Yliopiston etusivulle Suomeksi På svenska In English
Helsingin yliopisto Eurooppalainen huippuyliopisto
 

Ylioppilasmatrikkeli 1640–1852

Etusivu > Henkilötiedot

Sisältö:

Muut matrikkelit:

Henkilötiedot

Yo Tartossa 4.12.1643 Magnus Reiher Magnus Caspari, Nylandus U132. * 27.10.1631. Vht: Hämeenlinnan linnanhopmanni Kasper Kaspersson Reiher († 1647) ja Margareta Månsdotter Ållongren. Depositio 3.12.1643. Ylioppilas Tartossa 4.12.1643. — Virkauralle 1650. Sotakamarikirjuri 1658. Kirjanpitäjä liivinmaalaisessa kuvernementinvirkakunnassa s.v., pääkirjanpidossa 1662. Kansalaistettu Ruotsin ritarihuoneeseen 1668. Komissaari kamarirevisiossa 1669. Kamreeri pommerilaisessa virkakunnassa 1673 (ei astunut virkaan). Omisti Helsingin pitäjän Linnan ja Tullisaaren. † 5.3.1687. ‡ Tukholmaan (Nikolai).

Pso: Lucretia Ivarsdotter Friesensköld († 1696).

Serkku: kapteeniluutnantti Gisle Svanfelt U48.

Serkku: Johan Greek 247 (yo 1641/42).

Lanko(?): lääninsihteeri Matias Cronapell 246 (yo 1641/42, † 1666).

Lanko: Pyhtään kirkkoherra, FM Nils Lindormi 971 (yo (1653), † 1671).

