Yliopiston etusivulle Suomeksi På svenska In English
Helsingin yliopisto Eurooppalainen huippuyliopisto
 

Ylioppilasmatrikkeli 1640–1852

Etusivu > Henkilötiedot

Sisältö:

Muut matrikkelit:

Henkilötiedot

Yo Tartossa 26.4.1699 Grels Wendalius Gregorius Marci U556. Vht: Pielisjärven kappalainen Markus Wendalius (Marcus Gregorii) ja N.N. Pielisjärven koulun oppilas (1698). Ylioppilas Tartossa 26.4.1699.

Serkku: Rantasalmen kirkkoherra, FM Johan Kettunius, myöh. Norrgren 4224 (yo 1696, † 1740).

Viittauksia: KA mf. ES 1794 (gg 1) Ilomantsin ja Suojärven käräjät 11.–12.9.1671 f. 355v (Föredrogh D:nus Laurentius Georgij, dett hans högwyrdigheet Biskopen och dett Wyrdige Consistorium honom hijt till denne Sochns Cappellan, effter Pastoris Dn: Gregorij Vendalij begäran och Skrifwelsse skickat hafwer ... bem:te Dn: Gregorius allareedha een gammal man ähr); KA mf. ES 1795 (gg 1) Ilomantsin ja Suojärven käräjät 10.–11.2.1668 f. 598 (Inlade Kyrckieheerden Wällärde Herr Grels, Kongl: Maij:tz 1664 den 4 Julij och 1649 den 31 Martij sampt 1650 den 8 Novem: A:o 1660 Allernådigst uthgifne resolutioner, Angående Prästerskaps Deputat här i Kexholms Norr Lähn, så lydande: att dhe 40 D:r Sölf:r m:t och 12 T:r Spanmåhl uthj hwardera Pogost bekomma skole), Ilomantsin ja Suojärven käräjät 12.–14.9.1668 f. 646v (Kyrckieheerden H:r Grellss Vendalius); KA mf. ES 1796 (gg 2) Pielisjärven käräjät 21.–23.2.1683 f. 57 (Capplanen här i Sochnen Wyrdige och Wällärde her Markus Wendalius förekom och beklageligen berättade, huru som han måste här göra stadigt sin tienst, men haar inttet Capplans bohl att sittia opå, föreslåendes ett Lijthet hemman i Liexä by, som förre och nu mehra Casserade Skohlmestaren her Erich Wichius [Tohmajärven kappalainen Erik Wilchius] haar warit gifwit till underhåld och Sahl: Drotzeten Grefwe Peer Brahe, den tijdh denne Sochnen war under frijherskapet Cajana, hwilket han icke förmåhr uppehålla, uthan ligger nu mäst ödhe och obrukat), Kiteen, Ilomantsin ja Suojärven käräjät 2.–3.12.1681 f. 610 (Pastoris Coadjutor i Ilomans Pogost, Dn: Samuel Johannis Kettunus ... sin Swärfader Kyrckieherden der sammastedes), Pälkjärven käräjät 10.–11.3.1679 f. 910v, Ilomantsin ja Suojärven käräjät 13.–14.9.1678 f. 1136v, Ilomantsin ja Suojärven käräjät 23.–24.9.1675 f. 1216v; KA mf. ES 1799 (gg 11) Pielisjärven käräjät 28.1.–4.2.1692 f. 1v (och detta alt med mehra hade Caplanerne H:r Erich Jokman 1015 och H:r Marcus Wendalius sedt och åhördt); KA mf. ES 1800 (gg 18) Pielisjärven käräjät 16.–21.1.1699 f. 13v (Skolemestaren i Pielisjerfwj S:n Skickelige och Wällärde D: Georgius Wallius 3420 ... hafft förledne Sommar öfwer 10 Disciplar nembl:n ifrå Capellanen H:r Marco Wendalio, Länsmannen Lång, Sochne Leutnant: Erich Alholm Påhl Pardanen Klåckaren Anders Alholm etc:); KA mf. ES 1801 (gg 22) Pielisjärven käräjät 23.–28.2.1703 s. 41 (den nu mehra afledne Cappellan H:r Marcus Vendalius och Coadjutoren nu warande Cappellan H: Jöran Wallius 3420), Pielisjärven käräjät 1.–3.10.1703 s. 86 (Capellanens sahl: H:r Marci Vendalii nu mehra afledne hustro); KA mf. ES 1801 (gg 23) Pielisjärven käräjät 8.–15.2.1704 s. 27 (H:r Marci Erfwingar); KA mf. ES 1143 (a 5) Porin RO 24.11.1694 s. 81 (Een Skohle Person Gregorius Marcj ben:dh fordrade af Elisabeth Gewaldiers för des Sons informerande uthi Twu Åhrs och Sex weckors tijdh, åtherstående Löhn, Femb Dal: Koppar Mynt). — A. Tering, Album Academicum der Universität Dorpat (Tartu) 1632–1710 (1984) #1513. — A. R. Cederberg, Suomalaiset ja inkeriläiset ylioppilaat Tarton ja Tarton-Pärnun yliopistossa vv. 1632–1710. SSV 23 (1939) s. 132.

Päivitetty 11.11.2012.

Lähdeviite

Yrjö Kotivuori, Ylioppilasmatrikkeli 1640–1852: Grels Wendalius. Verkkojulkaisu 2005 <https://ylioppilasmatrikkeli.helsinki.fi/henkilo.php?id=U556>. Luettu 8.12.2022.

Ks. myös viittausohje.

Näytä / piilota lisätiedot

Tiedot Laguksen ja Carpelanin matrikkeleissa

Ei esiinny aiemmissa matrikkeleissa.

Tallenna tiedot muistiin