Yliopiston etusivulle Suomeksi På svenska In English
Helsingin yliopisto Eurooppalainen huippuyliopisto
 

Ylioppilasmatrikkeli 1640–1852

Etusivu > Henkilötiedot

Sisältö:

Muut matrikkelit:

Henkilötiedot

Yo Uppsalassa 24.7.1678 Johan Amnorinus Johannes Johannis, Finno U383. Vht: Jaakkiman kirkkoherra Johan Amnorinus (Johannes Martini, † 1690) ja hänen 1. puolisonsa N.N. Simonsdotter (Paganus). Ylioppilas Uppsalassa 24.7.1678 Johannes Johannis [Jachymeos Finnones]. — Jaakkiman kirkkoherran (isänsä) apulainen 1679, kirkkoherra 1690. † ~1691.

Pso: N.N. Enberg.

Veli: ylioppilas Sakkeus Amnorinus U384 († 1679).

Poika: Anders Amnorin 5202 (yo 1712).

Tyttärenpoika: kenraali Johan Vilhelm Sprengtport, vapaaherra 1766 Sprengtporten 5592 (yo (1728), † 1795).

Pojanpoika: Lemlandin kirkkoherra Otto Johan Amnorin 6669 (yo 1740, † 1794).

Pojanpojan poika: kihlakunnantuomari Olof Amnorin 10153 (yo 1784, † 1834).