Viittauksia: KA valtakunnanregistratuura 3.12.1640 f. 396 (Till General Gouverneuren Greffue Per Brahe för Cassper Reijer, angående den twist, som emillan Cammereraren Johan Erichsson (katso 318) och honom vpwuxen är), 12.11.1641 f. 236 (Till Præsidenten och samptl. Hoffretz Assessorer i Åbo för Jorgen Bönhart (katso U1356), om den twist han hafwer medh Casper Reijer), 26.9.1643 f. 128 (Till Carl Mörner, at förhielpa Casper Reijer till det som han med rätta hafwer att prætendera emot S. Johan Gregerssons Erfwingar), 28.8.1647 f. 292 (Fullmacht för Casper Reijer, att wara Slottzhopman på Tafwestehuus Slott i Finlandh), 28.8.1647 f. 293 (Öpet bref för Slåttzhopmannen på Tafwestehuus Slått på ett Frelssehemman Tullholm [i Borgo lähn, Hälsinge Sochn och Finlandh beläget], så och ett jordestycke, att niuta vnder frelsses frijheet); KA mf. ES 1782 (ee 4) Hollolan ja Tennilän käräjät 8.7.1640 f. 42v (Dömdis Caspar Reijar inuhånare i Helszingfårs aff Mattz Mattzson i Tennilä Peng:r 19 D:r S: myntt, huilcka Penning: han hafuer honom blifuitt skyldigh för een Kåpar Gryta), 44; KA mf. ES 1784 (ee 8) Helsingin pitäjän ja Sipoon käräjät 6.–7.3.1665 f. 721 (Annoterades Magnus Reijers protest till ett Frelse hemman i Skattmansby, der han förmehnar sin Arfzrätt innestå, och förmedelst hans Uthe warelse Uthi Fremmande Landh, till fremmandom tillfallit); KA mf. ES 1721 (bb 9) Helsingin pitäjän ja Sipoon käräjät 15.–16.8.1672 s. 67 (Fendrichken Johan Räijer i Thuurholms Gård ... hans broder Commissarien Magnus Reijer), Helsingin pitäjän ja Sipoon käräjät 26.–28.11.1672 s. 92, Helsingin pitäjän ja Sipoon käräjät 16.–18.3.1675 s. 43 (wällb: frw Lucretia Frijsensköld ... hennes Man Commissar:n wällb: Magnus Räijer, nu stadd i främmande Landh), Helsingin pitäjän ja Sipoon käräjät 22.–24.11.1675 s. 82; KA mf. ES 1723 (bb 13) Helsingin pitäjän ja Nurmijärven käräjät 21.–22.7.1692 s. 123; KA mf. ES 1723 (bb 14) Helsingin pitäjän ja Nurmijärven käräjät 11.–12.1.1693 s. 33; KA mf. ES 1833 (jj 3) Vehkalahden käräjät 7.10.1641 f. 277v (Kåm för rätta Någre Ryttare och Bönder aff Weckelax och Kärde till W:tt Casper Reijer att emedan Han war Arrendator I Kymmene Gårdhz Lhän, Anno 1630, Haffuer affhentt af dhem Tiera 53 T:nor); KA mf. ES 1833 (jj 4) Vehkalahden käräjät 25.–26.6.1645 f. 77 (Wälachtat Casper Reijer ifrån Helsing Inlade Bertell Gabrielssons handskrifft, Dat: den 1 Martij 1638); KA mf. ES 1795 (gg 2) Tiuralan käräjät 6.–9.10.1683 f. 195v (Leutenampten Manhaftigh Arendt Reijer); KA mf. ES 1879 (kkk 13) Kuivaisin, Korpiselän, Kelton ja Spasskin käräjät 12.–19.7.1697 s. 246 (Sal: Cammereraren Stiernkrantz (katso U401) Änckiefru Fru Ewa Fuhrmarck ... hennes Måg Mons: Carl Magnus Reijer), 333 (hennes Swärson Fyrwärkaren Carl Magnus Reijer); KA mf. ES 1239 (g 2) Helsingin RO 8.2.1654 (Anklaghar M: Michaël Savonius [Tarton yliopiston professori Michael Savonius] fordom Rådhmannen Johan Simonsson, således att han schulle hafwa emothtagit 2 lb: Lijn, som han sin Swärmodher schulle ifrån Dorpt hijt till Hellssingeforss försendtt hafwa, dhem han schall henne eij hafwa öfwerlefweratt, detta honom att öfwertygha anladhe Savonius en Zedell Dat: Rewall den 23 Augustj 1633, som schrifwin och Unnerschrifwin befanns uthaf en okiändh karl Simon Wickman b:tt den betyghar att han wisadhe ett breef dhe 2 lb: Lijn hade lefwereratt Johan Simonsson dhär i Reval, då Simonsson en Skeppare war, till Sahl: Caspar Reijers Enckia öfwerföhra. Brefwett som Lijnet neekar icke Simonsson emothtagit hafwa well mehra för femton eller 16 åhr emothtagit, det och då widh hemkompsten ifrån Reval lefwereratt till Sahl: Caspars Reijers