Yliopiston etusivulle Suomeksi På svenska In English
Helsingin yliopisto Eurooppalainen huippuyliopisto
 

Ylioppilasmatrikkeli 1640–1852

Etusivu > Henkilötiedot

Sisältö:

Muut matrikkelit:

Henkilötiedot

Yo Tartossa 17.3.1691 Mårten Tolliander (myös Toljander) Martinus Clementis, Carelius U489. Vht: Tohmajärven kirkkoherra Klemet Toliander (Clemens Bartholdi, † ~1684) ja Susanna Mårtensdotter Fabritius. Ylioppilas Tartossa 17.3.1691. — Tohmajärven kappalainen 1695. † luult. 1721.

Pso: Anna Svensdotter Stille († 1759).

Lanko: Pielisjärven kirkkoherra Johan Pomelius U537 († 1738).

Lanko(?): Impilahden kirkkoherra Siggo Qvist, myöh. Frondelius 3442 (yo 1687).

Viittauksia: KA mf. ES 1794 (gg 1) Pälkjärven käräjät 14.–15.9.1674 f. 74v (Capplanen her Clemet ifrån Tochmajärfwj); KA mf. ES 1795 (gg 1) Pälkjärven käräjät 17.–18.9.1668 f. 651 (Clemens Tolianders opå Anders Lemaisses, och Elin Ropotars giorde bekännellsse gifne Attest), Pälkjärven, Ilomantsin ja Suojärven käräjät 7.–8.9.1666 f. 953 (Capplans i Tochmajärfwj, her Clemens Bartholdj Attest af den 13 Junij Nästförleden); KA mf. ES 1796 (gg 2) Tohmajärven käräjät 20.–21.2.1682 f. 277 (Sahl: Kyrckieheerdens her Johan Glumerj Enckia ... Kyrckioheerden her Clemet Toliander det Contesterar och berättar ... Noch nu warande her Pastoris her Clemetz Anfordran 2 Richz D:r in Specie som her Biskopen honom för hans giorde Lijk Predikan för Sahl: Pastoris Lijk till ehrkändt hafwer sampt all annor bewijsslig giäld som hooss dem fordras kan, böhr alt uthaf Oskiffto afläggias), Tohmajärven käräjät 2.–3.3.1681 f. 515v, Tohmajärven käräjät 6.–7.12.1681 f. 616; KA mf. ES 1796 (gg 3) Tohmajärven käräjät 5.–7.3.1684 f. 64 (Kyrckioherden h: Clemens Toliander); KA mf. ES 1797 (gg 3) Tohmajärven käräjät 5.–7.3.1684 f. 68 (Oppå Capelanens h: Erich Wilchij tillfrågan om Caplans Bohl her j Sochnen, hwarest dett lägligast wara skulle, swarade Nembden, att här i Sochnen eij befinnes något lägligare ställe, der till ähn dhet som för detta Capelan h: Clemet i Päiwänemj haar för 18 åhr sedan ungefähr besutit och Håpmannen Simon Örtkin på Grefwinnans Nådige behagh honom till Caplans hemman fördt, der före han eij heller för samma hemman någon skat ehrlagdt, som han h: Clemet nu warande Kyrckioherde och nu här betygade, hwarest och under 3 tun:r uthsädhe åcker ungefähr finnes, hwilket blef effter begiäran annoterat och detta der å till bewijs meddelt); KA mf. ES 1797 (gg 5) Kiteen ja Tohmajärven käräjät 20.–26.2.1686 f. 34 (Förekommo fordom Kyrckieheerdens Sahl: her Clemetz Enckia Susanna Mårtens dotter Fabricia, Och för detta Kyrckieheerdes Sahl: her Johan Glumeri Syster Brijtha Jacobzd:r sampt bem:te her Johans Mågh Olof Soickell från Sordawala, tillståendes sigh hafwa förlijktz om deeres till hwar annan giorde prætensioner, här flytande af den Deputat som bem:te Sahl: Glumeri Arfwingar pro A:o 1681 på deeres nådhe åhr niutha skulle, Och Sahl: her Clemet sampt dess Arfwingar hafwa upburit och sigh till godho åtniuthet, sampt hwadh Sahl: her Clemet haar der emot för berörde Sahl: Glumerum wedh hans warande Siuckligt tillståndh Gudz tiensten upwachtat), Tohmajärven ja Kiteen käräjät 7.–12.10.1686 f. 104; KA mf. ES 1797 (gg 6) Tohmajärven ja Kiteen käräjät 26.1.–1.2.1687 f. 1 (Såssom Påel Rouhiain i Kemiä, med aflagd Edh, den Marthinus Clementis honom defererade, ehrhöltte, att han haar bettalt dhe 2 D:r K:r m:t till fordom Kyrckioheerden Sahl: her Clemet, som han för Klåck penningar då warit skylldig att betala; dy ehrkendes han ok ledig och frij för wijdare fordran om samma Klåckpenningar), Tohmajärven ja Kiteen käräjät 5.–10.9.1687 f. 153 (Arendatoren Sahl: Swen Stille); KA mf. ES 1798 (gg 7) Ilomantsin, Suojärven ja Pälkjärven käräjät 22.–25.10.1688 f. 201v (Förlijktes här för sittiande Rätt Sahl: her Clemetz Son Marthinus Clementis opå dett hemmans wägnar i Illiala, som hans Moor ib:m besitter, och Casper Pulkinen ib:m om dett Swidie â 8 Cappar Landh Ungefähr, Lijthet stycke ifrån Pelgi Järfwj Träsk wedh Allmänna wägen belägit, som Pulkinen förledne Sommar huggit), Kiteen ja Tohmajärven käräjät 29.