Yliopiston etusivulle Suomeksi På svenska In English
Helsingin yliopisto Eurooppalainen huippuyliopisto
 

Ylioppilasmatrikkeli 1640–1852

Etusivu > Henkilötiedot

Sisältö:

Muut matrikkelit:

Henkilötiedot

Yo Uppsalassa 21.6.1673 Pehr Herkepaeus Petrus Laurentii, Viburgensis U346. Vht: Taipalsaaren kirkkoherra Lars Herkepaeus (Laurentius Laurentii, † 1670) ja Anna Samuelsdotter Croëll. Ylioppilas Uppsalassa 21.6.1673 Petr. Laurentius Herkepæus, designatus Comminister Ecclesiæ Wiburgensis, Sacro ministerio initiatus, hic Depositionis ritum subiit. — Viipurin luostarikirkon kappalainen (diakoni) 1673, tuomiokirkon kappalainen (arkkidiakoni) 1682. Pielisjärven kirkkoherra 1688. Rovasti s.v. † isonvihan lopulla.

Pso: 1:o (jo 1679) Anna Winter; 2:o 1710 Skolastika Larsdotter tämän 1. avioliitossa.

Serkku ja lanko: Joutsenon kappalainen Benjamin Cygnaeus, myöh. (1679) Svahn 2480 (yo 1676, † 1701).

Veli: Pälkjärven kirkkoherra Anders Herkepaeus 2821 (yo 1679/80, † 1705).

Poika: kauppakollegion kanneviskaali Kristian Herkepaeus U560 († 1736).

Sisarenpoika: Kerimäen kirkkoherra Lars Brunnerus 3666 (yo 1690, † 1710).

Lanko: Viipurin triviaalikoulun kollega Krister Winter 2173 (yo 1672, † 1701).

Lanko: Sipoon kirkkoherra Johan König 2537 (yo 1677, † 1701).

Lanko: Sipoon kappalainen Erik Casselius 3893 (yo 1692/93, † 1730).

Vävy: vouti Herman von Börgen 3694 (yo 1690, † ~1711).

