Yliopiston etusivulle Suomeksi På svenska In English
Helsingin yliopisto Eurooppalainen huippuyliopisto
 

Ylioppilasmatrikkeli 1640–1852

Etusivu > Henkilötiedot

Sisältö:

Muut matrikkelit:

Henkilötiedot

Yo Tartossa 24.3.1696 Anders Willander Andreas Israelis, Savolaxia-Viburgensis U534. Vht: Kuopion kirkkoherra Israel Willander (Israel Zachariæ, † 1692) ja Helena Kyander. Ylioppilas Tartossa 24.3.1696. — Apulaispappi Pyhtäällä (coadjutor, 1701). Savon ja Savonlinnan läänin jalkaväkirykmentin pataljoonansaarnaaja 1702. † Riiassa 13.8.1703.

Eno: Rantasalmen kirkkoherra Anders Kyander U194 († 1692).

Veli: rykmentinpastori Jöran Willander U552.

Lanko: kapteeni Georg Johan Grotenfelt 3085 (yo 1683, † 1724).

Lanko: Pieksämäen kirkkoherra Claes Molander 3419 (yo 1687, † 1729).

Lanko: Rantasalmen kappalainen Anders Teet 3632 (yo 1690, † 1704).

Viittauksia: KA valtakunnanregistratuura 31.3.1690 f. 200 (Kyrkioherde fullmacht för H:r Israel Willander på Coupio Pastorat i Safwolax ... såsom förmedelst Kyrkioherdens Andreæ Schulptorij (katso 3227) dödelige afgång Cuopio Pastorat uti Safwolax, är kommit at blifwa ledigt, ock Oss till des ersättiande ibland andre skickelige och meriterade Prästmän underdånigst nämnes och föreslås Capellanen i Randsalmi Sochn Wällärde H:r Israel Willander, hwilken det goda loford gifwes at han förmedelst mer än 20 åhrs giorde tienst uthi ministerio sig till sådan Wår nådh och befordring meriterat och wärdig giordt), 2.12.1704 f. 89 (Bataillons Predikants Fullmackt för Georg Willander U552 ... medelst Andreas Willanders dödelige frånfälle, en Bataillons Predijkants beställning under Wårt Safwolax och Nyslåtts läns infanterie Regemente är kommen att blifwa ledig); KA mf. ES 2003 (oo 4) Rantasalmen käräjät 22.–24.11.1669 s. 182, 186 (wällärde H:r Israell Zachariæ å sin Moders dygdesamme hustrus Brijta Larsdotters wegnar); KA mf. ES 2002 (oo 4) Rantasalmen käräjät 20.–22.1.1670 s. 58; KA mf. ES 2004 (oo 5) Rantasalmen käräjät 26.–30.10.1672 s. 16 (Cappelanen Herr Israell), Rantasalmen käräjät 6.–8.7.1674 f. 63 (fordom Cronones Befallningzman [Sal:] Zacharias Zachariesson ... dess sån Cappelan Wäll:de H:r Israel som nu till swars stodh), Rantasalmen käräjät 26.–29.11.1675 f. 84v (Caplan H:r Israel Willander), Rantasalmen käräjät 4.–6.12.1682 s. 109; KA mf. ES 2005 (oo 6) Rantasalmen käräjät 8.–9.11.1686 s. 279 (Cappelan Wördig och Wällärde H: Israel Willander beswärade sig öfwer een deel af allmogen att dhe icke det ringaste Materialer till Klåckstaplens reparation framfördt hafwa. Kappalaisen nimi on kirjoitettu vuosien 1683 ja 1688 renovoiduissa pöytäkirjoissa Israel Melander); KA mf. ES 2005 (oo 7) Rantasalmen käräjät 3.–4.11.1691 s. 126 (Cappellans Sal:[!] H:r Israël Willandri affträde her ifrån); KA mf. ES 2006 (oo 7) Iisalmen käräjät 22.–24.11.1692 s. 238 (uthi Wällärde H: Hinrich Hoffrenij Junioris U333 stelle, som är designatus Pastor uthi Cuopio. Tästä voidaan päätellä, että edellinen kirkkoherra Willander on kuollut viimeistään 1692), Kuopion käräjät 18.–21.10.1693 s. 597 (Såsom och nu sist utj H:r Claes Molandri 3419 tijdh är skiedt, som Predijkade Sahl: Kyrckioherdens H:r Israel Willanderij Enckias nådhe åhr); KA mf. ES 2008 (oo 11) Rantasalmen käräjät 14.