Yliopiston etusivulle Suomeksi På svenska In English
Helsingin yliopisto Eurooppalainen huippuyliopisto
 

Ylioppilasmatrikkeli 1640–1852

Etusivu > Henkilötiedot

Sisältö:

Muut matrikkelit:

Henkilötiedot

Yo Uppsalassa 10.7.1689 Anders Avenarius Andreas Georgii, Ingermannus U466. Vht: Kivennavan kirkkoherra Jöran (Georgius Matthiæ) U166 († 1681) ja Maria Herkepaeus. Viipurin lukion oppilas. Ylioppilas Uppsalassa 10.7.1689 Andreas Avenarius jngermann. [ex gymn. Wiburg. c. testim. Rectoris.]. † ylioppilaana Uppsalassa 1690.

Viittauksia: V. Lagus, Studentmatrikel I (1889–91) s. 238 (L); Uppsala universitets matrikel I 1595–1700 (utg. A. Andersson et al., 1900–11) s. 326; Akademiska konsistoriets protokoll XIX 1688–1690 (Uppsala 1976) s. 377 (11.4.1690, Andr. Avenarius Ingermannus blifwit nyligen i stoor fattigdom dödh och des landzmän begära begrafningz hielp. Bewillies af cassa studiosorum 16. dr s:mtt), 465 (27.9.1690, Natio Ingermannica supplicerar om någon hielp till studentens Avenarii begrafning effter som dhe penningarne, som modren hijtsändt dher till, äre förgångne tillijka med skutan under wägen. H:r Spole mente at han allereda under sitt rectorat fåt begrafningzhielp 18 dr s:mt. Res. Man förnimmer dher effter och i sådan händelsse frågas effer huru samma penningar äro anlagde wordne, och sädan tages verification på det at modrens penningar så äre förgågne), 468 (1.10.1690, Opteddes en opsatz på dhet, som nationis Ingermanicæ curator till sal. stud. Avenarii swepning anwendt. Item en supplique dher i han förmäler, bem:te sal. Avenarii moder skrifwit Biblioth. Stiernberg till om dhe förkomne penningarna. Och effter han fått tillförende hielp så kan man för exempel skull intet wijdare gifwa), 471 (11.10.1690, Natio Ingermanniæ supplicerar att få åter igen någon begrafningzhielp för And. Avenario till klåckorne, kurens betalning, dher lijket stod och lijkpredijkning. Resol. att få så mycket som behöfwes till klåckorne och kuren aff cassa studios. så snart bewijss inkommer huru högt dhet stiger. Hwad lijkpredijkningen widkommer så förmodar Consistoriales att kyrkioherden aff christelig kärleek och medlijdande ey undandrager sig att gratis hålla predikan öfwer en fattig student, warandes omöyeligit att en siälesärjare lärer draga sig undan ett sådant christeligit arbete och kärleekz wärk fast han för åhörarens fattigdomb får något i handen el:r och låta någon annan dhet af ministerio betala).

Päivitetty 26.11.2011.

Lähdeviite

Yrjö Kotivuori, Ylioppilasmatrikkeli 1640–1852: Anders Avenarius. Verkkojulkaisu 2005 <https://ylioppilasmatrikkeli.helsinki.fi/henkilo.php?id=U466>. Luettu 26.3.2023.

Ks. myös viittausohje.

Näytä / piilota lisätiedot

Tiedot Laguksen ja Carpelanin matrikkeleissa

Avenarius, Andreas Ingermann. – Student i Upsala 10.7.1689: ex gymn. Viburg. c. testim. rectoris. Okänd.

Lähde: V. Lagus, Studentmatrikel I (1889–91) s. 238.

Tallenna tiedot muistiin