Yliopiston etusivulle Suomeksi På svenska In English
Helsingin yliopisto Eurooppalainen huippuyliopisto
 

Ylioppilasmatrikkeli 1640–1852

Etusivu > Henkilötiedot

Sisältö:

Muut matrikkelit:

Henkilötiedot

Yo Uppsalassa 6.10.1683 Pehr Hoffrenius Petrus Petri, Ostrobotniensis U413. Vht: Iin kirkkoherra Pehr Hourenius, myöh. Hoffrenius 543 (yo 1646, † 1686) ja Margareta Henriksdotter Carlander. Ylioppilas Uppsalassa 6.10.1683 Petrus Petri Hoffrenius O. Bothn. Vihitty papiksi noin 1686. — Iin pitäjänapulainen, sitten 2. kappalainen 1691. † Iissä 1701.

Pso: 1692 Beata Samuelsdotter Lithovius tämän 1. avioliitossa († 1719).

Pson seur. aviomies: Iin kappalainen Johan Forbus 4177 (yo 1695, † 1719).

Appi: Iin kirkkoherra Samuel Limingius, myöh. Lithovius 929 (yo 1652, † 1692).

Viittauksia: KA mf. ES 2038 (rr 31) Iin käräjät 19.–20.2.1694 s. 281 (Capellanen wyrdigh och wällärde H:r Pehr Hoffrenius uppå sin Swärmoders hemmans i Norr ijåby wägnar), Iin käräjät 16.–17.7.1694 s. 131 (Wyrdigh och Högwällärde H:r Peer Hoffrenius optächte Rätten des Swärfader för detta Kyrkioheerden her i Ijå Sahl: H:r Samuel Sammuelis lilla läppisari Ängh under ett lass d: 11 Julij 1663 af Matz Frantzsson sigh tillhandlat hafwa ...); KA mf. ES 2038 (rr 32) Iin käräjät 7.–8.1.1695 s. 57; KA mf. ES 2039 (rr 33) Iin käräjät 17.2.1696 s. 216 (Cappellanen Wyrdig och wällärde H:r Pehr Hoffreen gaf rätten tillkänna, huru såssom för 3 wekor sedan wed slutet af Januarij Månad skall blifwit bortstulit uthur dess Swärmoders Bodh 3 Tunnor Rågh, blifwandes hwar tunna i anseende till markgången utj denne dyra tijden wärderad till 12 dahl:r som giör tillhoopa 36 dahl:r k:mt), Iin ja Pudasjärven käräjät 9.–11.7.1696 s. 55 (H:r Pehr Hoffrenius å sin Moders dygdesamme hustru Margeta Carlandræ wägnar), 60; KA mf. ES 2040 (rr 35) Iin ja Pudasjärven käräjät 22.–23.7.1698 s. 650. — Uppsala universitets matrikel I 1595–1700 (utg. A. Andersson et al., 1900–11) s. 286; A. Luukko, Pohjalaisen osakunnan nimikirja I 1640–1713 (1946) s. 251; Akademiska konsistoriets protokoll XVIII 1686–1687 (Uppsala 1975) s. 221 (1.9.1686, Petrus Hoffrenius Ostroboth. begiärer testimonium till Åbo ... permittitur); Akademiska konsistoriets protokoll XIX 1688–1690 (Uppsala 1976) s. 25 (22.2.1688, Opläses en ifrån consist:o eccles:o ankommen remiss, angående den emellan h. Peder Hoffrenium och Brita Erichzdotter verserade ächtenskapz saak, som ther intet förr kunnat till sluut komma, än som in foro competenti undersökning anställes och uthslag faller om dhen beskyllning hwar med h. Peder henne för tiufwerij graverat hafwer), 34 (10.3.1688, Inkom [corporalen under Kongl. May:ttz lijfregemente] Erich Pålson medh sin dotter Brita Erichzdotter emoot Päder Hoffrenium), 38, 42 (24.3.1688, Frågade h. Rector, om icke h. Lagerlööf med nat. O-Bothniensi gådt i caution för Hoffrenio? H. Lagerlööf tillstodh så wara), 121 (9.1.1689, Insinuer:s een Stockholms stadz rådhuus rättz resolution af d. 29 Nov. sidstl., dher i Brita Erichzdotter icke allenast befrijas ifrån dhen henne af h. Pehr Hofrenius tillagde tyfwebeskyllningen, uthan och fritt lembnas att söka reconvention på bem:te h. Pehr Hoffrenius, som uthom skiähl henne angripit och uthi rychte bracht), 132, 139, 151 (10.4.1689, Petrus Hoffrenius 2834 begärer in facult. juridica disputera), 203–206 (7.8.1689, Inkom corporalen under Lijffregementet Erich Pållson med des dotter Brita Erichzdotter kärande emoot D. Petrum Hoffrenius swarande påståendes det Hoffrenius under lägersmåhlet med Brita tillsagdt henne echtenskap ... han för henne legdt huus hoos een skeppare Magnus Lamb genom sin broder Johan Hoffren U378 ... Pet. Hoffren wijste een attest Anno 1687. d. 6 Septemb. ifrån Vannenberg [Dannenberg] een borgare i Wijborg, att Brijta Erichzdotter i Johan Hoffrenii logement bekent att skepparens Lambs hustro och barnemorskan skaffat henne i kyrckan), 207–209, 213, 224, 230, 294, 333, 338 (12.2.1690, prästen Hoffrenius medh des wederpartt Brita Erichzdotter), 418, 426, 427, 444, 459, 463, 469, 470, 472, 478 (katso U396), 480 (5.11.1690, Oplästes Petri Hofreni beswärs skrifft till Kongl. HoffRätten öf:r Consistorii domb emillan honom och Brita Erichzdotter angående lägersmålet), 482, 497; Akademiska konsistoriets protokoll XX 1691–1694 (Uppsala 1976) s. 11, 68, 69, 90 (20.5.1691, inkom en stud. Caspar Forbus 3466, upwijsandes Hofrenii fullmacht att wara för honom fullmächtig), 99, 105 (27.6.1691, förlijkning), 112, 122 (16.9.1691, H:r Rector sade att ryttaren Erich Pålson beswärar sigh öfwer Hofren att han ey effter förlijkningen erlägger till honom penningarna. Resolv. att effter h:r Lundius och h:r Aurivillius caveradt, så kunna dhe här om påminnas). — C. H. Strandberg, Åbo stifts herdaminne II (1834) s. 207, 208; A. Bergholm, Sukukirja I (1892) s. 804 (Lithovius Taulu 9); Sursillin suku (täyd. ja toim. E. Kojonen, 1971) #6046; Suomen kansallisbibliografia 1488–1700. SKST 642 (toim. T. Laine ja R. Nyqvist, 1996) #2831 (?).

Päivitetty 29.11.2011.

Lähdeviite

Yrjö Kotivuori, Ylioppilasmatrikkeli 1640–1852: Pehr Hoffrenius. Verkkojulkaisu 2005 <https://ylioppilasmatrikkeli.helsinki.fi/henkilo.php?id=U413>. Luettu 26.9.2022.

Ks. myös viittausohje.

Näytä / piilota lisätiedot

Tiedot Laguksen ja Carpelanin matrikkeleissa

Ei esiinny aiemmissa matrikkeleissa.

Tallenna tiedot muistiin