Viittauksia: KA valtakunnanregistratuura 5.7.1671 f. 90 (förra Pastor [i Sawitaipal Sokn] siukligh och bäddlägrigh warit hafwer, katso 2540), 5.7.1671 f. 91 (Till Biskopen i Wijborg om 2 Nådeåhr för Laurentii Hærkepæi Pastoris Enka ifrån Taipalsare ... hoon effter bem:te sin sahl. Mans dödelige frånfälle tillika medh åhtskillige sine Faderlöse barn i ett uselt och swårt tillstånd skall wara försatt ... deels och af det siuklige tillstånd, som han i otta åhrs tijdh hafwer warit underkastadh), 4.12.1682 f. 777 (Confirmation för Capellanerne i Wiborg på hemmanet Toika), 5.5.1688 f. 222 (Kyrkioherde Fullmacht för H. Pehr Herkæpeo på Pelisjärfwi Pastorat ... Wij Carl etc. Giörom witterligit at såsom Probste och Kyrkioherde Embetet utj Pielisjärfwi gäld i Kexholms lähn är förmedelst den förre Kyrkioherdens H. Laurentij Laurentij [Pielisjärven kirkkoherra Laurentius Laurentii (Hallitius?), katso 3420] dödelige afgånge ledigt wordet, och hoos Oss till dess besättiande af Biskopen och Consistorij underdånigst recommenderes och föreslås Capellanen wid Domkyrkian utij Wijborgz Stad Wyrdig och Wähllärd H:r Pehr Herkepæus, såsom den där förmedelst 15 åhrs trogen tiänst och upwaktning till sitt beröm och församblingens goda nöije, sampt gåfwor och förwärfwade Skickelighet både i lära och lefwerne, giort sig till en slijk befordran förtiänt och wärdig; Altså hafwe Wij ock welat befullmäktiga och förordna, som Wij iemwäl här med befullmechtige och förordne honom H:r Pehr Herkepæum at wara Probst och Kyrkioherde öfwer ofwanbem:te Pielisjärfwi Försambling); KA mf. ES 1815 (ii 5) Taipalsaaren ja Savitaipaleen käräjät 6.–7.7.1685 s. 82, 85 (att han skall sagdt och Uthropat dett H: Abraham [Brunnerus] medh sin Swärmodher skall hafwa opbrändt ett Cappel i Taipalsaari. Jatkuu 18.–19.9.1685 s. 163–173 den Kongl: Rättz Resolutio [Åbo den 23 Maij A:o 1672]. H: Anna Cröel och hennes Mågh H: Abraham Mathiæ blifwa för wijdare tilltahl befrijade här Uthinnan); KA mf. ES 1833 (jj 4) Taipalsaaren käräjät 22.7.1646 f. 103 (Effter H: K: M:tz giorde Ordningh uppå Cappellanerne, Bleff Her Larss Caplan Inrymbdt 1/4 Skatt ödess Jordh uthj Kyrckieby som Hindrich Larsson Hertturin eller Repå 1643 Ödelagdt haffuer, Och befinnes Leghligest till Caplans booll, Effter Hindrich icke kan Contentera Cronan sin Rättigheeter), Taipalsaaren käräjät 25.7.1648 f. 188v (Effter som Under Taipallsari Kyrckiogeldh är icke Något Cappellans booll, dy hafuer H: H:t Landzhöfdingen bewiliat H:r Larss Capplan att emot tagha effter hanss begähran 1/4 Skatt, Wilkola i Kyrckieby); KA mf. ES 1834 (jj 7) Lappeen kihlakunnan yläosan käräjät 12.–13.4.1655 f. 179v (Kom för Rätta Capellanen i Taipalsaarj Wällärde Her Larss Laurentj, och beswärade sigh uthöfwer Sochnens Inbyggiare, det dhe mootwilligtwijss förhålla sigh att upbyggia och reparera Prästegårdz Bygningar), Lappeen kihlakunnan yläosan käräjät 7.–9.1.1658 f. 361 (Företrädde Kyrckioherden i Taipallsarj wällärd H:r Lars Laurentij och begiärade refusion af dee huusen på Walkala hemman, som nu ähr donerat Capiten S: Mårten Jostsson Cönfeldt U24, och be:te H:r Lars, förr ähn det under frelsse kom, sielf åbodt hafwer); KA mf. ES 1835 (jj 8) Lappeen kihlakunnan yläosan käräjät 15.–16.2.1661 s. 14 (Kyrckieheerden och Profwasten i Taipalsaari Wällärde Her Larss Härkepæus), 45; KA mf. ES 1835 (jj 9) Lappeen kihlakunnan yläosan käräjät 3.–5.2.1662 s. 8 (Framträdde Kyrckieheerden och Prowsten i Taipalsaari Her Larss Härkepæus medh een bonde Simon Mårthensson Paakoin, och berättade sigh hafwa medh honom ingååt ett Jordekiöp, i dedt berörde Kyrckieheerde hafwer kiöpt af denne Simon hans Skatte hemman j Paakola by om 1/4 skatt ... Altså upbiudes samma hemman nu förste reesan, och fans ingen som däremoot klandrade), Lappeen kihlakunnan yläosan käräjät 30.–31.5.1662 s. 50, Lappeen kihlakunnan yläosan käräjät 10.–13.9.1662 s. 103; KA mf. ES 1835 (jj 10) Lappeen kihlakunnan yläosan käräjät 16.–18.2.1663 s. 18, Lappeen kihlakunnan yläosan käräjät 5.–7.10.1663 s. 106; KA mf. ES 1836 (jj 14) Lappeen kihlakunnan yläosan käräjät 10.