Yliopiston etusivulle Suomeksi På svenska In English
Helsingin yliopisto Eurooppalainen huippuyliopisto
 

Ylioppilasmatrikkeli 1640–1852

Etusivu > Henkilötiedot

Sisältö:

Muut matrikkelit:

Henkilötiedot

Yo Uppsalassa 9.6.1671 Jöran Asproth Georgius Johannis, Ostrobotniensis U332. Vht ilmeisesti: talollinen Lapuan Naarasluomassa (sittemmin Ylihärmän puolella) Johan Tomasson Haapaluoma eli Haapoja ja hänen 2. puolisonsa Lisa Larsdotter. Ylioppilas Uppsalassa 9.6.1671 Georgius Johannis Ostrobotniensis \ Sannolikt den i Lib. præl. förekommande Georgius Asprot O.Bothn. — Lapuan Alahärmän (Naarasluoman) saarnaaja 1677, mainitaan myös kappalaisena (1687). † 1690.

Pso: 1677 Vendla Karlsdotter Prochman tämän 1. avioliitossa.

Pson seur. aviomies: Alahärmän kappalainen Gabriel Rislachius 3378 (yo 1687, † 1732).

Appi: Lapuan kirkkoherra Karl Prochaeus, myöh. Prochman 597 (yo 1647, † 1691).

Poika: Lapuan kirkkoherra Johan Asproth 4687 (yo 1702, † 1756).

Poika: armovuodensaarnaaja Jöran Asproth 4846 (yo 1705).

