Yliopiston etusivulle Suomeksi På svenska In English
Helsingin yliopisto Eurooppalainen huippuyliopisto
 

Ylioppilasmatrikkeli 1640–1852

Etusivu > Henkilötiedot

Sisältö:

Muut matrikkelit:

Henkilötiedot

Yo Uppsalassa 3.1652 Matias Bergius, myöhemmin Berg Matthias Erici, Uplandus U212. * Alundassa 25.2.1631. Vht: talollinen Alundan pitäjän Kälbergan kylässä Erik Larsson ja Karin Mattsdotter. Uppsalan triviaalikoulun oppilas 1646. Ylioppilas Uppsalassa 3.1652 Matthias Erici Alundensis. Vihitty papiksi 1659. "Tycks ha disputerat i Oxford" (Jacobowsky 1927). — Valtaneuvos Herman Flemingin kotisaarnaaja 1659. Amiraliteetinsaarnaaja Tukholmassa 1665. Lähetystönsaarnaaja Englannissa 1666. Jomalan kirkkoherra 1669. Lääninrovasti 1685. Saarnaaja pappeinkokouksessa Turussa 1675, 1690 ja 1694. † Jomalassa 12.5.1709.

Pso: 1665 Margareta Olofsdotter Gestrenius (jäi leskeksi).

/ Strandbergin (II s. 13) mukaan valtiopäivämies 1676, 1681 ja 1694, mutta näinä vuosina ei istuttu valtiopäiviä eikä Jomalan kirkkoherraa mainita muidenkaan valtiopäivien pappissäädyn asiakirjoissa. /