–31.10.1688 f. 210 (Föredrogo Nämbden och Närwarande af Tingzlaget uthaf Tochmajärfwj Sochn ehnhälleligen, huru som een Ung Prest her Grels Portanus, fordom Kyrckioheerdens Sahl: her Clemetz mågh här i Tochmajärfwj, haar förledne wår, då deeres Capplan Sahl: her Erich Wilchius är genom döden afgången, uthom den ringaste deeras wetskap och samtyckio genast begifwit sigh till Wijborgh, Låthandes sigh der uthaf hans höghwyrdigheet her Biskopen och Consistorio, uthj den aflednes ställe till Capplan uthj bem:te Tochmajärfwj Confirmera, hwilken dhe nu ingalunda emottaga willia, emedan han alldeles Ungh och omeriterat och der till ingen godh Predikant är, Uthan önska och wela gärna att der med bättre och sådan Capplan kunde försedde blifwa, som den frånfalne Caplanens, hwilken wähl och berömligen sigh förhållit, huus igen oprätta och understödia kunde, effter som Enckian med 6 små och omyndige barn uthj stoor fattigdom effterlemnad är; Begerandes så ödmiuckeligast, att denne deeras bön och begäran hoos Nådigste öfwerheeten i underdånigheet föredragas måtte, helst emedan den är den Nya Kyrckieordningen alldeles Lijkmätigh); KA mf. ES 1798 (gg 8) Kiteen ja Tohmajärven käräjät 7.–12.10.1689 f. 133 (Arrendatorskan på Tochmajärfwj hoff Sahl: Swen Stilles Enckia Leeth förmedelst sin Son Peter Schuldtz upseija Sigfredh Toiwain sitt hemman i Kutzala); KA mf. ES 1799 (gg 14) Kiteen ja Tohmajärven käräjät 23.–31.10.1695 f. 231 (Fältes Olle Nousiain i Timola till 3 m:r för Tresko och Mothwilligheet uthi Ståckars förskaffande till Capplans bohls upbyggiande, som honom och allmogen här i Sochnen för detta Lagl: pålagdt ähr, som Capplan H: Mårthen Toliander sigh öf:r beswärer), 231v (hoos H: Mårthen i Päiweniemi); KA mf. ES 1799 (gg 15) Kiteen ja Tohmajärven käräjät 27.–31.10.1696 f. 78v (Capplanen Wällärde H: Mårthen Tholiander föredrogh Rätten det han under Juhl förledne Åhr haar wedh Hammaslax by sin häst nedh kört uti een Lönnström hwar med hans häst â 70 D:r K:m:t wärde der blifwit af orsaak att bem:te by eij det strömmige ställe opstuckit), 81 (Cappellans bolet i Peiwäniemi by); KA mf. ES 1800 (gg 16) Tohmajärven käräjät 22.–24.2.1697 f. 71 (sahl: Petter Schultz Enckia dygdesamma h:o Elisabetha Johansd:r ... sahl: Schultens Successore Matrimonij sahl: Arrendat:n Swen Stille), 72v, Pälkjärven, Ilomantsin ja Suojärven käräjät 4.–9.10.1697 f. 263 (Probsten HögEhrewyrdige Mag: Jean Serlachius 2321 genom des Constituerade Fullmächtige Capelanen i Tohmajerfwj Wällärde H:r Mårten Tolliander inlefwererade sin underskrefne skrifft); KA mf. ES 1801 (gg 22) Kiteen ja Tohmajärven käräjät 9.–14.3.1703 s. 78; KA mf. ES 1801 (gg 23) Kiteen ja Tohmajärven käräjät 26.9.–4.10.1704 s. 119 (Det bleef Allmogen af Tohmajerfvi Sochn förhållet att Cappellan dersammastädes H: Greels Portanus är nyligen genom döden afgången, katso U547); KA mf. ES 1801 (gg 26) Liperin käräjät 23.–28.3.1708 f. 104v (Oppbördz Skrifwaren Gustaf Stille). — A. Tering, Album Academicum der Universität Dorpat (Tartu) 1632–1710 (1984) #1230. — M. Akiander, Herdaminne II. BNF 14 (1869) s. 363; A. R. Cederberg, Suomalaiset ja inkeriläiset ylioppilaat Tarton ja Tarton-Pärnun yliopistossa vv. 1632–1710. SSV 23 (1939) s. 130; R. Halme, Pappien pako seurakunnistaan suuren Pohjan sodan aikana 1704–1716. SKHSV 54–57 (1968) s. 156; O. Rimpiläinen, In labore et aerumna. SKHST 107 (1978) s. 138.

Päivitetty 4.10.2011.

Lähdeviite

Yrjö Kotivuori, Ylioppilasmatrikkeli 1640–1852: Mårten Tolliander. Verkkojulkaisu 2005 <https://ylioppilasmatrikkeli.helsinki.fi/henkilo.php?id=U489>. Luettu 2.2.2023.

Ks. myös viittausohje.

Näytä / piilota lisätiedot

Tiedot Laguksen ja Carpelanin matrikkeleissa

Ei esiinny aiemmissa matrikkeleissa.

Tallenna tiedot muistiin