27.9.1667 f. 1101v (Förekom H: Eskill Studeus, Caplan uthi Ilmoilla Sochen och giorde inspråk på ett Hemman i Watziais der Jören Jacobsonn åboor, Huilket hemman hans Sal: Moder broder M:r Jochim Kyrkiosien i Åbo skall kiöpt haffua, Så emedhan bondhenn, nu icke ähr tillstädes, eij heller stämbdh. Altså Opskiuthis sackenn till näste tingh); KA mf. ES 2077 (ss 1) Ilmajoen käräjät 9.–10.2.1660 (Daniel Israellsson 577 inladhe i Rätten Cappelanens H:r Eschilli Oblig: Dat: Ilmola d: 5 7:bris 1652), Ilmajoen käräjät 16.–17.1.1664 (Larss Mårthensson j Kyrckioby kom för Rätta, och för mente Sigh igen winna af H:r Æschillo Stuteo Pållwj Luchta Engh den wnder hans bollstadh tillförende lydht och legat haf:r, der Emoot jnladhe H:r Eskill Laglässarens Jacob Hanssons doom breff Dat: den 10 Junij 1646); KA mf. ES 2078 (ss 1) Ilmajoen käräjät 15.–16.2.1665 s. 24 (Syn emellan Cappelanen H:r Æschillum Stuth: och hans granne Matz Nisiusson i Lachtissby), Ilmajoen käräjät 18.–20.9.1666 s. 15; KA mf. ES 2078 (ss 2) Ilmajoen käräjät 1.–2.10.1669 s. 19 (Walborgh Jörenssd:r i Lachtiss Fordradhe på Sin dotters weg:r nogot arff af H:r Eskill Stutæo, effter Sin Sal: man, Som hennes dott:r iempte H:r Eskill skole iemkass och delass emellan, och H:r Eskill ifrån Åbo erfft Haf:r, H:r Eskill Sadhe Sigh hafwa medh henne Förlichtz och betalt arfwet; Sadhe och Henne hafwa Sal: Jacob Hansons domb på Förlikningen, bedh Henne den innläggia, Walborgh Sadhe doomen blifwit opbrändh, dy afsades att Walborgh skaffar af Sal: Jacob Hansons Protocoll een doom Zedell, Huar på Sedan uthslagh Fölia skall), 22 (Sacellanus wälärdhe H:r Æschillus Stutæus, Företrädde, och inladhe Fordom Lagl:s Jacob Hanssons Nicarlj, Herredz bewiss Dat: Ilmåla den 10 Aug: 1644 För mälandhe det bem:te H:r Æschillus då Haf:r upwist Joachjm Joachjmj 125 witnes skrifft af den 27 Aprilis 1641, wthj Huilcken skrifft Förmäless dett Joachimj Fader Sal: M: Joachimus Stutæus Som war H:r Æschillj Fader broder, haf:r tillsagdt Lofwat och gifwit Herr Æschillo Sijn Andel j Lachtis Hemman, till det Som H:r Æschillj Fader Mattz Mattzson Huilcken på Lachtiss Hemman då boddhe, Sin Son merbe:te H:r Æschillo Fram För andra Arfwingar Testementerat Haf:r, Som åfwansk:ne Herredz bewiss widare Förmäler och innehåller, Ofwan be:te gåfwor och Testamente, Hafwer H:r Æschillus adresserat Skiänckt och gifwit Sijn nuwarande Hustru, dygdesamme Hustru Brita Jacobssd:r och den dottren Margretha Han medh Henne aflat Haf:r, Särskilt Fram För Hanss Andre Barn och Arfwinger af den Förre Kullan, effter Hanss Lijfztijdh Frijt att niutha och behålla, Helst emedan af dhen Förre Kullan, ähre alle så upfostradhe, att dhee sigh sielfwe nähra, och Födha kunna, Men Margreta Omyndigh, detta begeradhe H:r Æschillus Confirmeras, Dett rätten nu För denne gången icke ähr tillåtit att giöra, ändoch Nembden denne Hanss begäran Alldeless bijhölle, All den stundh ingen Huarken af H:r Æschillj barn eller någor Annan war Som detta klandra wille Uthan dett Togz ad notam, bleff ad acta Fört och H:r Æschillo attest meddelt); KA mf. ES 2079 (ss 3) Ilmajoen käräjät 10.