–12.6.1667 s. 68, 73; KA mf. ES 1836 (jj 15) Lappeen kihlakunnan yläosan käräjät 25.–27.5.1668 s. 63 (katso 2235), Lappeen kihlakunnan ylim. käräjät 12.–13.10.1668 s. 110 (Pastoris hustrus broder Johan Cröel, katso 4266), 114 (Parterne tillspordes hwadh Wittnen dhe i denne Saken hafwa? där oppå Actores framkallade Cappellanen Wäll:de H:r Abraham Matthiæ [Brunnerus] ... denne H:r Abraham, en beskedeligh Man, giorde altså denne berättelse ... säijandes sigh nu tala efftersom hans siuka Swärfader ber:de Pastor [wäll:de H:r Lars Herkepæus] honom befalt hade ... Än berättade denne H:r Abraham wijdare, sigh hafwa hört, att hans Swärmoder Pastoris hustru och Swärmoders Moder skulle af Sahl: Frwn [Anna Ruuth] hafwa nogot hört som denne Saken angåår), 120 (tillspordes Kyrkioherdens H:r Lars Herkepæi Hustru Anna Cröel, och hennes Moder Sahl: Samuel Cröels Enckia hwadh de hafwa hört och wetta till wittna om dedh Testamentet Sahl: Frw Anna Ruuth skall hafwa giort sin dotter dotter Regina Udni och hennes Man Leutnanten Jacob Zitting?), Lappeen kihlakunnan yläosan käräjät 1.–3.12.1668 s. 155; KA mf. ES 1837 (jj 16) Lappeen kihlakunnan yläosan käräjät 1.–3.9.1670 s. 134 (där oppå han först begynte seija som skulle den nu döde Kyrkioherden Sahl: H:r Lars hafwa öfwertalat honom till denne gärningen); KA mf. ES 1837 (jj 17) Lappeen kihlakunnan yläosan käräjät 11.–13.3.1672 s. 10, Lappeen kihlakunnan yläosan käräjät 6.–8.6.1672 s. 133; KA mf. ES 1838 (jj 23) Viipurin pitäjän käräjät 1.–2.8.1681 s. 41; KA mf. ES 1839 (jj 25) Viipurin pitäjän ja Säkkijärven käräjät 18.–20.11.1685 s. 103 (Sedan förekommo Cappellanerne her j Wijborghs Stadh och Sochn, Wällärde H:r Pehr Herkepæus, och H:r Pehr Ristelius U356, anhållandes å dett, dem förunte Cappellans Boletz, Toikas wägnar om Uthslagh j den j Rätten anhengige saak, emooth Regementzskrif:ne Wälbet: Hendrich Schmidt och Nielss Abrahamssonn, å derass hielphem:ns under Rustningen, Barkanss wägnar); KA mf. ES 1841 (jj 29) Viipurin pitäjän ja Säkkijärven käräjät 19.–23.10.1696 s. 174 (angående Märijocki Capellans Bohl, katso 2533); KA mf. ES 1798 (gg 8) Pielisjärven käräjät 4.–8.3.1689 f. 75v (Nämbden och een dehl af Närwarande Allmoge beklagade sig här för Rätta, att Scholan här i Liexa by (vertaa 3420) nu för någon tijdh sedhan är ophäfwen worden, der den doch här på een så wijdt aflägen ort för deeres barn och Ungdom skull wähl behöfwes och kunna el:r förmå icke senda sina barn så lång wägz till Sordawahla på 38 gambla Mijhl här ifrån dijt samma Schola skall wara transporterat, hafwandes fuller låtit Supplicera dett Wyrdige Consistorium i Wijborgh der om till, nu för paar Månader sedhan, såsom dhe dett med samma Supplics afskrifft bewijste, men intet wist swar der på kunnat bekomma, derom och Sochnens afskickade 1687 hooss Kongl: Maij:t i underdånigheet Suplicerat, att Scholan Conserveras måtte), Pielisjärven käräjät 17.–25.9.1689 f. 121v (Betygade Nembdemännerne Grels Partain, Peter Wartia och Anders Rytköin, att då nu warande Kyrckieheerde och Prost her Per Herkäpæus hadhe wed sin ankompst hijt till Sochnen förledne wåhr uthj Kyrckian i Choren frågat effter Kyrckiones Penningar och andra saker, haar Anders Hietain el:r Sandman swarat, att han hadhe med förrige Kyrckioherdens Sahl: her Lars Laurentij tillstånd, ett hundrade D:r K:r m:t uhr Kyrckie Kistan till reese p:g:r tagit då dhe till Stockholm reesa skulle); KA mf. ES 1798 (gg 10) Pielisjärven käräjät 9.–14.3.1691 f. 90v, 97, 104 (Prestebohlet); KA mf. ES 1799 (gg 11) Pielisjärven käräjät 28.1.–4.2.1692 f. 1 (Nämbdemannen Peter Wartia beswärade sigh högeliga öf:r Probsten och Kyrckieheerden här uthj Pielis Sochn Wyrdige och Wällärde H:r Peer Herkäpæum att han haar nu den 29 hujus om Afftonen i förstonne låtit boda honom till Prestegården och sedhan dhe hade temmeliga druckit, haar Kyrckieheerden honom medh ilacka och olijdeliga skäls ordh öf:r fallit, kallandes honom åffta gammal Schiälm och gammal Narr, och der hoos seijandes; du haar medh Arendatoren el:r huussbonden warit ychdes Tuumas el:r uthj ett rådh och dådh ... Kyrckioheerden hade der på strax förreest till Cajana Marknadh; dy kunde der till nu intet annat göras, än att detta således annoterades och dett Wyrdige Consistorii Omdöme och Resolution, såsom een Prestman angående först hemstälttes); KA mf. ES 1799 (gg 12) Pielisjärven käräjät 8.