Viittauksia: KA valtakunnanregistratuura 6.3.1669 f. 24 (Fullmacht för h:r Math. Bergius at wara Pastor uthi Jommala på Åhland), 6.3.1669 f. 25, 26.5.1669 f. 76, 27.9.1681 f. 697 (Kongl. Maj:tz Nådige resolution uppå Samptelige Kyrckioherdernes på Åhlandh genom deras Fullmächtige Pastor uthi Jummahla Sochn Wähllärde H:r Mathias Bergius, underdånigst andragne postulater), 6.10.1684 f. 619 (Till Landzhöffdingen Lorentz Creutz för Kyrkioheerden i Jumele H:r Matth. Bergh), 9.10.1691 f. 488 (Till Landzhöfdingen Creutz Swar ang:de det af Kyrkioheerden Mathia Berg uptagne Ödes hemmanet Ulfsby), 25.9.1694 f. 546 (Til Landshöfding Creutz mut. mut. til Cammaren ock Stats Contoiret, för Probsten Mathias Berg), 19.8.1699 f. 269 (Till Cammar Collegium om frijheet på ett hemman för kyrkioherden Mathias Berg), 19.8.1699 f. 270; KA mf. ES 3502, Ahvenanmaan tuomiokunnan perukirjat vol. 100, 1706–1714, f. 360 (19.8.1712, luetellaan perillisiä Ruotsissa); KA mf. ES 3235 (Åland 7) Tutkinta Saltvikissa 1.10.1669 f. 297 (framwijste Ammiralitets Predikantens, H: Matthiæ Bergij Attest), Jomalan ja Lemlandin käräjät 24.4.1673 s. 35 (Kyrkioheerden j Jumala Wyrdige H: Matthias Bergius), Jomalan ja Lemlandin käräjät 19.8.1673 s. 67; KA mf. ES 3235 (Åland 8) Lemlandin käräjät 5.3.1674; KA mf. ES 3237 (Åland 10) Jomalan käräjät 19.–21.2.1695 (Hans Hög-Ehrewördigheet Probsten högwällärde H:r Mathias Berg); KA mf. ES 3237 (Åland 11) Jomalan käräjät 8.–9.2.1697, Hammarlandin ja Eckerön käräjät 5.–7.4.1698, Saltvikin käräjät 29.–31.8.1698; KA mf. ES 3238 (Åland 12) Lemlandin ja Lumparlandin käräjät 16.–18.2.1703 f. 356 (Signerij); KA mf. ES 3239 (Åland 14) Jomalan käräjät 11.–13.2.1707 s. 212; KA mf. ES 3240 (Åland 15) Jomalan käräjät 6.–7.9.1709 s. 401 (Landz Fiscalen Welb: Caspar Törnström föredrog på Sahl: Probstens Bergii Efterlefwerskas, dygdesamme Matronans Hustru Margeta Ohlsd:rs Gestrenias wägnar, huru såssom förledne Höstas för henne en Qwarn widh Ulsby Crono hemman upbrunnit; anhållandes att såssom drängen Anders Ersson eij bättre wårdat Elden, dett han förplichtas måtte skadan betahla); KA mf. ES 3241 (Åland 15) Jomalan käräjät 31.1.1710 s. 225 (Adiunctus Ministerii Wyrdige och wähllärde H:r Johan Thörvöst 4066, framsteg på Sahl: Probstens Bergii Enkias Margeta Olofzd:rs Gestrenias wägnar); KA mf. ES 3242 (Åland 16) Jomalan käräjät 16.–18.1.1712 s. 89 (ett Testamentum reciprocum, som bem:te Sahl: Probst medh henne [Enckian] A:o 1671 d: 6 Martij författat, och uthi Witnens M: Mannerfeldz, Magnii Pontinii, Anders Spaaks, Olai Wilmans och Petri Prosperii Närwaro begge egenhändigt underskrifwit), Jomalan käräjät 8.–10.9.1712 s. 539, 540 (Notarien Wähl:dh Olof Westwald gaf Rätten tillkänna å dess Farmoders Systers Sahl: H:r Probsten Bergz Enkia, Mycket dygdesamme Matronans Margretha Gestrenias wägnar), 546 (men nu för een tijdh warit omtänckt om någon wijss Persohn som sigh widh des höga Ålderdom och till tagande Siuckdom och bräckeligheeter, medh Troo lydne och hörsamheet skulle kunna till handa gå, sampt så wähl medh flijt des huushåldh och tillfallande Goda Skiöta ... till sigh kallat des Sahl: K: Systers Sona son Notarien och Casseuren i Hudwijkz Waldh Wähl:dh H:r Olof Westwald, och honom äfwen ber:de Syssla och Disposition ombetrodt, emot försäkran och tillsägelse att han all des ägendom ... efter des dödh skall haf:a att till träda och äga ... Wählbem:te Probstinna Margaretha Gestrenia ... sin Sahl: K: Mans Närmaste Erfwinge och Broder Son Mattz Persson som på 4:de Åhret hoos henne warit, och Åckerbruuket sampt arbetet troligen förestådt och efterseedt, medh någon ihogkommelse hugna welat, och nu honom gifwit i ett för alt Ett Tusende D:r K:m:t ... 2:o ha:r bem:te Prostinna Gestrenia till sin Broders dotter Hustru Brijta Jacobsdotter Wilman som och widh huushåldet en tijdh wistat 600 D:r K:m:t och des Sahl: Mans Systers Karin Ersdotters 2:ne döttrar 200 D:r Dito M:t gifwit och förährat), 553 (Ulfsby Hemman som Probstinnan Mycket dygdesamme Margaretha Gestrenia under Lijfztijdz Förlähningh åboor och posiderar), 555. — V. Lagus, Studentmatrikel I (1889–91) s. 479 (Tillägg och rättelser. VII); K. G. Leinberg (utg.), Handlingar rörande finska kyrkan och presterskapet IV (1900) s. 288 (6.3.1669, Fullmacht), 289, 294, 305, 324; Uppsala universitets matrikel I 1595–1700 (utg. A. Andersson et al., 1900–11) s. 131; R. Hausen (utg.), Utdrag ur Åbo domkyrkas räkenskaper 1634–1700 (1901) s. 6 (1654/55, d. Matthias Bergius ostanut suomenkielisen Raamatun); K. G. Leinberg (utg.), Handlingar rörande finska kyrkan och presterskapet VII (1907) s. 259, 455. — C. H. Strandberg, Åbo stifts herdaminne II (1834) s. 13 ("Stud. 1646"); C. V. Jacobowsky, Svenska studenter i Oxford ca. 1620–1740. PHT 28 (1927) s. 120; J. Vallinkoski, Turun akatemian väitöskirjat 1642–1828. HYKJ 30 (1962–66) #1412D, 1458D, 2635D, 2663G; Suomen kansallisbibliografia 1488–1700. SKST 642 (toim. T. Laine ja R. Nyqvist, 1996) #200D.

Doria dedikaation kohde

Päivitetty 9.6.2012.

Lähdeviite

Yrjö Kotivuori, Ylioppilasmatrikkeli 1640–1852: Matias Berg. Verkkojulkaisu 2005 <https://ylioppilasmatrikkeli.helsinki.fi/henkilo.php?id=U212>. Luettu 23.1.2022.

Ks. myös viittausohje.

Näytä / piilota lisätiedot

Tiedot Laguksen ja Carpelanin matrikkeleissa

Bergius l. Berg, Matth. — Bondeson från Alunda i Uppland. Sist kh i Jomala. Född 1631 † 1709. Blef student 1646 — antagligen i Upsala.

Lähde: V. Lagus, Studentmatrikel I (1889–91) s. 479.

Tallenna tiedot muistiin