–11.10.1673 f. 12, 14v, Ilmajoen käräjät 22.–24.9.1674 s. 45 (Jochum Eskillsson), 48 (H:r Eskill), Ilmajoen käräjät 15.–16.2.1675 s. 145 (Caplans Sahl: H:r Eskels Enkia beswärade öfwer åthskillige Sochnemän om deres Mootwilligheet till Presterliga Ränttors afbetalningh); KA mf. ES 2027 (qq 3) Ilmajoen käräjät 20.–23.9.1680 s. 209 (Jacob Andersson i Lahdes Kärdhe så nu som åffta tillförenne till Eskell Peersson i Nänätämä ... Jacob Eskellsson i Lahdhen tillstodh sin Sahl: Fadher H:r Escill Stutæum hwilken Anderssons Hemman förr åbodt Hafft Laga doom uppå bem: Åhåma, men nu wara förkommit); KA mf. ES 2028 (rr 5) Lapuan käräjät 16.2.1640 f. 8v (Brijta Mårtensdotter Saligh Kyrkieherdens enckia), Ilmajoen käräjät 12.9.1643 f. 252 (Margeta Enckia i Lachtis käradhe till her Eskill åm sitt arffhemman åm 1 Mantall i Lachtis, Huilket hans brodher Matz Andersson åt her Eskill sållt haffuer, det hon igenbörda wille. Så emedhan detta köp befans olageligen wara skeet Uthan Laga Uplyssningh emoot Lagh 2 och 10 Cap: Jorda Balken och arfuingåm ohembudhitt dy efter det 2 och 12 Cap: i samma B: afsadhes at be:te Margetha sit arfhemman inlösa mhå innom den tijdh ssåm Lagh tillåter), Ilmajoen käräjät 10.8.1644 f. 281 (Företrädde her Eskill Caplaan här sammastädz och inladhe Joachimi Joachimi Stutæj 125 Underskrifuen skrifft de Dato 27 Aprilis A:o 1641 af innehåldh det hans Sal: Fadher hafuer låffuat sijn andeell af Lachtis hemman åt her Eskill, så och tillkänna gifuandes det Fars Fadher Matz Matzsson hafuer i lijka måttå Testementerat honom halfueparten af be:te Lachtes hemman tillhoopa mz det såm hans Fadher brodher honom tillsagt hafuer och be:te Joachimi witnes skrifft förmähler; begärandes altså af Rätten der på et witnesbördh); KA mf. ES 2028 (rr 6) Lapuan käräjät 14.3.1646 f. 151 (Her Eskell fordom Kaplan i Lapo kärade och tillkänna gaff huru sosom han den tjdhen han war i Åbo ähr worden twungen att betala till doom kyrckian för Lapu Sochn 2 T:r Span:l för doom kyrck tunnorna som Sochnen Resterade effter som hans Quittans där å det uthwjste), Ilmajoen käräjät 10.6.1646 f. 169v (Her Eskill kaplan härsammastädz opbödh desse Engiar), Ilmajoen käräjät 17.8.1647 f. 201v, Ilmajoen käräjät 24.1.1649 f. 379v (Her Eskill Caplann inladhe sitt Köpe Breeff aff Rätten verificerat dhen 10 Junij 1646), 380v, 381 (Clemedt Thomasson i Kurika Käradhe till her Eskill om LuopaJerffwj Tresket som her Eskill skulle fikia och fahra Och lijkwäll sijn gamble häffd wara; D: Escillus inladhe Hardtwijk Bengtssons doombreeff Daterat 1588 dhen 12 Augusti der uthinnan samma Tresketh ibland alt annat undher her Eskils hemman tillagt och aff gammalt bytt ähr, hwarföre ähr gifuit i stället i Mest Jerffwj, Alt så beroor dett dher widh effter såsom dett lageligen skiedt ähr, dett 1 Capitlet i Jordhe Balcken lijkmätigt); KA mf. ES 2029 (rr 7) Ilmajoen käräjät 20.