Yliopiston etusivulle Suomeksi På svenska In English
Helsingin yliopisto Eurooppalainen huippuyliopisto
 

Ylioppilasmatrikkeli 1640–1852

Etusivu > Henkilötiedot

Sisältö:

Muut matrikkelit:

Henkilötiedot

Yo Uppsalassa 24.9.1685 Simon Carlander Simon Johannis, Ostrobotniensis U431. Vht: Iin siltavouti Johan Simonsson Carlander († 1702) ja Kerstin Knutsdotter Päkkilä († Teuvalla 1727). Oulun triviaalikoulun oppilas. Ylioppilas Uppsalassa 24.9.1685 Simon Johannis Carlander O. Both. [cum testim Rect. Schol. uhlensis.]. Vihitty papiksi Turun hiippakunnassa (Vaasassa) 21.2.1691. — Kristiinankaupungin pedagogi 1691. Närpiön Teuvan kappalainen 1694. Pakeni sotaa 1714. † paon aikana 1714 tai 1715.

Pso: 1:o ~1691 Katarina Eliasdotter Gavelius († ~1700); 2:o 1702 Elisabet Rechard tämän 2. avioliitossa († 1724).

Pson edell. aviomies: lääninsihteeri Johan Dryzelius, myöh. Drysell 2162 (yo 1671/72, † 1695).

Isän serkku: ylioppilas Simon Ulander, myöh. Carlander 464 (yo 1645, † 1652).

Lanko: raatimies Lambert Gavelius, myöh. Gavell 4594 (yo 1701).

Viittauksia: Jens Nilssonin tiedonanto 17.5.2005 (lähteenä Närpiön käräjät 25.8.1722, ss 36 s. 419, KA mf. ES 2095); Kimmo Kemppaisen tiedonanto 31.10.2005 (Korjauksia vanhempien ja puolisoiden tietoihin sekä Carlanderin kuolinaikaan, lähteinä Markku Pihlajaniemen antamat tiedot sekä: K. Kemppainen, Teuvan kappalaisen Simon Carlanderin syntyperä. Eteläpohjalaiset juuret 4/2005 s. 42–45); KA valtakunnanregistratuura 16.4.1694 f. 277 (Till Consistorium i Åbo angående Östermarkz boarnes i Nerpis Sochn begiäran), 9.7.1695 f. 362 (Till Landzhöfdingen Ehrenschöld angående Capellans bohl för Östermarks by boerne), 24.10.1695 f. 615 (Till Cammar Collegium angående Erickala ½ Cronohemm. som anslås till Capellans bohl i Nerpis Sochn i Österbottn), 24.10.1695 f. 617; KA mf. ES 2084 (ss 14) Närpiön ja Lapväärtin käräjät 12.8.1692 s. 172 (Dee Östermark boers Fullmächtigh Tullneren i Christinæ Stadh Daniel Hamberg tilltalte Vice Pastorem här i Närpis Sochn H:r Jacob Hollmius 925 som skall han emot dem hoos hans Nåde Högwälborne H:r Baron och Landzhöfdingen som och hoos hans högwördigheet Biskopen, angående det de en Finsk Präst till sitt Capell sökia, någon wyrdig berättelse giort hafwa); KA mf. ES 2084 (ss 15) Närpiön ja Lapväärtin käräjät 22.1.1693 s. 146 (Scholmästaren i Christina stadh wällärde H:r Simon Carlander beswärade sigh öfwer Nybyggarna i Lappfierdz Sochn för dedt dhee inthet betahla honom dieckpenningar som till des Subsiterande ähro anslagne); KA mf. ES 2085 (ss 17) Närpiön ja Lapväärtin käräjät 19.7.1695 s. 27 (Cronones Länssman berettade att ett mördat barnlijk i Östermark Capellgieldh ähr funnitz förledne Walborgzmesso dagh af een bonde der sammastädes Jacob Simonsson hwilken det straxt för Presten der booende Wördige och Wällärde H:r Simon Karlander uppenbarat); KA mf. ES 2086 (ss 18) Närpiön ja Lapväärtin käräjät 26.9.1696 s. 371 (Predikanten i Östermark H:r Simon Carlander), 400; KA mf. ES 2088 (ss 21) Närpiön käräjät 14.–15.3.1699 s. 512; KA mf. ES 2089 (ss 23) Närpiön käräjät 12.–13.3.1701 s. 457; KA mf. ES 2089 (ss 24) Närpiön käräjät 5.–6.2.1702 s. 89; KA mf. ES 2091 (ss 27) Närpiön käräjät 6.–7.3.1705 s. 1378; KA mf. ES 2093 (ss 30) Närpiön käräjät 26.–27.6.1708 s. 705 (Capellanen wid Östermarkz Capell, wällärde H:r Simon Carlander, klagade igenom en i Rätten inlagd Suppliqve, att en dehl hans åhörare intet willia hålla det Contract, angående hans underhåld, hwilket hans Kongl: Maij:t lijkwähl åhr 1694 allernådigst Stadfäst hafwer); KA mf. ES 2093 (ss 31) Närpiön käräjät 19.–21.8.1709 s. 479; KA mf. ES 2093 (ss 32) Närpiön käräjät 29.–31.1.1710 s. 79 (Kyrckiobygnad). — V. Lagus, Studentmatrikel I (1889–91) s. 216 (XLVI); Uppsala universitets matrikel I 1595–1700 (utg. A. Andersson et al., 1900–11) s. 297; K. G. Leinberg (utg.), Handlingar rörande finska kyrkan och presterskapet VII (1907) s. 413 (30.3.1694); A. Luukko, Pohjalaisen osakunnan nimikirja I 1640–1713 (1946) s. 251; E. Koskenvesa (julk.), Turun hiippakuntaan papiksi vihityt vuosina 1690–1732. SSV 39 (1969–70) s. 138 #15. — C. H. Strandberg, Åbo stifts herdaminne II (1834) s. 47, 51; O. Rimpiläinen, In labore et aerumna. SKHST 107 (1978) s. 193; J. Aminoff-Winberg, Finska flyktingar i Sverige under stora ofreden (1995) #7449 (1715, leski), 6001 (1720, leski).

Päivitetty 23.3.2012.

Lähdeviite

Yrjö Kotivuori, Ylioppilasmatrikkeli 1640–1852: Simon Carlander. Verkkojulkaisu 2005 <https://ylioppilasmatrikkeli.helsinki.fi/henkilo.php?id=U431>. Luettu 28.1.2023.

Ks. myös viittausohje.

Näytä / piilota lisätiedot

Tiedot Laguksen ja Carpelanin matrikkeleissa

Carlander, Simon Johannis Ostrob. – Student i Upsala 24.9.1685: cum testim. rectotis scholae Uhloensis; ock i Åbo? Hans bror p. 152. Kpl i Östermark 1694. Död 1722.

Lähde: V. Lagus, Studentmatrikel I (1889–91) s. 216.

Tallenna tiedot muistiin