Yliopiston etusivulle Suomeksi På svenska In English
Helsingin yliopisto Eurooppalainen huippuyliopisto
 

Ylioppilasmatrikkeli 1640–1852

Etusivu > Henkilötiedot

Sisältö:

Muut matrikkelit:

Henkilötiedot

(ei ole ylioppilas) Henrik Mechelin Henricus Jacobi, Nylandus U1236. * 4.12.1670. Vht: helsinkiläinen porvari Jakob Larsson (kotoisin Janakkalasta, † 1683) ja Valborg Henriksdotter tämän 2. avioliitossa. Helsingin triviaalikoulun oppilas (1691). Vihitty papiksi Viipurin hiippakunnassa 1696. — Kuopion 1. kappalainen 1696. † hukkui Kuopiossa 10.7.1729.

Pso: ~1696 Anna Barnau tämän 2. avioliitossa (jäi leskeksi).

Pson edell. aviomies: Kuopion kappalainen Samuel Argillander 2634 (yo 1678, † 1696).

Veli(?): Pielaveden kappalainen Erik Mechelin 4639 (yo 1701).

Poika: Juvan kappalainen Johan Mechelin 5874 (yo 1731, † 1777).

Pojanpojan poika: Jaakkiman kirkkoherra, FM Henrik Johan Mechelin 11141 (yo 1797, † 1840).

