Yliopiston etusivulle Suomeksi På svenska In English
Helsingin yliopisto Eurooppalainen huippuyliopisto
 

Ylioppilasmatrikkeli 1640–1852

Etusivu > Henkilötiedot

Sisältö:

Muut matrikkelit:

Henkilötiedot

Yo Uppsalassa 9.7.1694 August Hoppenstong Augustus Simonis, Ingermannus U514. Vht: kruununvuokraaja Liperissä, hopmanni Simon Tomasson Hoppenstong († 1697) ja Katarina Alhemius. Viipurin lukion oppilas. Ylioppilas Uppsalassa 9.7.1694 Augustus Hoppenstång ingermannus ornatus testimonio Rectoris Wiburgensis gymnasii, et a Decano facultatis philos. examinatus. Respondentti Uppsalassa 25.6.1697 pro exercitio, pr. teor. filos. prof. Andr. Goeding. FK Uppsalassa. — Viipurin tuomiokirkon kappalainen (arkkidiakoni) 1702. Kurkijoen kirkkoherra 1708. Pakeni sotaa 1710. Sysmän kirkkoherra 1712. Isonvihan aikana myös Rautalammin kirkkoherrana (Ticcander 1792). † 1717.

Pso: Katarina Seseman († 1742).

Äidin isä: lääninviskaali Matias Alhemius 487 (yo 1645).

Sisarenpoika: sihteeri Jakob Steven 6006 (yo 1733, † 1772).

Veljenpoika: ylioppilas Jakob Johan Hoppenstong 6685 (yo 1740, † 1746).

Lanko: Pyhtään kirkkoherra Jakob Printz 2549 (yo 1677, † 1713).

