Yliopiston etusivulle Suomeksi På svenska In English
Helsingin yliopisto Eurooppalainen huippuyliopisto
 

Ylioppilasmatrikkeli 1640–1852

Etusivu > Henkilötiedot

Sisältö:

Muut matrikkelit:

Henkilötiedot

Yo Tartossa 20.3.1656 Henrik Henricus Thomæ, Viburgensis U254. Vht: Mäntyharjun kirkkoherra Tomas (Thomas Henrici, † 1666) ja Brita Olofsdotter. Depositio 17.3.1656. Ylioppilas Tartossa 20.3.1656. — Mainitaan äitinsä luona Mäntyharjulla vielä 1669 ja 1672.

/ Eräs Henricus Thomæ Sundius oli Liperin kirkkoherra 1670-luvun lopulta. /

Viittauksia: KA mf. ES 1833 (jj 3) Mäntyharjun käräjät 18.3.1640 f. 246v (Dn: Thomas Hendrici Cappelan i Mendyhariu), Mäntyharjun käräjät 9.2.1641 f. 267v; KA mf. ES 1834 (jj 6) Lappeen kihlakunnan yläosan käräjät 11.–13.9.1650 f. 126 (Phillpus Halssi dömdes att bettala 2 T:r Tijende till Kyrckioherden i Mändyhariu Dnm: Thomam Henrici som hoos honom uthi tree åhr haar inneståått), 126v, Mäntyharjun, Savitaipaleen ja Taipalsaaren käräjät 11.–14.6.1651 f. 216, Lappeen kihlakunnan yläosan käräjät 15.–17.3.1653 f. 380; KA mf. ES 1834 (jj 7) Lappeen kihlakunnan yläosan käräjät 16.–17.2.1654 f. 110, Lappeen kihlakunnan yläosan käräjät 13.–15.8.1657 f. 336 (katso U1101); KA mf. ES 1834 (jj 8) Lappeen kihlakunnan yläosan käräjät 10.–12.9.1660 s. 77; KA mf. ES 1835 (jj 8) Lappeen kihlakunnan yläosan käräjät 1.–3.10.1661 s. 75; KA mf. ES 1835 (jj 9) Lappeen kihlakunnan yläosan käräjät 3.–5.2.1662 s. 1 (Då framsteegh Kyrckieheerdens i Mänduhariu Her Thomæ Henrici Hustro Brijta Olofzdotter /: i sin Mans siuklige legenheet :/ jembte een Sochnens Inbyggiare, af ber:de Kyrckieheerde skriffteligen Fullmechtigat, Christer Simonsson Jänis ben:dh, Och påminte Rätten om det anspråck ber:de Kyrckieheerde hafwer giordt till Sigfredh Mouhoj i Outila om een stycke Swedie som ber:de Mouhoj hafwer widh Mustasaarimaa, hwilket under Prästebohlet Lyder, och Mouhoj säger liggia till sitt Landh stycke Harmakifwjmaa), 2 (råånt ifrån Kyrckieheerden Her Thomas 9 Lass Rogh), 3 (ber:de Kyrckieheerde för 15 åhr sedan, och då han först kom till Prästebohlet), Lappeen kihlakunnan yläosan käräjät 30.–31.5.1662 s. 49; KA mf. ES 1835 (jj 10) Lappeen kihlakunnan yläosan käräjät 16.–18.2.1663 s. 5, Lappeen kihlakunnan yläosan käräjät 5.–7.10.1663 s. 81; KA mf. ES 1835 (jj 11) Lappeen kihlakunnan yläosan käräjät 2.–4.3.1664 s. 39, Lappeen kihlakunnan yläosan käräjät 2.–4.6.1664 s. 64, Lappeen kihlakunnan yläosan käräjät 6.–9.10.1664 s. 109; KA mf. ES 1836 (jj 12) Lappeen kihlakunnan yläosan käräjät 26.–28.1.1665 s. 5 (Kyrkioherdens i Menduhariu H:r Thomas Henrici Son Henricus Thomæ på sin fadhers wegna, klagade öf:r Matz Hansson Syriä i Skyttilä by), Lappeen kihlakunnan yläosan käräjät 23.–25.5.1665 s. 55 (Philpus Halssis hustru ifrå Menduhariu Brijta Anders dotter klagade sigh öf:r Kyrkioherdens Son där sammestädes Henricum Thomæ och en Ryttare Matz Sigfredsson Pardia, att dhe hafwa öfwerfallit henne och hennes Man, som nu skall liggia siuk hemma, medh hugg och slagh uthj sin egen Gård); KA mf. ES 1836 (jj 13) Lappeen kihlakunnan yläosan käräjät 12.–14.9.1666 s. 85 (Framträdde fordom Kyrkioherdens i Menduhariu Sahl: H:r Thomæ Henrici Enckia, h:o Brita Olofz dotter och kärde till sin Mågh H:r Nils Frillander [Pieksämäen kappalainen Nicolaus Johannis Fridlander], at han will sittia på dedh Skatteheman hennes Sahl: Man i sin lijffztijdh haf:r skattat före och henne till förhinder hemmanet bruka, oachtadt hon moste Skatten derföre åhrligen till Cronan betala. Här emot H:r Nils suarade at han medh sin Sahl: Swärfaders och hennes tilstånd haf:r låtit opsättia 3:e huus opå samma heman och iämbwäl här til effter begges deres tillstånd hemmanet brukat. Enckian suarade, at H:r Nils är fuller tillstådt boo uthi dhe sine opsatte hws, men intet bruka hemmanet, effter som hon medh sin andre mågh Mårten Larsson Pasoin befinner sigh bättre kunna hemmanet till sin nytta bruka), 86; KA mf. ES 1836 (jj 14) Lappeen kihlakunnan yläosan käräjät 10.