Viittauksia: KA mf. ES 2006 (oo 8) Kuopion käräjät 23.–27.6.1696 f. 119v (Kyrckioherden Ehrewyrdige och Wällärde H:r Henricus Hoffrenius berättade sigh medh skyhldigh wördnadh inhemptat dedh Venerandum Consistorium Wijburgense medelst dess Respecterlige Fullmacht dat: 27 nestledne Februarij förordnat Dnm: Henricum Mechelinum att war Cappelan här i Copio Sochn och sådant j anseende till dedh att Sochnens Inwånare skulle honom der till kallat och vocerat, der af han sade doch intet wetat ... uthan och att allmogen widh Acta Visitationis d: 8 Martij innewarande åhr, eenhelligen till Cappelans tiensten uthnembdt och äskat Adjunctum Dnm: Mattiam Mollenium (katso 1693); Så begierte H:r Kyrckioherden att widh detta Ordinarie Laga Tingh, Nembden och Allmogen kunde blifwa afhörde ... der till så Nembden som dhe af Allmogen hwilcka widh Visitations Acten tillstädes warit, eenhälleligen gåfwo till swars, deras willia aldrigh warit eller nu är att Hendrich Mæchelin må komma till Cappellans tiensten, mindre honom der till Recommenderat, uthan såssom medh een Mun uthllåte sigh fram för någon annan att wällia Mathiam Mollenium till Sacellaniam men att några af dem församblat sigh i Crono Huuset för H:r Henrichs skull sade skedt igenom Lens Mans [Oloff Strenghell] inrådande ... warandes och framledne Capellanens H:r Samuelis Argilandri 2634 /: igenom hwilken tienst blifwit vacant :/ effterlefwerskan ännu oförsörgd hwilket oppå begieran här medh ad notam tagit blef); KA mf. ES 2007 (oo 9) Kuopion käräjät 15.–20.2.1697 f. 31v (Cappellanen Wyrdige och Wällärde Herr Henrich Mechælinus medh fordom Sacellani Sahl: H:r Samuelis Argilanderi Effterlefwerska, men Mechælini nu warande hustru dygdesamme Anna Barnau), Kuopion käräjät 1.–3.6.1697 f. 125 (Cappellanerne Wyrdige och Wällärde herr Johan Mollerus 2780 och Henrich Mechælinus); KA mf. ES 2009 (oo 16) Kuopion käräjät 6.–7.10.1702 s. 270 (Huru som Capellan Wällärde H:r Hinrich Mechælin hoos högwälborne H:r Baron och Landzhöfdingen sökt att få till Boostelle ett Börde hemman i Julkulaniemi by, der om beswärade sig nu för denne Rätt Christer Anderson Julkuin, andragandes åthskillige skiähl); KA mf. ES 2010 (oo 21) Kuopion käräjät 12.–13.8.1707 s. 183 (däs Bostels ägor i Julkulaniemi, som han tillijka med Capellan H:r Johan Mollero samfält har); KA mf. ES 2010 (oo 23) Kuopion käräjät 9.–10.7.1709 s. 218; KA mf. ES 2010 (oo 24) Kuopion käräjät 11.–13.2.1711 s. 23 (Dett Ödes hemman om 5/6 Skattm:r Ränta Cawallerie indelt i Räimä by, som Christer Julckuin för sin Fattigdoom i Ödesmåhl lämnat, har Crono Befallningzman Wälb:de Niels Södermarck d: 12 Februarii innewarande åhr Capellan wyrdig och wällärde H:r Henrich Mechælijn opdragit); KA mf. ES 1241 (g 17) Helsingin RO 8.9.1692 s. 130 (Borgaren Erich Thomasson Insinuerade ett förlijkningz Instrument emellan sigh och des Stiufsson D: Henricho Mechelijn angående des mödernes arf, hwar om de sigh emellan således förlijkt att förbem:te Mechelijn förblif:r wedh gården, och derr emot uthbetahlar han des Stiuffaders resterande Crono uthskyllder, hwilket således ad acta blef annoterat); KA mf. ES 1264 (g 105) Helsingin KämnO 23.10.1690 (Inkom för Rätta Hendrich Jacobsson Mechelin och beswärade sigh öf:r Ryttare wärden Christer Bertilsson ifrån Wichtis Sochn Ruskila ahngående hans Gåsse han i ett och ½ Åhrs tijdh för en præseptor haf:r läsit före och nu mehra fordrar 15 D:r K:r M:t, Ryttare wärden Bertilsson sade sigh hafwa betalt till Meckelins Mooder hemma hoos sigh en Koo, och ...), Helsingin KämnO 23.2.1692 (Förekom Erich Steen som en Laga Fulmechtige och insinuerade en fulmacht ahngående hans principal Erich Thomasson wedh Nampn Borgare härsammestädes, ahngående arf hans Styfsson Meckelin prætenderar), Helsingin KämnO 3.3.1692, Helsingin KämnO 8.9.1692. — V. Lagus, Studentmatrikel. Supplement (1906) s. 41 (LII); A. Jörgensen, Nyländska avdelningens matrikel 1640–1868 (1911) #224; R. Rosén, Liber scholae Helsingforsensis 1691–1865. SSJ 12 (1936) s. 1. — M. Akiander, Herdaminne I. BNF 13 (1868) s. 433; A. Ilmoniemi, Kuopion kappalaisen Henrik Jaakonpoika Mechelinin (k. 1729) syntyperä. Genos 8 (1937) s. 14–19; T. Carpelan, Ättartavlor för de på Finlands riddarhus inskrivna efter 1809 adlade, naturaliserade eller adopterade ätterna (1937–42) s. 188 (Mechelin Tab. 1); O. Rimpiläinen, In labore et aerumna. SKHST 107 (1978) s. 110.

Päivitetty 19.2.2013.

Lähdeviite

Yrjö Kotivuori, Ylioppilasmatrikkeli 1640–1852: Henrik Mechelin. Verkkojulkaisu 2005 <https://ylioppilasmatrikkeli.helsinki.fi/henkilo.php?id=U1236>. Luettu 16.8.2022.

Ks. myös viittausohje.

Näytä / piilota lisätiedot

Tiedot Laguksen ja Carpelanin matrikkeleissa

Mechelinus, Henr. Jacobi. – Nämnes som skolaris i H:fors 1691 och kpl i Kuopio 1697 † 1729. Student(?) ehuru ej i Index.

Lähde: V. Lagus, Studentmatrikel. Supplement (1906) s. 41.

Tallenna tiedot muistiin