Yliopiston etusivulle Suomeksi På svenska In English
Helsingin yliopisto Eurooppalainen huippuyliopisto
 

Ylioppilasmatrikkeli 1640–1852

Etusivu > Henkilötiedot

Sisältö:

Muut matrikkelit:

Henkilötiedot

Yo Uppsalassa 5.7.1655 Bertil Krogerus Bartholdus Samuelis, Carelius U243. Vht: Säämingin kirkkoherra Samuel Krogerus (Samuel Olai, † 1674) ja Anna Bertilsdotter (Kettunius). Ylioppilas Uppsalassa 5.7.1655 Barthollus Samuelis Chrugerus Charelius. — Toiminut saarna-apulaisena Säämingissä ennen vuotta 1661. Matkusti pois maasta 1664. Sotapalveluksessa Skånen sodassa (1675–79).

Veli: Kerimäen ent. kirkkoherra Olof Krogerus 2120 (yo 1671, † 1711).

Lanko: Säämingin kirkkoherra Matias Mollenius 1693 (yo 1664, † 1679).

Viittauksia: KA valtakunnanregistratuura 15.10.1642 f. 551 (Till Biskopen i Wiborg M. Per Biugg, för H:r Samuel Krogero ... Oss hafwer denne brefwisare och för detta Predikant vthi den Finske församblingen här widh Ammiralitetet H. Samuel Olai Krogerus vnderdånigst föredraga låthit, huru såsom han oppå Ammiralitetetdz Collegij recommendation skall af Consistorio i Wijborg wara kallat till Kyrkioherde vthi Säminge geldh ...); KA mf. ES 2001 (oo 2) Säämingin, Sulkavan ja Kerimäen käräjät 26.–27.2.1645 f. 269v (Förekom Kyrckioheerdhen ifrån Säminge Wällärde H:r Samuell och klagade till Lars Condia, att han hafuer tallt och Utlåfuat att b:te H:r Samuell icke allenast skulle mista sin kappa, Uthan och sin Ärha, för dhet han hafuer een hoora i Kyrkie taget, som hafuer boolat medh sin Systerman Peer Sinkain och derföre een tunna rågh taget), Säämingin ja Kerimäen käräjät 18.–19.8.1647 f. 615 (Kyrkioherden Wällerde her Samuel begerte att Uptaga Hendrich Taskinens ödesjordh om 1 skatt mark); KA mf. ES 2002 (oo 3) Rantasalmen käräjät 5.–7.11.1656 (Kyrkieheerden wyrdige och wällärde H:r Samuel Olaj), Säämingin ja Kerimäen käräjät 14.–16.4.1657 (Kyrkieheerden Wällärde H:r Samuel Olaj, beswärade sigh om Prestegårdz byggningen, seerdeless att där ähr nu inthet köök uthan moste kooka uthj een badstugu förstugu; huar af allredo trenne gångor, Ellden ähr lööss kommen), Säämingin ja Kerimäen käräjät 21.–22.10.1659 (Berthill Samuelson beklagade sigh, huru som Fiscalen Mårten Larsson hafwer talt några ähreröriga ordh om hans Person, i det han gick ifrån hans fader el:r Prestegården till Nerola, för Peer Larsson Stålpe som waar i fölie med honom; Och be:te Peer Larsson samma ordh för honom refererat hafwer, att som skulle Mårten Larsson hafwa sagt, at Bertill ähr een took, een fantast och een högfärdigh bängill, Altså förehades Peer Larsson och frågades huru sosom han waar der till kommen, hwar till han swarade, at han sedan waar hoos Bertils fader Prousten H:r Samuel, då säger han Peer Larsson sigh sutit och Berttill altijdh stådt, der af hafwer Peer blifwit förorsakat, bedia honom sittia need med desse ord, i ähren alt fulla med mores, och giorde der på sin lijflige eed at han intet hade Nämbt Fischalen el:r Någån annan i samma taal. Så emedan Bertill icke kunde honom Wijdare öfwer tyga, dy ehrkändes hans klagan af intet Wärde), Säämingin ja Kerimäen käräjät 15.