Viittauksia: KA valtakunnanregistratuura 9.9.1690 f. 514 (Collation för H:r Johan Amnorinum på Jachimwara Pastorat ... såsom Jachimwara Försambl. uti Carelen och Kexholms lähn, förmedelst dhen förre Kyrkioheerdens därsammastädes Herr Johannis Amnorini dödel. afgång, är kommen att blifwa ledig, och oss till dess ersättiande underd. recommenderas och föreslås be:te Kyrkioheerdes Sohn H:r Johan Amnorinus hwilken uti 11 åhrs tijd har warit dess Faders Coadiutor i ber:de Försambling); KA mf. ES 1794 (gg 1) Jaakkiman käräjät 3.–4.3.1673 f. 125v (Kyrckieheerden her Johan), Jaakkiman käräjät 19.–20.1.1672 f. 189 (Innladhe Vice Kyrckieheerden her Johan i Jackimanwahra ett bewijss af denne Rätten den 17 Februarij 1671 Uthgifwen, hwar uthinnan förmähles ... at Rautasuo äng under 8 Lass höö ungefehr, fordom under dett hemman be:te Vice pastor i Jackimawahra nu besitter, och för några åhr sedhan af ödhe till Skatt Uptagit, Lydt och legat hafwer), Jaakkiman ja Miklin käräjät 16.–17.2.1671 f. 297v, Jaakkiman ja Miklin käräjät 28.2.–1.3.1670 f. 407a (Vice Pastor her Johan i Jackiman wara); KA mf. ES 1795 (gg 1) Miklin käräjät 4.–5.3.1669 f. 503v (Vice Kyrckieheerden her Johan), 505v, 506, Kurkijoen ja Miklin käräjät 14.–15.2.1667 f. 716v (Capplans H:r Johans i Jackimanwara begäran), Miklin käräjät 16.–17.2.1666 f. 902v (Caplanen her Johan Martinj tillsadhe godhwilligen sigh att wela ehrläggia och bettala dhe 8 D:r 4 öre K:r m:t som han till Bårgaren Simon Nääthe i Sordawala för 7 m:ck pund Toback ähnu skyldig ähr), Miklin käräjät 10.–11.2.1665 f. 1002, Miklin käräjät 27.–28.2.1663 f. 1069v (Cappellanen i Jachimawaara Wällärde Her Johan Martini), Kruunuporin kreivikunnan käräjät 27.–28.3.1663 f. 1100v (Capellanen i Jachimawaara Wällärde Her Johan gaf tilkenna, hurusom han på Sochnenes wägnar hade för rupturs tijden accorderat medh Nicolaus Thomasson som reeste till Stockholm, på Sochnenes betalningh hempta derifrån een Klåcka om 5 lb: wicht för 100 dal: k:m:t); KA mf. ES 1795 (gg 2) Jaakkiman ja Uukuniemen käräjät 27.–28.9.1683 f. 177v (Kyrckieheerden her Johan Marthinj), 178 (Prestebohlet); KA mf. ES 1796 (gg 2) Sortavalan käräjät 15.–16.3.1681 f. 557 (Fordom Kyrckieherdens i Jaachkimawara sahl: H:r Simon Matthiæ (katso 13039) Effterlefwerska hustu Margreta Thomas dotter fordrade resterande hestewerde 20 D:r K:m:t af Anders Thomasson Möllsö i Ryttis, som hans Farbroder Mauro el:r Måns Petersson Mölsö A:o 1658 bem:te hennes sahl: Man för 70 D:r K:m:t afhandlat, effter nu warande Kyrckieherdens i bem:te Jaachkimawara Johannis Martini /: som den förra Kyrckieheerdens Mågh är :/ attest daterat d: 23 Februarij 1678), Jaakkiman käräjät 29.–30.2.1680 f. 735 (Brofougdens framledne Mårthen Mårthenssons Enckia, Dorde Olofz dotter gaf klageligen tilkänna, huruledes bem:te hennes sahl: Man, som effter 14 dagars siuckdom är 2 dagar för alhelgone dagh nästledne, dödh blefwen, haar hafft på sitt yttersta misstanckar på förra Pastoris (katso 13039) Son Thomas ben:d sampt en Bonde Peter Låckj i Kokoniemj by at hafwa förtrållat honom ... Kyrckieheerden H:r Johan Martini, den aflednes Broder skall eij heller hafwa något at säija eller beskylla desse, emedan bem:te hans framledne Broder eij sagt något derom för honom, då han honom medh Herrans Högwärdiga Nattwardh lijtet för hans dödh besökt hadhe), 739, Jaakkiman käräjät 7.9.1680 f. 796v, Jaakkiman käräjät 1.3.1679 f. 877v, Jaakkiman käräjät 24.1.1678 f. 1005 (Publicerades Wälborne H:r Landzhöfdingens Fullmacht för Mårthen Mårthensson, att wara Brofougde her sammastädes, hwilken almogen fördenskull förmaantes wara hörige och lydige uthj wägerödiande och broobyggiande); KA mf. ES 1797 (gg 5) Joukion, Uukuniemen ja Jaakkiman käräjät 29.–30.10.1686 f. 144v; KA mf. ES 1797 (gg 6) Joukion, Uukuniemen ja Jaakkiman käräjät 1.–4.3.1687 f. 74v, 86v, 88 (hans Son Coadjutoren her Johan Johannis); KA mf. ES 1798 (gg 7) Joukion, Uukuniemen ja Jaakkiman käräjät 3.–7.4.1688 f. 155 (Kyrckioheerden her Johan Amnorinus); KA mf. ES 1798 (gg 10) Joukion, Uukuniemen ja Jaakkiman käräjät 24.