Viittauksia: KA valtakunnanregistratuura 29.12.1712 f. 336 ([Fullmakt] För Pastoren i Croneborg Augustus Hoppenstång att wara Kiörkoherde i Systmäko försambling uti Wiborgs stift effter framl. Nicolaus Burtz 2826), 17.11.1721 f. 132 (Inrikes civilexpeditionen, Transport Fullmackt för Jacob Carlquist 4142 till Syssmä Pastorat i Wiborgs Stifft ... medelst Augustini Håppenstångs dödelige frånfälle Syssmä Pastorat i Wiborgs Stifft är ledigt wordet); KA mf. ES 2010 (oo 20) Rantasalmen käräjät 28.–29.5.1706 s. 108 (Det instälte sig wäl för denne Rätt Capellanen wed Wiborg St: försambling Ehrewyrdige och Wällärde H:r Augustus Hoppenstång och utslag begiärade utj den ifrån den Högl: Kongl: Hoff Rätt nästl:ne December hijt remitterade Saken angående bem:te Capellans förmente prætension på däss återstående Præceptors lön hoos H:r Häradzhöfdingen Frese 2110, för den tijd han wid Upsala Academia skall hafft wälbem:te Häradzhöfdingens Barn under sin information, producerandes en Räckning på 1165 D:r 10 ö: K:m:t, hwarpå han allenast säger sig bekommit 600 D:r af Jacob Böisman i Stockholm); KA mf. ES 1741 (bb 52) Sysmän käräjät 6.2.1742 s. 471–482 (Efter utwärckat skriftel: Stemning å Änckja Pastorskan Fruu Catharina Seseman angående arf efter förr detta Kyrckjoherden här i Sysme S:n August Hoppenstång anmälte sig Auscultanten uti Kongl: Maij:ts samt Riksens högl: Åbo Håf Rätt Jacob Steven jemte fru sin Fullmächtige Auscultant:n uti nästhögbemälte Rätt Lagfarne Sven Abraham Hougberg, likaledes instälte sig Sahl: Kyrckjoherdens August Hoppenstångs Enckja Pastorskan Catharina Seseman, hwilcken för sin fullmächtige förklarade vice Häradzhöfdingen Wälborne Herr Carl Johan Jegerschiöld och uppwiste Kiäranden Auscultanten Steven först sin Moders Capitain Conrad Lampels Fruus Catharina Hoppenstångs fullmacht af d: 26 Januarii sidstl:ne eij allenast sielf att utföra saken ang:de arf efter hennes Broder Kyrckjoherden Hoppenstång emot Enckje Fruu Pastorskan Seseman utan ock at i sitt ställe antaga någon annan; Likaledes Capitainen Wählädle Herr Jacob Hoppenstångs Fullmacht af d: 4 sidstl:ne Januarii att utsöka thess tillkommande del af sin Broders Kyrckjoherdens Hoppenstångs qwarlåtenskap ... beträffande thett ar som fallit efter förr detta Kyrckjoherden i Sysme S:n högl:de herr Aug:st Hoppenstång, hwilcken år 1717 barnlös aflidit); KA mf. ES 1839 (jj 25) Ruokolahden käräjät 3.–5.2.1685 s. 252 (een lööss Zedehl under för detta Frelse-Fullmechtigens Lieut: Hoppenstongz Enkias, hustru Helena Jacobssdotters Nampn); KA mf. ES 1839 (jj 26) Äyräpään kihlakunnan käräjät 25.–27.6.1688 s. 58 (Arrendatoren Wähl:t Jacob Hoppenstångh); KA mf. ES 1795 (gg 1) Pälkjärven käräjät 26.–27.2.1669 f. 496 (Publicerades Amptförwallters S:r Simon Thomasson Hoppenstångz Fullmacht af den 4 Februa: nästförleden, Öfwer Baron Welborne her Cronstiernas Godz här uthj Kexholms Norr Lähn); KA mf. ES 1796 (gg 2) Pälkjärven käräjät 16.–17.12.1679 f. 983v (Opå Inspectorens wel:t Simon Hoppenstongz begäran publicerades H:r Baron Mårthen Cronstiernas honom meddelte Fullmacht af d: 12 Junij 1679 att förwalta desse Kexholmsche Godzen wijdare med alfwarlig förmaning till Almogen, att dhe honom hörige och lydige äre och betala sine räntor richtigt och i rättan tijdh med resten som nu till een stoor deel skulle innestå emoth wederbörligit straff; Hwar till Caplanen H:r Henrich [Philippaeus] med sin hustru swarade, att Inspectoren tager mehr än honom böhr, säijandes och at han hadhe röfwat och rappat ifrån Jören Happia en koo), 985, Pälkjärven käräjät 5.–6.2.1678 f. 1034v, Pälkjärven käräjät 7.–10.9.1678 f. 1132v; KA mf. ES 1800 (gg 16) Tutkinta Liperissä 20.–23.7.1697 f. 193–213 (sahl: Arrendat:ns Simon Hoppenstångz Son Simon dess Syster Son Petter Recolenius, katso 814); KA mf. ES 1800 (gg 18) Liperin käräjät 26.