Yliopiston etusivulle Suomeksi På svenska In English
Helsingin yliopisto Eurooppalainen huippuyliopisto
 

Ylioppilasmatrikkeli 1640–1852

Etusivu > Henkilötiedot

Sisältö:

Muut matrikkelit:

Henkilötiedot

Yo Uppsalassa 24.9.1662 Jakob Ringius Jacobus Nicolai, Ostrobotniensis U291. * Uudessakaarlepyyssä 24.3.1644. Vht: Uudenkaarlepyyn kirkkoherra, FM Nils Ringius 16 (yo 1640, † 1680) ja hänen 1. puolisonsa Anna Jakobsdotter Scepperus. Ylioppilas Uppsalassa 24.9.1662 Jacobus Ringius [Osterbotn.]. — Uppsalan yliopiston vouti 1672. † tai ‡ Uppsalassa 28.4.1692.

Pso: Margareta Heckius tämän 2. avioliitossa (jäi leskeksi).

Viittauksia: V. Lagus, Studentmatrikel I (1889–91) s. 92 (XXII), 104 (XXIV); V. Lagus, Studentmatrikel. Supplement (1906) s. 23 (XXIV); Uppsala universitets matrikel I 1595–1700 (utg. A. Andersson et al., 1900–11) s. 171; A. Luukko, Pohjalaisen osakunnan nimikirja I 1640–1713 (1946) s. 250; Akademiska konsistoriets protokoll VIII 1667–1670 (Uppsala 1971) s. 198 (14.12.1668, Wardt frågat om Jacobus Ringius Wallravs [häradshövding Daniel Wallrave] enkias man skulle höra under Academien? Resolutio. Ney), 389 (31.8.1670, Uplästes h. Magdalenæ Camoeniæ inlaga till Consistorium emot Jacobum Ringium, angående en skuldfordran), 395 (14.9.1670, En student Sveno Hasselbohm, anklagar på sal. DD:r Jordans [Edenii] enkias wägnar Jacobum Ringium för en skullfordran af 1300 rdr); Akademiska konsistoriets protokoll IX 1671–1672 (Uppsala 1972) s. 37 (13.2.1671, Påminte Ill. Rector [Dn. Axelius Oxenstierna] om fogdetiensten effter Börge Rommel, hwilken bäst är ju förr af Consistorio blifwer besatt, att der med androm betaga någon der effter löpa. Sedan berättade hans Grefl. Mag:ns att någre hafwa sökt denne tienst, en benämd Lars Jacobson [Lemming], sedan Jacobus Ringius och Jöns Person, item postmästarens swåger [Beckius]), 145, 190, 204 (24.1.1672, ... att en och annan tienst wid Academien med capable personer besatte warda, som och nu förnimmes wara skedt med Ringio i sal. [fogdens] Johan Andersons ställe), 289 (16.6.1672, Acad. opbördzman Jacob Ringius), 305 (4.8.1672, ... af Academiæ opbördzman Jacobo Ringio ... Consistorium har Ringium icke emottaget till fougdetiensten, ey heller hans cautions skrifft), 308 (4.9.1672, befallningzmannen Ringius), 314, 329, 335, 339; Akademiska konsistoriets protokoll X 1673 (Uppsala 1972) passim; Akademiska konsistoriets protokoll XX 1691–1694 (Uppsala 1976) passim; Akademiska konsistoriets protokoll XXI 1695–1696 (Uppsala 1976) s. 20 (7.2.1695, Sal. fougdens Ringii änkias h. Margareta Heckiæ supplique), passim; Akademiska konsistoriets protokoll XXII 1697–1699 (Uppsala 1977) passim. — Sursillin suku (täyd. ja toim. E. Kojonen, 1971) #9089; Suomen kansallisbibliografia 1488–1700. SKST 642 (toim. T. Laine ja R. Nyqvist, 1996) #837, 3048.

Päivitetty 30.11.2011.

Lähdeviite

Yrjö Kotivuori, Ylioppilasmatrikkeli 1640–1852: Jakob Ringius. Verkkojulkaisu 2005 <https://ylioppilasmatrikkeli.helsinki.fi/henkilo.php?id=U291>. Luettu 7.7.2020.

Ks. myös viittausohje.

Näytä / piilota lisätiedot

Tiedot Laguksen ja Carpelanin matrikkeleissa

Ringius, Jac... Student i Upsala 24.9.1662.

Lähde: V. Lagus, Studentmatrikel. Supplement (1906) s. 23.

Ringius, Jacob. Ostrob. – Uppgifves ha studerat i Upsala 1664; ock i Åbo?

Lähde: V. Lagus, Studentmatrikel I (1889–91) s. 104.

Jacobus Nicolai Ob. – Studerade i Upsala h. t. 1662; ock i Åbo? Väl ej Simolenius i XIX?

Lähde: V. Lagus, Studentmatrikel I (1889–91) s. 92.

Tallenna tiedot muistiin