Viittauksia: Kimmo Kemppaisen tiedonanto 30.3.2009 (Tarkennus Asprothin syntyperää koskeviin tietoihin, julkaistu: K. Kemppainen, Haapojan sukua. Eteläpohjalaiset juuret 1/2009. Georg Asproth mainittiin Liisa Juhontytär Lööpärin veljeksi Lapuan talvikäräjillä 1699. Liisa Juhontytär Lööpäri vaati perintöään Haapojasta Lapuan talvikäräjillä 1722. Juho Tuomaanpoika Haapaluoman puoliso Liisa Laurintytär mainittiin nimeltä Lapuan syyskäräjillä 1758, jolloin siteerattiin 19.11.1697 laadittua perinnönjakoasiakirjaa. Juho Tuomaanpojan ensimmäinen avioliitto Liisa Pentintyttären kanssa mainittiin lapsettomaksi Lapuan kesäkäräjillä 1643. On huomattava, että Juho Tuomaanpojalla oli myös poikapuoli Jaakko Juhonpoika (ks. Lapuan talvikäräjät 1666). Koska Juho Tuomaanpojalla oli siis ainakin yksi lapsipuoli, jolla oli siis sama patronyymi kuin Juho Tuomaanpojan biologisilla lapsilla, ei ole mahdollista saavuttaa aivan täydellistä varmuutta Georg Asprothin isästä); KA valtakunnanregistratuura 22.12.1683 f. 637 (Förklaring att Capellet wid Naraslome skall hereffter wara en Separat Försambling ifrån Ny Carleby och Lappe Sochner ... Wij Carl Giörom witterligit att såsom för någre åhr sedan wid Naraslomeby i Österbotten ähr ett Capell opbygdt mycket beqwämbligit för någre byar och bönder i Ny Carlby och Lappe Sochner som haa alt för lång och beswärlig wäg till Moderkyrkian, begiärandes dhe fördenskull nu i underdånigheet att altijd obehindrade få dher uti förrätta sin skylldige Gudztienst, sampt låta begrafwa sine döde och Christna dheras barn Altså emedan som Församblingen will icke allenast sielf löna och underhålla sin Siälesöriare, uthan och draga effter yttersta dheras kraffter och förmågo all flijtig och trogen försorg att Capellet skall blij stadigt wid macht hållet och förbättrat dy hafwom Wij till att hugna och förnöija dhem i en sådan dheras Christeliga och skiähliga åstundan her med och i krafft af detta Wårt öppne bref nådeligen förklara wehlat att detta Capellet skall wara hereffter en Separat Försambling ifrån Ny Carleby och Lappo Sochne kyrkor ... det Wår dher å ohrten warande Landzhöfdinge Biskop och Consistorium i Åbo sampt alle andre wederböhrande hafwe sig hörsambligen att effterrätta icke giörandes här emot i någon måtto), 22.12.1683 f. 638 (Till Stats Contoiret om 100 D. S:mt till en klocka för Capellet wid Noraslonneby i Österbottn), 13.7.1685 f. 389 (Till Biskopen i Åbo om Naresluoma och Wuosikäski byars af Ny Carleby och Lapo Socknar Capell i Österbottn att dhet intet skall afsöndra sig ifrån Moderkyrkiorne och dhess rätta Siälesörjare ... Dhet hafwer så wähl samptel. Allmogen uthi Ny Carleby Sochn och Österbottn som Kyrkioheerden i Lappo H. Carl Prokman 597 sig högeligen beklagat, huruledes en bonde ifrån Wuosikeski by och Ny Carleby Sockn Hindrich Månsson Makiöre ben:d har uthan Edert och sina grannars Vetskap och begiäran sökt och på orätt berättelse erhållit d. 22 Decemb. 1683 Wår resolution at bem. Wuosikaski by bestående af otta Rökar uthi Ny Carleby Sockn jempte Narasluome byy aff elfwa Röökar uthi Lapo Sockn, skulle Separeras ifrån bem:t twenne Socknar och dhess Moderkyrkior och blifwa et särskilt Pastorat); KA mf. ES 2026 (qq 1) Lapuan käräjät 23.–25.9.1678 f. 184v (H:r Jöran Asprot Predikant wedh Narasluoma Capell upwiste Retten huruledhes han medh Laga, och welborne H:r Landzhöfdingens d: 31 Augustj 1677 Gifne tillståndh, kommit att till trädha och sigh till bördh inlössa Nuckala hemman i Narasluoma á 1/4 M:l Skatt, Alldenstundh förre Byrdeman Anders Pohianen det någon Tidh sehn aftredt, och medh stoor Räst och skuldh effter sigh lämnat haf:r, begerandhes sigh och sine arfwingar till större wisso och försechran der å Laga Fasta); KA mf. ES 2081 (ss 4) Lapuan käräjät 18.–23.9.1682 s. 115 (Såldatens Sal: Eskiell Brusiussons Enckia, Sussanna Jöranss dotter j Narassluoma, Kärade till Predikanten wid Narass Luoma Capell, Hederlig och Wällärde H:r Jöran Asprooth om sin manss resterande Leega, a 90 D:r K:m:t och effter som han hennes Faders, Jöran Markussons Börde hemman a 1/4 Skatt, Nukala wid nampn, hafwer tillträdt at besittia söker hoon och så, få Hemmanet igen börda); KA mf. ES 2081 (ss 5) Lapuan käräjät 12.–15.3.1683 s. 146 (Såsom Predikanten wid Naras Lwoma Cappell, H:r Jöran Asprooth, hafwer effter wndfången Laga skötning, och der å fölgde Lagmans Rättens Confirmation, d: 26 och 27 Febru: näst förledne, Neuckila hemmanet, åkommit besittia, och gieldenärerne, effter hemmanetz werde at betala), Lapuan käräjät 25.–29.8.1683 s. 107, 109; KA mf. ES 2081 (ss 6) Lapuan käräjät 22.–23.2.1684 s. 151, Lapuan käräjät 23.–24.7.1684 s. 27; KA mf. ES 2081 (ss 7) Lapuan käräjät 22.–26.1.1685 s. 31; KA mf. ES 2081 (ss 8) Lapuan käräjät 8.–10.2.1686 s. 8 (Pusari qwarn); KA mf. ES 2082 (ss 8) Lapuan käräjät 21.–23.6.1686 s. 120; KA mf. ES 2082 (ss 9) Lapuan käräjät 10.