Yliopiston etusivulle Suomeksi På svenska In English
Helsingin yliopisto Eurooppalainen huippuyliopisto
 

Ylioppilasmatrikkeli 1640–1852

Etusivu > Henkilötiedot

Sisältö:

Muut matrikkelit:

Henkilötiedot

Yo Tartossa 30.5.1633 Ernst Johan Creutz Ernestus Johannes Ernesti, nobilis U42. * 20.5.1619. Vht: maaherra, eversti Ernst Larsson Creutz († 1635) ja Katarina Hess von Wichdorff tämän 2. avioliitossa. Depositio 28.5.1633. Ylioppilas Tartossa 30.5.1633. Ylioppilas Groningenissa 29.8.1635 Ernestus Johanns Creutz, Nijlandia-Finno, Polit. Ylioppilas Leidenissa 21.2.1637 Ernestus Joannes Cruyts. 22 [ann.], Pol. Opiskeli Amsterdamissa, Pariisissa ja Roomassa. Ylioppilas Strassburgissa 8.5.1641 [Matricula studiosorum juris] Ernestus Johannes Creutz, Suevus. — Svean hovioikeuden aatelisluokan asessori 1644. Uudenmaan ja Hämeen läänin maaherra 1652. Vapaaherra 1654. Turun ja Porin läänin maaherra 1666, Västmanlandin läänin 1667, samalla vuorikollegion asessori s.v. Valtaneuvos 1674. Turun hovioikeuden presidentti s.v. Omisti tiloja mm. Pernajassa. Valtiopäivämies 1643, 1649, 1660, 1668, 1672 ja 1675. Säätyjen valiokuntakokouksen jäsen Tukholmassa 1645. † Turussa 24.2.1684.

Pso: 1:o 1646 Anna Kristina Silfversparre († 1664); 2:o 1668 Kristina Posse tämän 2. avioliitossa († 1668); 3:o 1673 Maria Silfverhielm tämän 2. avioliitossa († 1712).

Veli: Pohjois-Suomen laamanni, valtaneuvos, vapaaherra Lorentz Creutz U27 († 1676).

Poika: vapaaherra Ernst Creutz 1391 (yo 1659/60).

Poika: eversti, vapaaherra Johan Lorentz Creutz 1392 (yo 1659/60, † 1702).

Poika: ratsumestari, vapaaherra Isak Henrik Creutz 1858 (yo 1666/67, † 1685).

Poika: ratsumestari, vapaaherra Axel Creutz 1859 (yo 1666/67, † 1693).

Poika: vänrikki, vapaaherra Karl Gustaf Creutz 2157 (yo 1671/72, † 1676).

Poika: Turun akatemian kansleri, valtaneuvos, kreivi Ernst Johan Creutz 3111 (yo 1683/84, † 1742).

Poikapuoli ja vävy: marsalkka, vapaaherra Karl Horn 2231 (yo 1672/73, † 1711).