–18.3.1698 f. 85v (Såssom Tårparen Erich Mielonen icke kunde neka sigh stulit af fordom Kyrkioherdens Sahl: H:r Israel Willandræ Enckia dygdesamme Hustro Helena Kyandra 9 C:r Korn á 16 ö: C:n, 2 Cap:r Skrädt miöhl a 2 D:r 8 ö:, Sex Skradda limpor tillhopa á 2 D:r 8 ö: ett Skålp:d Tobak á 1 D:r 16: och een C:a Salt á 1 D:r Kopp:r Myntt, som giör in alles 13 D:r 8 ö:. Altså dömbdes Mielonen i föllie af Kongl: Maij:ttz Straff Ordningens de A:o 1653, 3:ie punct att Restituera tiufnaden, och böta dess wärde tree dubbelt), Rantasalmen käräjät 11.–14.5.1698 f. 92v (Emedan Sigfrid Röpö sielf och frijwilligt bekende sigh stulit af dygdesamme Matrona Hustru Helena Kyandra någre Maatwahror, och då sönderslagit ett fönster som bestijger in alles till 5 D:r 19 ö: Kopp:r M:t); KA mf. ES 2009 (oo 19) Rantasalmen käräjät 22.–23.2.1705 s. 88 (Skreddaren Sigfred Sigfredsson Tawast inlade i Rätten en Rächning, hwar uti han opför sig hafwa försträckt till Lieut: Wälb: Carl Swerdfeltz Antecessor Matrimonii, Sahl: Wälb: Joh: Sölfwerarm 60 D:r K: m:t ... så ock af Lieut: Swerdfelt 77 D: 27 ö: K:m:t för giordt arbete och någon försträckningh åth Sahl: Capellan H:r Aron Kyander, Alldenstund Lieutnant Swerdfelt Sahl: H:r Arons qwarlåtenskap till sig tagit ... Lieut:n alldeles der till neka, att Sigfrid alldrig den lefwererningen giordt; Men som 1:o Sahl: Pastoris H:r Israel Willandri Enkia, dygdesamma Matrona Helena Kyandra, hoos hwilken samma penningar deponerade warit, tillstådh för Nämbdeman Mattz Pessoin, att hon på Sigfridz wägnar penningar till Silfwerarm lefwererat, kunnandes nu eij minnas huru myckit det warit, 2:o till böd Sigfred sin Edh att lånet warit 60 D: och om honom eij effterlåtas skulle gå Edh därföre, så defererade han den samma åth Swerdfelt, el:r des Fru Helena Kyander, som wähl där af weet. Pöytäkirjasta voidaan päätellä, että kirkkoherra Willanderin leski Helena Kyander on eri henkilö kuin luutnantti Svärdfeltin vaimo Helena Kyander. Ilmeinen selitys on, että kirkkoherran leski on luutnantin vaimon täti); KA mf. ES 1820 (ii 24) Pyhtään ylim. käräjät 21.1.1702 s. 38 (då sedan H:r Lagman inlade den Specification, som uthj nährwaro, af Capellan Wyrdige H:r Erico Nicelio, Coadjutoren H:r Anders Willander, och Crono Länsman Hans Peersson Kierrman, effter dheras egen uthsagu, och bekännelse är upprättat d: 12 sidstwekne Novenb:). — A. Tering, Album Academicum der Universität Dorpat (Tartu) 1632–1710 (1984) #1393. — D. Eberhard, Dorpatum in Livonia literatum (1698) [p. 13] (Willander Andreas Wiburg. Theol. St.); A. R. Cederberg, Suomalaiset ja inkeriläiset ylioppilaat Tarton ja Tarton-Pärnun yliopistossa vv. 1632–1710. SSV 23 (1939) s. 132; Suomen kansallisbibliografia 1488–1700. SKST 642 (toim. T. Laine ja R. Nyqvist, 1996) #928G; H. Falck (†), Willand och Willander i Savolax. Genos 74 (2003) s. 5.

Päivitetty 11.6.2012.

Lähdeviite

Yrjö Kotivuori, Ylioppilasmatrikkeli 1640–1852: Anders Willander. Verkkojulkaisu 2005 <https://ylioppilasmatrikkeli.helsinki.fi/henkilo.php?id=U534>. Luettu 21.3.2023.

Ks. myös viittausohje.

Näytä / piilota lisätiedot

Tiedot Laguksen ja Carpelanin matrikkeleissa

Ei esiinny aiemmissa matrikkeleissa.

Tallenna tiedot muistiin