–28.1.1699 f. 16 (Sedan opwijste framledne Arendatorens sahl: Simon Håppenstångz Sonn Simon Håppenstång H:s Kongl: Maij:tz allernådigste honom meddelte Geleigde af d: 20 Maij 1698 att han obehindrat må komma i Rijket igen som een tijdh sig i Lubeck oppehållit till at sin förmeente oskylldigheet uthi dhe förelupne dråp i Kijdes och Liebelitz Sochner för wederbörande Domare bewijsa), Liperin ylim. käräjät 13.–15.6.1699 f. 110 (angående framledne Arendatorens Simon Håppenstångz Sons Simon Simonssons begångne dråp å åthskillige personer i Liebelitz och Kijdes Sochnar, som tijd effter annan 1697 utj Januarii och Februarij Månader dels wedh Röfwarnes antastande, dels af andre tilfällen sigh händt och tildragit ... Sentens ... Altså dömmes Simon Simonsons Håppenstångz lösa godz till Sköflingz gånga ... såsom och i stellet för så månge af hans handawärkom uthslächte lijf att gifwa sitt lijf igen ... hwilcket den högl: kongl: Håffrättz Nådige och Högrätwijsa omdömme ödmiukeligast hemställes), Liperin ylim. käräjät 17.6.1699 f. 116v–118, Tohmajärven ja Kiteen käräjät 23.–31.10.1699 f. 209 (Arrendatorskan h:o Catharina Alhemia), Tohmajärven ja Kiteen käräjät 12.–17.3.1700 f. 62v (Bårgaren Johan Terfwoin beklagade sig högeligen öfwer framledne Arrendatorens Simon Håppenstångs Sonn Johan Håppenstång ... Johans moder bem:te Arrendat:s Simon Håppenstångs Enckia ... Catharina Alhemia); KA mf. ES 1801 (gg 20) Kiteen ja Tohmajärven käräjät 25.2.–2.3.1701 f. 35; KA mf. ES 1801 (gg 22) Jaakkiman, Joukion ja Uukuniemen käräjät 16.–21.3.1703 s. 82 (Secreteraren Högwälachtad Laurentz Brodzenius 3216 ... den Caution hans Antecessor Matrimonii framledne Arendatoren Jacob Hoppenstångh för dess Sahl: Broders Simon Hoppenstångz Sterbhuus Arende af Kijdes och Liebelitz hade ingått). — V. Lagus, Studentmatrikel I (1889–91) s. 270 (LV); Uppsala universitets matrikel I 1595–1700 (utg. A. Andersson et al., 1900–11) s. 360; Akademiska konsistoriets protokoll XX 1691–1694 (Uppsala 1976) s. 402 (14.11.1694, Dominus Augustin Håppenstång lätt inlefwerera sin skrifft på nationis Viburgensium wägnar af 13 Novemb:ris 1694, begiärandes i sal. h:r Bibliothecariens [Nicolaus Stiernbergs] ställe h:r Prof. [Anders] Goeding till inspectorem nationis. Detta bijföll Consistorium, och derföre önskade be:te Prof. Goeding lycka). — J. H. Lidén, Catalogus disputationum I. Disp. Upsalienses (1778) p. 211; M. Ticcander, Om Sysmä socken (1792) s. 31 (Hoppenstång, hvilken Ryssen tilsatte, och som sedermera under Ryska väldet blef Pastor i Rautalambi); M. Akiander, Herdaminne I. BNF 13 (1868) s. 415; M. Akiander, Herdaminne II. BNF 14 (1869) s. 219, 319, 417; K. G. Leinberg, Dissertationes academicæ Fennorum extra patriam. BNF 58 (1900) #39; R. Ahrenberg, Släkten Hoppenstong. Genos 9 (1938) s. 47; J. Vallinkoski, Turun akatemian väitöskirjat 1642–1828. HYKJ 30 (1962–66) #2638D; R. Halme, Pappien pako seurakunnistaan suuren Pohjan sodan aikana 1704–1716. SKHSV 54–57 (1968) s. 155; G. Söderlund, Släkten Hoppenstongs äldsta led. Genos 47 (1976) s. 48; O. Rimpiläinen, In labore et aerumna. SKHST 107 (1978) s. 110, 128, 135, 141; J. Aminoff-Winberg, Finska flyktingar i Sverige under stora ofreden (1995) #6096; Suomen kansallisbibliografia 1488–1700. SKST 642 (toim. T. Laine ja R. Nyqvist, 1996) #1511R, 2441G.

Päivitetty 19.10.2012.

Lähdeviite

Yrjö Kotivuori, Ylioppilasmatrikkeli 1640–1852: August Hoppenstong. Verkkojulkaisu 2005 <https://ylioppilasmatrikkeli.helsinki.fi/henkilo.php?id=U514>. Luettu 29.5.2023.

Ks. myös viittausohje.

Näytä / piilota lisätiedot

Tiedot Laguksen ja Carpelanin matrikkeleissa

Hoppenstång, August Ingerm. – Student i Upsala 9.7.1694: ornatus test. rectoris Viburg. gymnasii et a decano facultatis philos. examinatus. Respondens der, kallad Caroliensis, 1697 u. Goeding. Archidiaconus i Viborg 1702. Kh i Sysmä 1716, i Kronoborg 1708, i Rautalampi 1718.

Lähde: V. Lagus, Studentmatrikel I (1889–91) s. 270.

Tallenna tiedot muistiin