Viittauksia: KA valtakunnanregistratuura 23.10.1649 f. 227 (Donation för Assessoren Ernetz Creutz på godz under Norkiöpingz Besluth etc.), 7.8.1650 f. 390 (Donation för Assessoren Ernst Creutz på godz i Finlandh vnder Norkiöpingz besluuth etc.), 15.11.1652 f. 600 (Landshöffdings Fullmacht för Ernst Creutz), 15.11.1652 f. 601, 5.6.1654 f. 288 (Frijherre bref för H:r Lorentz och Ernetz Johan Creutzerne), 5.5.1655 f. 191 (Confirmation för Landzhöfdingen H:r Ernest Johan Creutz på godz i Finland vnder Norkiöpingz Besluth), 5.5.1655 f. 193, 30.1.1657 f. 280 (Till H. Ernst Johan Creutz till swar på twenne hans skrifwelser), 2.3.1661 f. 20, 11.5.1663 f. 95 (Donation på Wijkz Ladugårdh [widh Helsingefors belägen] för Landzhöfdingen Ernst Johan Creutz ... så länge såsom han der Landzhöfdings Embete forträder), 5.6.1663 f. 136 (Till Landzhöfd. Ernst Johan Creutz om Tawasthuus reparation), 29.7.1665 f. 170 (Confirmation på Bythe för Her Ehrnest Johan Creutz etc.), 7.8.1665 f. 189 (Confirmation på Kiöp för Landzhöfdingen H. Ernest Johan Creutz), 19.9.1665 f. 228 (Donation för Landzhöfdingen H. Ernest Johan Creutz uppå godz i Finlandh under Norkiöpingz besluts willkor), 23.9.1674 f. 329 (Till Borghmästare och Rådh i Helsingfors at fortfahra medh den anbefalte ransakningen öfwer [Rijkz Rådet och Præsidenten Wälborne] H:r Ernest Creutz begångne Excess å Borghmästarens Michel Zachrisons 214 huus i Helsingforss), 23.9.1674 f. 331, 31.12.1674 f. 469, 9.2.1675 f. 17 (Till Åbo Hofrätt angående afdömmandet i saken emellan Borgmästarens i Helsingfors Änkia, och H:r Ernst Johan Creutz), 13.10.1675 f. 389, 23.7.1677 f. 305, 2.12.1680 f. 796, 2.12.1680 f. 797 (Till Cammaren för R. Rådet Ernest Johan Creutz, at låta honom dess fordran af 100 RD:r för sin giorde tiänst och Legation till Ryske gräntzen bekomma ... A:o 1675 in Octobri, då Wij honom såsom Legat på Ryske grentzen afskicka månde), 2.12.1680 f. 798, 10.2.1681 f. 99, 17.2.1681 f. 143, 21.6.1681 f. 498, 18.7.1682 f. 440 (Till H:r Rådet och Præsidenten Ernest Johan Creutz, angående hans beställning i Revell och de honom bestådde Reese penninger), 18.7.1682 f. 441, 31.7.1682 f. 487, 10.6.1683 f. 308, 10.6.1683 f. 309, 2.10.1683 f. 447 (Till Landzhöfdingen Creutz om Bergslagernes i Finlandh Contribution), 23.12.1683 f. 639, 23.12.1683 f. 640, 4.5.1685 f. 229 (Till Consistor. Acad. i Åbo angående Professoren Achrelius 1565 ... om dhen Grafskrifft, som Profess:n Achrelius hafwer sammanfattadt, öfwer Wårt framl:e Rådh och Præsidenten H:r Ernst Creutz), 29.5.1685 f. 283, 20.10.1685 f. 554 (Kongl. Maij:tz Sentens och dom uti dhen ifrån Åbo Hofrät inkombne Revisions Sak emellan framledne Kongl. Rådetz och Præsidentens Wällborne H:r Ernest Johan Creutzes Arfwingar af förra Kullen och bem:te Herres Enckie-Fru Wälborna Fru Maria Solfwerhielm tillika med des omyndige Sohns Ernest Johan Creutzes constituerade Förmyndare Häradzhöfdingen Johan Roskamp 634 angående H:r Kongl. Rådetz och Præsidentens giorde pactum med där å fölgde testamente öfwer des qwarlåtne giäldh och löse egendom med mehra där af dependerar), 17.12.1688 f. 803, 3.8.1695 f. 429 (Till Cammar Collegium om huset i Åbo som skall opkiöpas till Præsidentshuus der sammastädes ... framledne Kongl. Rådetz Johan Ernst Creutz för detta tillhörige huus i Åbo), 3.8.1695 f. 435, 3.8.1695 f. 439; KA mf. ES 1720 (bb 5) Porvoon ja Mäntsälän käräjät 22.