–19.1.1661 (Förekom Jacob Ficke kärade till en Student Bertel Samuelsson, at han hafuer hans Nampn medh skammelige, håånske och kränkelige Ordh schriffteligen beflecknat, Inlade dher hoos hans egen schrifft medh desse Ordh ifrån Ordh lydandes: Jacob Ficke een gammal Man, en gammal Cronones Tiufwer, Tiufwekonsten har han lärdt och kan, Mesterlig then och drifwer, ty thet Man haar lärdt man drifua skall, ther j sigh öfuar dagar all, och dher medh sigh at nära ... Och såsom Rätten icke ähr informerat om han Prästerlige privilegier åtniuta får, förmedelst han på Swenska j Säminge Kyrkia preedikat hafuer, om sådant nu war medh högwyrdige Biskopens och wyrdige Consistori Consens och wilia eller eij, som hans Fader Profsten wyrdige H:r Samuel föregifuer, dy saken först dher hän remitterat at Ransaka, huilket kan sedan effter privilegiernes inneholdt till doms återstyras); KA mf. ES 2003 (oo 4) Säämingin käräjät 28.–29.11.1665 s. 188, Säämingin ja Kerimäen käräjät 15.–20.1.1666 s. 69–78 (Företrädde Lagläsaren W:t Lorentz Rööss och förmedelst inlagdh Supplication Rätten tillkenna gaff, att ehuru wähl Probstens och Kyrkioherdens H:r Samuelis Olaj Son Bartollus, månde för 2½ åhr sedan månde honom medh åthskillige groffue och olijdelige beskyldningar till sin ähra och goda Namn angrijpa ... fordom Biskopens dersammestedes Sal: Magistrj Nicolaj Nycopensis till Lagläsaren ankompne breef, dat: Wijborg den 16 Maij 1663, det dhe vthj Consistorio intet willia eller kunna efter privilegierne mhera ehrkenna honom Bartollum för een Studioso, efter han ifrån Academien utan lof och minne och laglige förhinder haffuer allaredo i fyra åhrs tijdh Absenteradt, huarföre dhe och icke heller willia taga honom under sin defension, utan efter låta Lagläsaren, saaken emoot honom för een werdzligh Rätt att uthföra, det besta han kan och gitter ... dy för sådanna skähl, kan han Barthollus Samuelis icke befrijas ifrån det 20 Cap:ll Tingm: B: L: L: utan såsom han sigh der emot haffuer försedt och lagläsaren medh 4 åthskillige ährrörige skählz ordh angripit som är Röffuare, Skälm, Tiuf, och till att hengia i högsta galga; Altså dömmes han och för huartera af dhem böta sijna 40 m:r efter ofuannb:te Cap:lz innehåldh), Säämingin ja Kerimäen käräjät 13.–15.8.1666 s. 164 (Probstens Wyrdige H: Samuelz Son Johan Samuelsson företrädde ... Probstens Son Barthollus), Säämingin käräjät 21.–23.1.1667 s. 76, Säämingin käräjät 10.–13.1.1668 s. 36 (Förekom Probst- och Kyrkioherdens Wyrdige och Wällärde H:r Samuelis Olaj Son Johan Samuellsson, och inlade sin Faders skrifft till Retten), Säämingin käräjät 13.–14.1.1669 s. 31 (Probstens Wyrdige och Wällärdhe H:r Samuelis Olaj Son Bartollus Samuelis), Säämingin käräjät 11.–13.11.1669 s. 170, 172, Säämingin käräjät 10.1.1670 s. 24, 28 (till Kyrkieherden Wyrdige och Wälärdhe H: Samuel Krogero), 31 (Emedan såsom Johan Månoin af Brofougden Jacob Immoin till tinget stämbd är at Suara Domino Bartollo Samuelis om Tyfuerj och han intet Comparerat; dy felles han till 3 m:r och skall citeras till neste tingh); KA mf. ES 2004 (oo 5) Säämingin käräjät 1.7.1671 (at till sigh taga sin Mågh heederlige och wellärde H:r Mathiam Ericj 1693 såsom en Vice Pastorem till hielp församblingen at förestå), Säämingin käräjät 20.–21.1.1679 s. 15 (Johan Crogerus), Säämingin kesäkäräjät 1680 f. 36 (Wellförståndigh Johan Samuelsson Krogerus); KA mf. ES 2004–2005 (oo 6) Säämingin käräjät 13.