–21.3.1651 f. 258, Ilmajoen käräjät 4.9.1652 f. 563v; KA mf. ES 2029 (rr 8) Ilmajoen käräjät 27.8.1653 f. 148 (H:o Margeta Matzdotter i Lahcdenkylä Bewiliades till att Bekomma af sin Sahl: Mans Broder Lucas Michellsson ib:m effter Owildomens wtrekningh 43 D:r 30 öre som hoon hade Innestående på Hemmanet tilhopa medh dess Systers Nillas Andeel ib:m), 148v (Walbårgh Jörensd:r till sin Sahl: Mans Peer Matzons Broder H: Eskill Sacellan i Lahdenkylä, om dess Barns Arf och Befantz epter bytes Brefwetz Lydellsse för Henne restera een Koo och 7 m:r S: m: till Huilket H: Eskill bör Swara; item Lars Jöransson Andra Hennes Swåger Lofwade tilstella Henne Koppar ½ lp: som och för Henne tilbaka Ståår, det dee och domdes at Betala), Ilmajoen käräjät 17.6.1654 f. 345v (Jochim Eskillsson i Lahtis by en Ogifft drengh som hadhe belägrat Kirstin Pohilainen een Löskåna och Aflat barn dy fältes Jochim till 3 m: och Kånans Saak Opskötz till dess hoon tilstedes kommer), 345v (Belangande Twisten Emillan H: Eskill och Frantz Frantzon i Lahdenby), 347; KA mf. ES 2030 (rr 9) Ilmajoen käräjät 29.–31.3.1655 f. 106, 107v (Dns: Æschillus Matthæi Caplanen i Ilmola begäradhe aff samptlige Tingzlaget ett bewijs om sitt förehollande uthi sitt Predikoembethe), Ilmajoen käräjät 16.–17.10.1655 f. 125v, Ilmajoen käräjät 1.–3.3.1656 f. 393, 394, Ilmajoen käräjät 24.–25.8.1656 f. 491v, 492v (Dns: Elias Arffwidhsson 680 ifrån Kyrå Fulmechtigh af Månss Philpusson j Åbo inladhe sin Fulmacht af dato den 23 Augustij 1654, och kiärade till Her Eskill om 4 lb: Smör); KA mf. ES 2030 (rr 10) Ilmajoen käräjät 10.8.1657 f. 65v, Lapuan käräjät 13.–14.8.1657 f. 71 (Herr Æschillus Stuut förre tredde, och till kenna gaf sigh effter sijn Sahl: Swärfadher och fordom Kyrkioherde här j Lapå Sochn någon wthstående skuldh, haf:r att infordra beswerandes sigh dem icke kunna mechtigh blifwa), Ilmajoen käräjät 11.–13.2.1658 f. 302v, Ilmajoen käräjät 31.8.–2.9.1658 f. 324. — Consistorii ecclesiastici Aboënsis protokoller II 1658–1661. SKHST 3 (utg. Ad. Neovius, 1902) s. 522; Album scholæ Arosiensis 1618–1650 (utg. W. Molér, 1905) s. 14; K. G. Leinberg (utg.), Handlingar rörande finska kyrkan och presterskapet VII (1907) s. 65. — C. H. Strandberg, Åbo stifts herdaminne II (1834) s. 59, 62; V. P. Toropainen, Tietoja 1600-luvun turkulaisten sukulaisuussuhteista. Genos 74 (2003) s. 48 (TKO 24.3. ja 24.5.1652); V. P. Toropainen, Tietoja 1600-luvun turkulaisten sukulaisuussuhteista. Genos 79 (2008) s. 38 (TRO 26.4.1645: Herra Eskil Matthiae Stutaeus vaatii Joachimus Joachimin perintöä Hartvig Henrikinpoika Speitzilta).

Päivitetty 21.4.2012.

Lähdeviite

Yrjö Kotivuori, Ylioppilasmatrikkeli 1640–1852: Eskil Stutaeus. Verkkojulkaisu 2005 <https://ylioppilasmatrikkeli.helsinki.fi/henkilo.php?id=U1218>. Luettu 28.1.2023.

Ks. myös viittausohje.

Näytä / piilota lisätiedot

Tiedot Laguksen ja Carpelanin matrikkeleissa

Ei esiinny aiemmissa matrikkeleissa.

Tallenna tiedot muistiin