–23.9.1662 f. 56v; KA mf. ES 1240 (g 5) Helsingin RO 4.3.1674 (Johan Ericksson på sin Swärmoders fordom handells Borgmästarens Sahl: Michel Zachrissons 214 änckias hustru Maria Allstedz wägnar ...); KA mf. ES 1240 (g 6) Helsingin RO 7.7.1675. — Album studiosorum academiae Lugduno Batavae 1575–1875 (1875) s. 284; C. v. Bonsdorff (utg.), Kyrkorådets i Åbo protokoll 1675–1689 (1889) s. 11 passim; Consistorii academici Aboensis äldre protokoller I [1640–54] (utg. A. G. Fontell, 1884) s. 567; Consistorii academici Aboensis äldre protokoller II [1654–64] (utg. A. G. Fontell, 1887) s. 177, 481; Die alten Matrikeln der Universität Strassburg 1621–1793 II (bearb. v. G. Knod, 1897) s. 237; R. Hausen (utg.), Utdrag ur Åbo domkyrkas räkenskaper 1634–1700 (1901) s. 206 (29.2.1684, Betaltes för siälaringning), 207 (25.1.1685, ‡); Album studiosorum academiae Groninganae (1915) s. 32; C. M. Schybergson (utg.), Per Brahes brevväxling rörande Åbo akademi I. Per Brahes brev. SSLS 164 (1922) s. 261, 279; C. M. Schybergson (utg.), Per Brahes brevväxling rörande Åbo akademi II. Brev till Per Brahe. 2: 1662–1680. SSLS 264 (1938) s. 175, 176, 187; A. Jörgensen (toim.), Kuninkaalliset ja kanslerin kirjeet 1640–1713 (1940) s. 150 passim; A. Tering, Album Academicum der Universität Dorpat (Tartu) 1632–1710 (1984) #95. — A. Anjou, Kongl. Svea hofrätts presidenter samt embets- och tjenstemän (1899) s. 63; J. A. Almquist, Bergskollegium och bergslagsstaterna 1637–1857 (1909) s. 186; J. Ramsay, Frälsesläkter i Finland intill stora ofreden (1909) s. 77 (Creutz Tab. IX); A. W. Westerlund, Turun hovioikeuden presidentit, jäsenet ja virkamiehet 1623–1923. I (1923) s. 15; G. Elgenstierna, Den introducerade svenska adelns ättartavlor II (1926) s. 67 (friherrliga ätten Creutz, Tab. 22); A. R. Cederberg, Suomalaiset ja inkeriläiset ylioppilaat Tarton ja Tarton-Pärnun yliopistossa vv. 1632–1710. SSV 23 (1939) s. 36; T. Carpelan, Ättartavlor I A–G (1954) s. 238 (Creutz Tab. 31); J. Vallinkoski, Turun akatemian väitöskirjat 1642–1828. HYKJ 30 (1962–66) #731D, 919D, 920D, 2166D, 2182D, 2573D, 4335D; J. Nuorteva, Suomalaiset muistokirjat ja muistokirjamerkinnät ennen isoavihaa. HTutk 123 (1983) s. 76; Suomen kansallisbibliografia 1488–1700. SKST 642 (toim. T. Laine ja R. Nyqvist, 1996) #92H (‡), 649, 651H, 1399D, 1551H, 1551D, 2349D, 2356D, 3453D; Suomen kansallisbiografia 2 (2003) s. 271.

Päivitetty 20.1.2013.

Lähdeviite

Yrjö Kotivuori, Ylioppilasmatrikkeli 1640–1852: Ernst Johan Creutz. Verkkojulkaisu 2005 <https://ylioppilasmatrikkeli.helsinki.fi/henkilo.php?id=U42>. Luettu 28.1.2023.

Ks. myös viittausohje.

Näytä / piilota lisätiedot

Tiedot Laguksen ja Carpelanin matrikkeleissa

Ei esiinny aiemmissa matrikkeleissa.

Tallenna tiedot muistiin