Yliopiston etusivulle Suomeksi På svenska In English
Helsingin yliopisto Eurooppalainen huippuyliopisto
 

Ylioppilasmatrikkeli 1640–1852

Etusivu > Henkilötiedot

Sisältö:

Muut matrikkelit:

Henkilötiedot

Yo Uppsalassa 16.7.1684 Jonas Plogman Jonas, Ingermannus U420. Kotoisin Inkeristä. Ylioppilas Uppsalassa 16.7.1684 Jonas Plogman Ingerm. — Räisälän Kaukolan kappalainen (1693). Hiitolan kappalainen 1704. Elossa 1709.

Pso: Margareta.

Sukulainen(?): Iitin kappalainen Johan Plogman 4992 (yo 1707, † 1745).

Viittauksia: KA mf. ES 1820 (ii 24) Virolahden käräjät 4.11.1702 s. 388 (Capellans i Räisälä S:n Wyrdig H:r Jonas Plogmans Attest af D: 25 Dito [nästledne Sept:]); KA mf. ES 1799 (gg 12) Kurkijoen, Räisälän ja Tiuralan käräjät 23.–30.3.1693 f. 77v (Företogz hans högwyrdigheetz H: Biskopens D: Per Bångz Skrifwelse till denne Rättten af d: 26 Jan: näst förledne, deruthinnan Wälbe:te H: Biskop begiärer att såsom Kyrckioheerden i Reiselä H: Johan Nigræus 2532 och Capplanen wedh Caukala Cappel i samma Sochn H: Jonas Ploghman hafwa andragit emoth hwarannan der in Consistorio någre swåre klage puncter, härflytande af det Cappellanen genom Cappelboernes skrifft i förstone angifwit, som skulle pastor publicerat twert emoth Consistoriji Resolution, så medh förbiudande 1:o att dhe till honom, hwilcken war till een Caplan i Caukala förordnat, något Rättigheet Contribuera skulle af Kaukalla byn, uthan åth den andre Cappellanen H: Isaak; Som och 2:o att der eij skulle någon särdeles Klåckare wijdh samma Cappel antaga ...); KA mf. ES 1800 (gg 17) Tiuralan, Räisälän ja Kurkijoen käräjät 18.–22.1.1698 f. 16v (Kyrckioheerden Ehrewyrdige H:r Jacob Carlqvist 4142 gaaf Rätten tilkienna det Capelanen wed Kauckolla Cappelgäldh H:r Jonas Plågman haar dagen för Thomas dagh med swåre ordh uthi hans absence hoos Gabriel Kårtj i Kauckolla honom öfwerfallet och till 6 Weckors Präst kallat ... förbannandes sedan hela hans huus med sådanne formalier: Ottakoperkälä wimenen, sinun rijsta ia sinua idzens), 25 (Befallningzman Wällbetrodde Didrich Böisman gaaf Rätten tillkienna det Capellanen H:r Jonas Plågman i Ven: Consistorio Wijborgensj med förwänd sanning omgåtz att Charta Sigillata om hans Skriffter woore om swept), Kurkijoen, Räisälän ja Tiuralan käräjät 21.–26.11.1698 f. 225v (Klåckaren i Munkisalmj Capell Eskill Eskillson angaaf Capelan H:r Jonas Plogman det hann honom medh skympflige ordh och hederrörige ordh öfwerfallit uthi nestledne Julj månad); KA mf. ES 1801 (gg 20) Tiuralan, Räisälän ja Kurkijoen käräjät 11.–16.2.1701 f. 23 (Cappellanen i Kauckola Församblingh, Wällärde H:r Jonas Plåman); KA mf. ES 1801 (gg 22) Tiuralan ja Kurkijoen käräjät 1.–11.12.1703 s. 172; KA mf. ES 1801 (gg 23) Räisälän käräjät 23.–26.8.1704 s. 91, Tiuralan ylim. käräjät 20.12.1704 s. 163 (angående Cappellanens H:r Jonas Plogmanns under dess egit namn säkrade Attest om den afledne Åke Marckussons wed Herrans Nattwardz annammande giorde bekennelse); KA mf. ES 1801 (gg 25) Tiuralan, Kurkijoen ja Räisälän käräjät 7.–12.10.1707 s. 229; KA mf. ES 1801 (gg 26) Tiuralan, Kurkijoen ja Räisälän käräjät 3.–8.2.1708 f. 24; KA mf. ES 1802 (gg 27) Hiitolan, Kurkijoen ja Räisälän käräjät 15.–20.11.1709 f. 116v (Fälttwäbeln Manhafftig Jochim Vagel gaf Rätten tillkänna å Dragouns Måns Hendrichssons wägnar, huru såsom Cappellanen i Caukola Wällärde H:r Jonas Plogman förl: Wåhr haar tagit 3 Lass höö af Bondens Thomas Pafwilains äng, hwilcken Dragoun af Bonden för skiähl: prijs leigt). — Uppsala universitets matrikel I 1595–1700 (utg. A. Andersson et al., 1900–11) s. 290. — M. Akiander, Herdaminne I. BNF 13 (1868) s. 348; O. Rimpiläinen, In labore et aerumna. SKHST 107 (1978) s. 97, 131.

Päivitetty 10.10.2011.

Lähdeviite

Yrjö Kotivuori, Ylioppilasmatrikkeli 1640–1852: Jonas Plogman. Verkkojulkaisu 2005 <https://ylioppilasmatrikkeli.helsinki.fi/henkilo.php?id=U420>. Luettu 3.2.2023.

Ks. myös viittausohje.

Näytä / piilota lisätiedot

Tiedot Laguksen ja Carpelanin matrikkeleissa

Ei esiinny aiemmissa matrikkeleissa.

Tallenna tiedot muistiin