Enckia, det schiedt wara ehrhölltt han och mädh siällffz sin eedhe, som och dher bredhe widh mädh twänne troowärdige wittnen betygadhe, så santt wara. Sent.: Emädhan såsom Johan Simonsson mädh schiäligom wittnom och siällffz sins edhe betyghar sigh bem:te Lijn mehra enn för femptton åhr allareedho hafwa lefwererat till M: Michaëlis Swäremodher H: Märttha Rejers, som dhe oförseiande woro; Där till mädh hafwer M: Michael, hwarcken i sin Swäremodhers lijfztijdh eller sedhermehra förr ennu urgerat. Dy ehrkänner Rätten Johan Simonsson alldeles frij för M: Michaëlis wijdhare åtalan i denn saaken), Helsingin RO 13.3.1654 (Sahl: Caspars Reijers Enckia H: Märttha Allongreen kärde till en Borghare Thomas Andersson b:tt om tiugu fem dal:r och 9 öres k: m:tes schulldh); KA mf. ES 1239 (g 3) Helsingin RO 27.3.1663 (hustru Märtha Reijers Fullmächtig Fändrichen Johan Reijer); KA mf. ES 1239 (g 4) Helsingin RO 6.5.1665 (Förekom Hans Thomason från Smedzby i Espo Sochn och beklagade sig öffuer Fändrich Johan Reijer, som skulle han förnedrat hans dotter och rådt henne medh barn); KA mf. ES 1240 (g 4) Helsingin RO 7.5.1673 (Bröderna Commissarien wälb: Magnus Reijer och Fändrichen Johan Reijer ... hans Systrar som ännu i lijfwet ähre, skola weeta berätta huru här om i sanning kan wara ... Sedan Inlade wälb: Johan Reijer copier af trenne attester, begiärandes att hans Sahl: Swågers Arendt Eskilssons, och Systers, Ingeborg Reijers attest måtte upläsas hwilket och skedde ... Commissariens wälb: Magni Reijers fru, Wälb: fru Lucretia Frisenskiöldh ... sin Swägerska Anna Reijer ... Sahl: wälb: fru Margreta Ollongrens Bref [till sin Son] Commissarien Reijer tillskrifwit A: 1659), Helsingin RO 9.5.1673; KA mf. ES 1240 (g 5) Helsingin RO 23.2.1674 (Upbiudes första gången Sahl: Fendrichens Johan Reijers Pantsatte Sölf:rkanna och Ett Gullarmbandh hoos Rådhm:n wäl:t Hans Johanss:); KA mf. ES 1240 (g 12) Helsingin RO 7.9.1685 (Rådmannen wäl:tt Hindrich Jabell Lätt första gången upbiuda Måens Reijers fruuss Gullringh, dhen hoon till honom pant satt för Adelens bewillningz betalande, och annor skuldh); KA mf. ES 1240 (g 13) Helsingin RO 4.10.1686 (Opbödz 3:ie gången Måens Rejers Fruuss gullring den hon pantsatt till Rådman Hinrich Jabell); KA mf. ES 1264 (g 105) Helsingin KämnO 18.4.1664 (Profess: Mag: Michaelis Savonij Enckia dömbdes at betala till Skiepp:n Olof Mattsson 1 T:a Miöhl på Bookhollarens W:t Anders Weckels wägnar innan 14 dagar effter det 16 Cap: j Rådst: B:n eller medh peningar effter nu warande marckgång), Helsingin KämnO 18.5.1669 (Aron Eskellsson som hafwer låthit Citera Sahl: Mag: Michael Savonj Enckia om Skuldh och icke sielf kom till Wedermåhlss, hwarföre ähr han förfallen till sin 3 m:r), Helsingin KämnO 16.6.1687. — A. Tering, Album Academicum der Universität Dorpat (Tartu) 1632–1710 (1984) #540. — J. Ramsay, Frälsesläkter i Finland intill stora ofreden (1909) s. 334 (Reiher Tab. IV); G. Elgenstierna, Den introducerade svenska adelns ättartavlor VI (1931) s. 229 (Reiher Tab. 2); A. R. Cederberg, Suomalaiset ja inkeriläiset ylioppilaat Tarton ja Tarton-Pärnun yliopistossa vv. 1632–1710. SSV 23 (1939) s. 72; J. Kleberg, Kammarkollegium 1634–1718. Svenska ämbetsverk VI:I (1957) s. 88; T. Carpelan, Ättartavlor II H–R (1958) s. 889 (Reiher Tab. 2).

Päivitetty 19.2.2013.

Lähdeviite

Yrjö Kotivuori, Ylioppilasmatrikkeli 1640–1852: Magnus Reiher. Verkkojulkaisu 2005 <https://ylioppilasmatrikkeli.helsinki.fi/henkilo.php?id=U132>. Luettu 6.6.2020.

Ks. myös viittausohje.

Näytä / piilota lisätiedot

Tiedot Laguksen ja Carpelanin matrikkeleissa

Ei esiinny aiemmissa matrikkeleissa.

Tallenna tiedot muistiin