–12.10.1667 s. 134 (Kyrkioherden i Menduhariu wäll:de H:r Barthollus Mollerus (katso 2171) ... den förre der boende swage Kyrkioherden), 138 (verificerat af Befalningzmannen Hans Johansson och Cappellanerne H:r Andreas Andreæ och Nicolao Fredlander); KA mf. ES 1837 (jj 15) Lappeen kihlakunnan yläosan käräjät 5.–8.3.1669 s. 1 (Då framträdde Sahl: H:r Thomæ i Menduhariju Enckia hustru Brita Oloffz dåtter, Och beklagade, att ehuruwääl hon hade, för detta, antagit sin Mågh Mårten Larsson Pasoin till sigh, oppå sitt Crono Hemman, dedh hennes Man i sin Lijffz tijdh aff ödhe optagit hafwer. Lijkwähl, emedan hon icke kan medh honom förlijkas, sedan hans hustru /: hennes dotter :/ ähr medh döden affgången, och hon hafwer fådt sin Son Hindrich Tomasson heem till sigh; dy begärer hon att skillias ifrå ber:de sin Mågh); KA mf. ES 1837 (jj 17) Lappeen kihlakunnan yläosan käräjät 11.–13.3.1672 s. 30 (Stadz Fiscalen ifrå Wijborgh Johan Wohle, såssom een Fullmächtigh på Kyrkioherdens Enkias Wägna i Menduhariu Sochn, tillijka medh bem:te Enkias dotter hustro Elisabet Thomas dotter, ahnklagade Corporalen Axell Erichsson, att han, i förledne Åhr om Winteren, hade kommit till Enkian, att opbära Räntan uthaff hennes hemman /: såssom honom oppå hans Löön slagit :/ och då, icke allenast medh sin egen handh, om Nattetijdh uthi dryckesmåhl /: sedan han icke fådt så myckit Ööl, som han wille :/ borttagit uthur Stallet 2 st:n hästar, uthan och Skäldt Sahl: Kyrkioherden för een gammal Skälm, och Sonen sampt dottren /: som är een Ehrligh Prästemans hustru :/ för een hoora. Så emedan denne Corporal nu icke tillstädes är eller Lagligen Citeradt; dy kan Rätten här till för denne gången intet annat giöra, uthan deras klagemåhl Annoteradt), Lappeen kihlakunnan yläosan käräjät 6.–8.6.1672 s. 104; KA mf. ES 1817 (ii 11) Luumäen ja Mäntyharjun käräjät 14.–15.10.1695 s. 206 (katso 6786); KA mf. ES 1797 (gg 5) Liperin käräjät 3.–6.2.1686 f. 4 (Fram Ladhe Upbördzskrifwaren Lars Biörkman een Obligation de Dato den 22 Febr: 1684 af Christian Bröijer uthgifwen, hwar uthinnan han förobligerar sigh att bettala dhe 155 D:r K:r m:r som han uthaf Inspectoren Wälbetrodde Salomon Ehnbärgh haar tilläns tagit och hans Bröijers Modher Kyrckieheerdens her Henrich Sundij hustro, dygdesamme hustro Christina Strålman då Caverat före ... hennes man Kyrckieherden som hoon inga barn medh haar); KA mf. ES 1798 (gg 10) Liperin käräjät 2.–5.3.1691 f. 70v (Förekommo Lieutnanten Manhafftigh Christian Bröijer och hans half broder Mons:r Fromholdt Rönbergh och kärde till Kyrckioheerden här i Libelitz Sochn Wällärde H:r Henrich Sundium om Arf effter deeres Moder Sahl: hustru Christina Strålman, som för 15 Åhr sedhan haar trädt i tridie giffte medh bem:te Kyrckioheerde Sundio och nu i sidzstledne Augusti Månadh genom döden är afgången, katso U201), 72; KA mf. ES 2007 (oo 9) Rantasalmen ylim. käräjät 9.4.1697 f. 84 (Än berättade Lars att Anders här i Sochnen stulit Kyrckioherdens i Liberitz hustrus Kista medh een hoop penningar, den hon straxt der effter igen fådt). — A. Tering, Album Academicum der Universität Dorpat (Tartu) 1632–1710 (1984) #1047. — A. R. Cederberg, Suomalaiset ja inkeriläiset ylioppilaat Tarton ja Tarton-Pärnun yliopistossa vv. 1632–1710. SSV 23 (1939) s. 46.

Päivitetty 5.10.2011.

Lähdeviite

Yrjö Kotivuori, Ylioppilasmatrikkeli 1640–1852: Henrik (Henricus Thomæ). Verkkojulkaisu 2005 <https://ylioppilasmatrikkeli.helsinki.fi/henkilo.php?id=U254>. Luettu 19.9.2021.

Ks. myös viittausohje.

Näytä / piilota lisätiedot

Tiedot Laguksen ja Carpelanin matrikkeleissa

Ei esiinny aiemmissa matrikkeleissa.

Tallenna tiedot muistiin