–30.10.1691 f. 218v (Effter som Thomas Simonsson från Jackimanwara medh aflagd Edh ehrhöltte, att hans Sahl: Moder fordom Kyrckieheerdens H:r Simons Mathiæ Enkia hustro Margretha Thomas dotter, eij haar mehra ägendom 1675 då han H:r Simon dödde, medh sigh hafft, enär han till honom kom, än han uthj dett Inventario, som han nu uthj Rätten inlagdt, haar optekna låtit; såsom ok att denne Thomas Simonssons Swåger Kyrckieheerde Sahl: H:r Johan Amnorinus i Jackimanwara, haar ok så Myckit på sin andehl bekommit, som han ok uthj samma Inventario haar opskrif:a låtit, Jämwähl ok att Sahl: H:r Simon haar bem:te sin Mågz H:r Johans Amnorini giäld 50 Richz D:r i Wijborg bettalt, bewijsandes der jempte med Cappellanens H:r Erich Hassels Attest de Dato d: 19 Novemb:s 1690 att bem:te hans Mohr Margetha Thomas dotter haar wed sitt yttersta bekändt att effter henne wore intet till att ärfwa medan hennes Son uthj hennes ålderdom så långan tijdh henne födt och uppehållit och dhe andra Barnen förr fådt sin dehl öf:r och icke under, och dett Sölf beltte som hon än hade hafft, haar hoon åth bem:te sin Sons Thomas hustru Testamenterat, effter som hoon henne i hennes ålderdoms swagheet i långan tijdh bettre än någon dotter sytt och skött hade, som samma bewijss wijdare uthwijsar; dy uphäfwes H:r Johans Johannis Amnorini prætension om något arf effter bem:te sin MoorModer och Thomas Simonsson ehrkendes att behålla dett ringa än effter henne kan haf:a warit, effter dett 31 Cap: Jord: B: L: L:, 17 Cap: Jorde B: 17 och 19 Cap: Erfde B:), 221v (Inlade Qwarter Mestaren Manhafftigh Thomas Åman här uthj Rätten twenne Lijka Lydande skriffter de Dato den 29 hujus, om den Föreeningen, som H:r Johan Johannis Amnorinus i Jackimanwara medh sin Stiuf Modher Ehrborne och dygdesamma hust: Elizabetha Sylvia haf:a ingådt, angående bem:te H:r Johans Arf effter sin Sahl: Fadher, som han hoos henne haar sökt och fordrat; hwar uthinnan förmähles att bem:te H:r Johan skall ännu bekomma till dett han förr haar fådt, Neml:n 100 D:r K:m:t, 1 Swart häst, Tijo T:r Spanmåhl, 1 Polimitz Cappa, 1 Polimitz Jacka, 1 Natt Lådha, ett Flask Fodher, 1/3 deel af Teenet, 1/3 af Messingz sakerne, 1/3 deel af Böckerne, för uthan hans egne och hans Mohrfahrs Sahl: H:r Simons böcker); KA mf. ES 1799 (gg 12) Joukion, Uukuniemen ja Jaakkiman käräjät 15.–21.3.1693 f. 67v, Joukion, Uukuniemen ja Jaakkiman käräjät 14.–20.11.1693 f. 193 (Capplanen Sahl: H: Johan Amnorinus); KA mf. ES 1799 (gg 14) Jaakkiman, Uukuniemen ja Joukion käräjät 4.–9.11.1695 f. 251 (Förekom Handelsmannen från Wijborg Wäl:t Jacob Kölling, föredragandes Rätten, huru som hans Antecessor matrimonij Sal: Kyrckioherden H:r Johan Amnorinus i Jackimawara hade för een tijdh sedhan försträckt till Prestegårdz bygnaden dersammastädes, som han medh een Werderingzskrifft af den 12 Martij 1682 bewijsa wille, till 319 ½ d:r k:m:t, hwar till han begärade blifwa nu af Församblingen förhulpen); KA mf. ES 1800 (gg 16) Räisälän, Tiuralan ja Kurkijoen käräjät 10.–13.3.1697 f. 98v (Handelsman S:r Jacob Kölling inlade sin sahl: Swär faders framledne Lieutnanten Lars Silwij (katso 687) till sin dotter nu warande hans hustro Elisabetha Sylvia skrefne breef af den 10 Martij 1693). — V. Lagus, Studentmatrikel I (1889–91) s. 174 (XXXIX); Uppsala universitets matrikel I 1595–1700 (utg. A. Andersson et al., 1900–11) s. 254; Akademiska konsistoriets protokoll XIII 1678–1679 (Uppsala 1974) s. 265 (26.2.1679, Twenne Carelii, Amnorini begärade någon hielp, men war ingen som wiste antingen dhe äre deponerade och inskrefne eller icke. Och slöts att Rector först seer dher effter), 274 (15.3.1679, Bewilliades Johanni och Zacchæo Amnorinis Fennonibus 6 dr s:mt tillhoopa aff cassa studiosorum), 358 (3.8.1679, Bewilliades Johanni Amnorio O-Bothniensi, och Michaëli Rhodalio W-Gotho testimonium publicum). — Släktbok, Ny följd I. SSLS 286 (utg. E. Lindh et al., 1941–58) sp. 194 (Amnorin Tab. 2).

Päivitetty 24.3.2012.

Lähdeviite

Yrjö Kotivuori, Ylioppilasmatrikkeli 1640–1852: Johan Amnorinus. Verkkojulkaisu 2005 <https://ylioppilasmatrikkeli.helsinki.fi/henkilo.php?id=U383>. Luettu 26.7.2021.

Ks. myös viittausohje.

Näytä / piilota lisätiedot

Tiedot Laguksen ja Carpelanin matrikkeleissa

Jachymeus, Joh. Joh:is & Zachæus Joh:is Finnones. – Studenter i Upsala 24.7.1678. För öfrigt okände.

Lähde: V. Lagus, Studentmatrikel I (1889–91) s. 174.

Tallenna tiedot muistiin