–14.1.1684 s. 12 (een rächning på 22 D: 6 ö: Kopp: m:t som Jungfru Brita Samuelsdotter befinnes skyldigh wara, hwar emoot hon Exciperade, och föregaf sådant effter hennes salig: faders H:r Samuel Krogerj Memorial uthtagit, och henne eij ombetrodt), Säämingin käräjät 23.–24.11.1685 s. 225 (Cornettens Manhafftig Christopher Freudenbergz anslagne booställe i Kåssoila ... att Johan Krogerus samma heeman tillförne åbodt hafwer, och sedan för des fattigdoom öfwergifwet), Säämingin käräjät 26.3.1688 s. 134 (Brita Krogera som är Kyrkioheerdens [Thomas Agander] Swägerska); KA mf. ES 2005 (oo 7) Säämingin käräjät 3.–4.11.1690 s. 41 (Kyrckioheerden Ehrewyrdige H:r Thomas Agander Rätten berättade huruleedes han på sin swågers H:r Johan Krogerj wägnar ingådt ett Kiöp med Sahl: Constaplens Lars Tenonens Enckia hustru Karin Larsdotter om 150 Stycken Tegel för 3 D:r 4 ö: K:m:t men eij mehra bekommit än 70 Stycken); KA mf. ES 2006 (oo 8) Säämingin käräjät 28.–30.5.1696 f. 82v (den förra Kyrckioherdens framledne Samuelis Krogeri Son Bartholdus Krogerus hwilcken A:o 1664 rest uhr landet och der effter bewijstat Skånska Krijget, af hwilkens nu för tijden wijstande och om han är i lijfwet eller dödh, hwarken nu warande Pastor eller någon annan wijste gifwa beskedh, tagit widh sin afreesa alle ducumenter in Originali Pastoratz hemmanet angående medh sigh); KA mf. ES 2009 (oo 18) Sulkavan käräjät 13.–14.5.1704 s. 141 (Ländzman Löberg å Johan Krogeri wägnar anhölt att Feltwebelen Joseph Green (katso 4202) i Idlax kunde blifwa tillhållen att betahla 1 T: Råg, som han Krogerj för des dåtters information skyldig är); KA mf. ES 2113 (tt 2) Kuopion käräjät 12.–16.6.1680 s. 133 (Abraham Olufsson om sine 70 Åhr medh tw finger å book erhölt, att hans Fadher H:r Oluf Andreæ Som war Pastor i Församblingen i sin tijdh ... Under Prästebohlet häfdat Haapaniemi, katso 1561). — V. Lagus, Studentmatrikel I (1889–91) s. 67 (XVI); Uppsala universitets matrikel I 1595–1700 (utg. A. Andersson et al., 1900–11) s. 143; Akademiska konsistoriets protokoll V 1656–1660 (Uppsala 1970) s. 103 (5.9.1657, Nicolaus Hyltenius fodrade een skuld af Bartoldo Crögero för kost. Bartoldus sade att Nicolaus fodrar denne skuld för den tijdh som han, Crögerus, om juletijd waar hoos Petter Gaam effter Petter Gams egett bodh. Resol. Man motte per literas fråga om Petter Gaam begiärer betahlningh för kosten hemma hoos sigh. Sedan dömes här på), 124 (18.12.1657, Om någott rum [simplex stipendium] öfwerblifwer effterlåtes Olao Tegelsteen och Bartollo Crogero att kasta lott der om), 125 (23.12.1657, Bewiljades effterföljande hielp af fisco studiosorum ... Bartollus Crogerus O-Bothniensis utfattigh bekommer 4 rdr).

Päivitetty 19.11.2011.

Lähdeviite

Yrjö Kotivuori, Ylioppilasmatrikkeli 1640–1852: Bertil Krogerus. Verkkojulkaisu 2005 <https://ylioppilasmatrikkeli.helsinki.fi/henkilo.php?id=U243>. Luettu 30.5.2020.

Ks. myös viittausohje.

Näytä / piilota lisätiedot

Tiedot Laguksen ja Carpelanin matrikkeleissa

Chrugerus, Barthollus Samuelis Charelius [Carelius?]. – Upptages som finsk student i Upsala 5.7.1655.

Lähde: V. Lagus, Studentmatrikel I (1889–91) s. 67.

Tallenna tiedot muistiin