–13.9.1687 s. 168 (Predikanten wid Naras Luoma Capell, H:r Jöran Asproot), 175 (Cappellanen wedh Naras Luoma wördige H:r Jöran Asproot); KA mf. ES 2082 (ss 10) Lapuan käräjät 2.1688 f. 32 (Predikanten widh Naras Luoma Capell, Wördige H:r Jöran Asproot, å sitt Hemmans Nuckala benembdh wegnar); KA mf. ES 2084 (ss 14) Lapuan käräjät 29.2.1692 s. 338 (Sahligh H:r Jöran Asprootz Änckians dygdesamma Hustro Wendela Prochmans Fullmechtige Rådman Niels Wendelius, och Olof Hendersson Härmä kärde till Erick Gunnar i Naras Luoma om höö, som han bort köört wåldsamligen, på Runkosten Nefwa, som skall höra under Nukala hemman), 350 (Dawid Johansson i Narasluoma föredrogh Rätten huruledes hans Fader Johan Thomasson månde förr en tijdh sedan optaga ett Nybygge wedh Hapaluoma, och sigh en hoop ängiar rödt, af will skogh och uthmarck, som äre desse Palawa nefwa, Picki Manijn Nefwa, Uiton luchta, Koifwusto Luchta, Wesiluoma, sampt hela Norr sijdan af Hapaluoma ifrån Kijton Niemi, begiärandes David att niuta der opå Laga Confirmation); KA mf. ES 2085 (ss 16) Lapuan käräjät 11.8.1694 s. 105 (Sacellanen wedh Naras Luoma Capelgieldh H:r Gabriel Rislachius ... H:r Gabriels Antecessor Matrimonij H:r Jöran Asperooth som besutit hemmanet); KA mf. ES 2087 (ss 20) Lapuan käräjät 3.–4.8.1698 s. 53 (Dawid Johanssons Fullmechtig ifrån Hapa Luoma, Hindrich Jacobson, beskylte een Löös Karl, Hindrich Mårthenson i Kauhafwa, att hafwa Stulet ifrån berörde Johansson een Telg bijla, och 3 st: Hugg yxor), 57 (Caplans bohl); KA mf. ES 2088 (ss 21) Lapuan käräjät 6.2.1699 s. 319 (Det framtredde hustru Lijsa Johans dåtter, tillijka med sin man Gustaff Löpare ifrån Narasluoma och beklagade högeligen, att hustru Lijsa är kommen uti ett grofft roop och rychte, som skulle hoon hafwa brukadt Trulldoom och widskeppelse, i det hoon een gång, för 15 åhr sedan, skall wid Gudz bord taget oblatet uthur Munnen, och sedermera för 4 åhr sedan woret till blåkulla, och på samma reesa molesteradt Capellanen wid Narasluoma Capell H:r Gabriel Rislacchium 3378, till hwilket alt hustru Lijsa påstood sigh wara oskylldig, och Anhölt Fördenskulld, så wähl hoon som Löparen att Rätten här om noga wille Ransaaka, och sedan med een Rättwijs doom henne weed sin oskylldigheet handhafwa ... då warande Capellanen nu mera Sahl: H:r Jöran Asproot, som waret hustru Lijsa Johans dåtters Broder), Lapuan käräjät 29.8.1699 s. 286 (Sentens ... Fördenskuld pröfwar denne Rätten skiäligit och rättwijst att aldeles befrija åffta bemelte Göstaff Löpare och des hustru Lijsa Johans dåtter i denne Saak Lijkmätigt det 19 Capitel Tingh måhla Balken ... hwilket med alt öfriget den Höglåfl: Kongl: Håffrättens Högrettwijsa Censur och nådige omdömme i ödmiukheet heemställes); KA mf. ES 2094 (ss 33) Lapuan käräjät 30.–31.8.1711 s. 698 (Capellanen härsammastädes wällärde H:r Gabriel Rislachius klagade att hust: Helga Jöransdotter i Hapoja hafwer uthkommet ett rychte, som skulle hans Stiufdotter Wändela Asprot stulet en Nääs duuk aff hennes Swegerska Maria Giöstafzdotter. Och emedan han weet Wändela wara oskyldig, Ty anhåller han att Helga för sin beskylning plichta måtte ... Rislachii hustru Wändela Prockman); KA mf. ES 2028 (rr 6) Lapuan käräjät 26.–27.1.1649 f. 382v (Tedde sigh för Rätten Thomass Bengtsson aff Nares luomn uplyste och Witterligit giordhe dett han aff itt gådt och Wällberådde Modh medh sijn hustros H: Lijsa Sigfredz dotterss ja och samtyckia haffuer affwittrat sijn sonn Johan Thomasson ifrån sigh å itt köp hemman som honom 1/4 Mantals skatt aff Erich Eskillsson Pohiolajnen köpt och affhandlat haffua för Etthundradhe Och 30 D:r Kåpar M:t på hwillket Pohiolaises hemman han be:te sijn son Certificerar medh dess hustro och barn obehindrat och oqwalt för andra sina barn att niutha, bruka och behålla). — V. Lagus, Studentmatrikel I (1889–91) s. 132 (XXXI); V. Lagus, Studentmatrikel. Supplement (1906) s. 27 (XXXI); K. G. Leinberg (utg.), Handlingar rörande finska kyrkan och presterskapet IV (1900) s. 428 (22.12.1683), 435; Uppsala universitets matrikel I 1595–1700 (utg. A. Andersson et al., 1900–11) s. 213; A. Luukko, Pohjalaisen osakunnan nimikirja I 1640–1713 (1946) s. 250; Akademiska konsistoriets protokoll XI 1674–1675 (Uppsala 1973) s. 310 (16.6.1675, Georgius Asproot och Johan Prockman 2446 Finnones begiära testimonium. Prockman kiändes af en och annan af meliori nota, den andre war obekant. Resolutio. Effter Rector ähr inspector istius nationis, remitteras det till honom, som bäst dhem kiänner, att willfahra dem här i, der han icke weet att något hinder är). — C. H. Strandberg, Åbo stifts herdaminne II (1834) s. 111; Y. Blomstedt ja E. Matinolli, Turun hiippakunnan paimenmuisto 1554–1809. SKHST 67:1 (1963) s. 40; Sursillin suku (täyd. ja toim. E. Kojonen, 1971) #1507; Suomen kansallisbibliografia 1488–1700. SKST 642 (toim. T. Laine ja R. Nyqvist, 1996) #2018D, 2569.

Päivitetty 19.11.2011.

Lähdeviite

Yrjö Kotivuori, Ylioppilasmatrikkeli 1640–1852: Jöran Asproth. Verkkojulkaisu 2005 <https://ylioppilasmatrikkeli.helsinki.fi/henkilo.php?id=U332>. Luettu 30.3.2023.

Ks. myös viittausohje.

Näytä / piilota lisätiedot

Tiedot Laguksen ja Carpelanin matrikkeleissa

Georgius Johannis Ob. – Student i Upsala 7.6.1671; ock i Åbo?

Lähde: V. Lagus, Studentmatrikel I (1889–91) s. 132.

Asproth, Georg. Joh:is Ostrob. – Student i Upsala 7.6.1671. Första kpl i Ala Härmä 1683. Hans söner p. 246, 254.

Lähde: V. Lagus, Studentmatrikel. Supplement (1906) s. 27.

Tallenna tiedot muistiin