–13.2.1693 f. 17v; KA mf. ES 1799 (gg 14) Pielisjärven käräjät 11.–16.2.1695 f. 45; KA mf. ES 1800 (gg 16) Pielisjärven käräjät 8.–13.2.1697 f. 37 (angående obilligheet i kyrckian och huus gewoldt på hofwet som bem:te Probst och dess Käresta angifwes hafwa begånget); KA mf. ES 1800 (gg 19) Pielisjärven käräjät 26.2.–3.3.1700 f. 44v (Probsten och Kyrckioherden hög Ehrewördige H:r Pehr Herkepæus gaaf Rätten tillkienna det hans antagne Coadjutor wällärde H:r Jöran Wallius 3420 haar hoos Ven: Consistorium Wijborgense uthi nestförwekne Januarj månadh med den förwände sanning inkommit som hade han för 6 åhr sedan honom till des Coadjurorem antagit der Lijkwähl een sådan afhandel dem emellan passerat först 1698 och Wåhren); KA mf. ES 1801 (gg 22) Pielisjärven käräjät 23.–28.2.1703 s. 39 (Leutnanten Edell och mannhafftig Simon Affleck gaaf Rätten tillkenna det han denne Rättz undfångne Citation till Probsten här sammastädes Ehrewyrdig H: Pehr Herkepæus att swara honom utj åthskillige grofwe måhl haar låtit honom utj Wijborg d: 18 Jan: nästledne genom Stadz Fiskalen der sammastädes Zacharias Krook tillställa och der öf:r bem: Krookz Attest innelade, men beklagade sig att bem:te Probst sig nu eij infunnit uthan å sin heemreesa ifrå Wijborg stannat denne Tingz tijdh utj Nyslott derest han nu sig skall upehålla), 50 (Sedan beswärade sig Leutnanten Affleck det Probsten Herkepæus kallat honom frånwarande i Nurmis by Och sedermehra allestädz i Sochnen till een Mördare); KA mf. ES 1801 (gg 24) Pielisjärven käräjät 23.–28.1.1705 s. 6 (utj Probstens H: Pehrs Herkepæi Coadjutors Hind: Weckmans 4015 præsence för Probstens siuklige tillståndh anstält een inqvisition Och förhör), Pielisjärven käräjät 11.–16.12.1705 s. 222; KA mf. ES 1801 (gg 25) Pielisjärven käräjät 19.–21.2.1706 s. 87 (saaken angående dee försmädelige ordh); KA mf. ES 1801 (gg 26) Pälkjärven käräjät 2.–5.3.1708 f. 83v. — V. Lagus, Studentmatrikel I (1889–91) s. 140 (XXXIII); Uppsala universitets matrikel I 1595–1700 (utg. A. Andersson et al., 1900–11) s. 224; Akademiska konsistoriets protokoll X 1673 (Uppsala 1972) s. 125 (21.6.1673, En präst är kommen ifrån Wiborg som är der capellan, wil blifwa ett membrum societatis academicæ. Här discurrerades om han må slippa undergå ferulam depositoris, efftersom han en alfwarsam och stadig person är, och i ett sådant embete stadd, och om icke nog wore, det han af Decano absolverades. Resolverades att han så wäl som andre måste undergå det som waant är, doch att depositions acten skeer med moderation i serdeles anseende till hans embete), 170 (3.9.1673, i kyrkian bewiljades Dn. Petro Herkepæo Finlando testimonium), 177 (Herkepei attest). — M. Akiander, Herdaminne II. BNF 14 (1869) s. 163, 417, 421; O. Rimpiläinen, In labore et aerumna. SKHST 107 (1978) s. 123; J. Nuotto, Itä-Suomen Walliusten ja Valjusten varhaisvaiheista. Genos 54 (1983) s. 142; Suomen kansallisbibliografia 1488–1700. SKST 642 (toim. T. Laine ja R. Nyqvist, 1996) #712D; Släktbok, Ny följd IV. SSLS 723 (utg. K. Stockmann, 2009) sp. 192 (Taipalsaarisläkten Herkepaeus Tab. 9).

Päivitetty 20.11.2011.

Lähdeviite

Yrjö Kotivuori, Ylioppilasmatrikkeli 1640–1852: Pehr Herkepaeus. Verkkojulkaisu 2005 <https://ylioppilasmatrikkeli.helsinki.fi/henkilo.php?id=U346>. Luettu 29.9.2022.

Ks. myös viittausohje.

Näytä / piilota lisätiedot

Tiedot Laguksen ja Carpelanin matrikkeleissa

Herkepæus, Petr. L. – Student i Upsala 21.6.1673: designatus comminister ecclesiæ Viburgensis, sacro ministerio initiatus, hic depositionis ritum subiit. – Diaconus vid klosterkyrkan i Viborg 1674. Kh i Pielisjärvi 1689–1710.

Lähde: V. Lagus, Studentmatrikel I (1889–91) s. 140.

Tallenna tiedot muistiin