Yliopiston etusivulle Suomeksi På svenska In English
Helsingin yliopisto Eurooppalainen huippuyliopisto
 

Ylioppilasmatrikkeli 1640–1852

Etusivu > Henkilötiedot

Sisältö:

Muut matrikkelit:

Henkilötiedot

Yo Uppsalassa 2.10.1686 Johan Barckman (myös Barchaeus) Johannes Matthiæ, Ostrobotniensis U441. Vht: Lohtajan Himangankylän Parkhaudan isäntä ja kestikievarinpitäjä Matts Johansson († 1702/03) ja luultavasti hänen 1. puolisonsa Anna Jonasdotter. Oulun triviaalikoulun oppilas. Ylioppilas Uppsalassa 2.10.1686 Johannes Matthiæ [fratr. germ.] [Ex Schola Uhloensi O. Bothn.]. — Lähti merille (1703).

Pso: Agneta Cajanus († 1759).

Appi: Lohtajan kirkkoherra Gustaf Cajanus 1320 (yo 1659, † 1710).

Veli: Anders Barckman 3768 (yo 1691, † ~1703).

Viittauksia: Johannes Hissan tiedonanto 22.8.2010 (Tieto ylioppilas Johannes Matthiæn syntyperästä, sukunimestä ja myöhemmistä vaiheista, lähteenä mm. Matti Heiniemen viesti Suku Forumilla 19.8.2010, jossa mainitaan lähteinä (rr 43) Lohtajan syyskäräjät 1706 s. 919, (rr 39) Lohtajan syyskäräjät 1702 s. 930 ja (rr 40) Lohtajan talvikäräjät 1703 s. 433); Johannes Hissan tiedonanto 19.2.2012 (Poika: Alavieskan lukkari Gustaf Johansson Barckell, katso 2711); KA mf. ES 2037 (rr 26) Lohtajan käräjät 5.–7.9.1689 s. 200 (Jacob Hansson Wallman ifrån Cronoby Fullmechtigat af Mons:r Isaac Brenner 3142, Insinuerade i Retten Studenten Johan Matzson Parckahautas Obligation af d: 17 Martij innewarande Åhr på 106 D:r Km:t för någre Antagne Och till sigh handlade Partzeler af Brenner, hwarpå ennu skolle restera 50 D:r Km:t effter Fadren 56 D:r för sin Son Johan betalt ... Fadren Mattz Parckahauta); KA mf. ES 2037 (rr 28) Lohtajan käräjät 16.–17.1.1691 s. 29 (Nembdeman Mattz Johansson i Parckahauta); KA mf. ES 2038 (rr 31) Lohtajan käräjät 16.–17.8.1694 s. 243 (Johan Johansson ifrån Parkhauta inlade Cronones Befallningzmans wällbetrodde Oloff Sundells inrymmellsse skrifft af d: 22 Junij innewarande Åhr att optaga och excolera Kullala Ödes hemman i Pittkäpärä byy af 1/4 Mant: skatt, anhållandes att om des beskaffenheet lagl: inqvireras måtte ... Ängiarne till een dehl lära wara under des Broders Mattzes hemman i samma Byy distraherade); KA mf. ES 2040 (rr 35) Lohtajan käräjät 16.–17.9.1698 s. 1072 (Framträdde Giästgifwaren Mattz Johanssonn Parckahauta och giorde Rätten kunnigt, huru såssom under dess Skatte hemman, bestående á 1 Mantahl, som han nu för tijden besitter, skall finnas alldeles swag och ofruchtbar Jord och ringa willckor, Åker, Äng och andre tillhörigheeter, hwilcka till ingen dehl swara emoot den hemmanet påförde Ränttan, hwarföre han och sig i een anseenl: Giälld indiupat hoos Handelsman Erasmus Biörckman, anhållandes det Rätten wille effter föregången laga ransakning honom här å ett attestatum meddehla); KA mf. ES 2042 (rr 39) Lohtajan käräjät 25.–26.9.1702 s. 930; KA mf. ES 2043 (rr 40) Lohtajan käräjät 6.4.1703 s. 433 (Carl Mattssonn Parckahauta framkom och gaf Rätten tillkänna huru såssom han wore sinnad att tillträda sin faders Mattz Jönssons Bördehemman, emedan icke allenast dess fader Mattz Jönss:n för någon tijd genom döden afgådt, uthan och älldsta Brodren Johan afwijkit denne Orten, sampt begifwit sig på Skiepp, warandes jämbwähl dess andra Broor Anders, något effter fadren död blefwen, för hwilcken orsak han icke allenast anhöllt om laga afwittring effter dess fader emellan honom och andra Syskon, och medarfwingar, uthom och att Rätten måtte maintinera honom wed hemmanetz besittning), 434. — V. Lagus, Studentmatrikel I (1889–91) s. 221 (XLVII); Uppsala universitets matrikel I 1595–1700 (utg. A. Andersson et al., 1900–11) s. 305; A. Luukko, Pohjalaisen osakunnan nimikirja I 1640–1713 (1946) s. 251.

Päivitetty 19.2.2012.

Lähdeviite

Yrjö Kotivuori, Ylioppilasmatrikkeli 1640–1852: Johan Barckman. Verkkojulkaisu 2005 <https://ylioppilasmatrikkeli.helsinki.fi/henkilo.php?id=U441>. Luettu 2.2.2023.

Ks. myös viittausohje.

Näytä / piilota lisätiedot

Tiedot Laguksen ja Carpelanin matrikkeleissa

Johannes Matthiae & Andreas Matthias Ostrob. – bröder, studenter i Upsala 11.10.1686: ex schola Uhloensi.

Lähde: V. Lagus, Studentmatrikel I (1889–91) s. 221.

Tallenna tiedot muistiin