Yliopiston etusivulle Suomeksi På svenska In English
Helsingin yliopisto Eurooppalainen huippuyliopisto
 

Ylioppilasmatrikkeli 1640–1852

Etusivu > Henkilötiedot

Sisältö:

Muut matrikkelit:

Henkilötiedot

Yo Uppsalassa 7.11.1701 Andreas Luhr Andreas Henrici, Ingermannus U569. Vht: nevanlinnalainen kauppias, raatimies Heinrich Luhr († Tukholmassa 1719) ja Susanna Barckman. Nevanlinnan saksalaisen koulun oppilas 1693 – 1699. Ylioppilas Uppsalassa 7.11.1701 *Andreas Luhr Neoviensis Ingermanlandus [sub communi præceptore Mag. Johanne Henrico Lasio.]. Ylioppilas Greifswaldissa 30.5.1711 Andreas Luhr Holmensis Svecus. Ylioppilas Hallessa 17.9.1711 Luhr, Andreas, Neovia Svecus, Jur. — Kuvernementinsihteeri Stralsundissa ja Bremenissä. Asui sittemmin Östunabergin tilalla Östunan pitäjässä Uplannissa. Mainitaan kastetodistajana Tukholmassa vielä 1741.

Pso: (jo 1720) Sophie Marie von Lilienburg († ennen 1741).

Viittauksia: KA mf. ES 1841 (jj 29) Muolaan käräjät 23.–26.3.1696 s. 2 (Borgarens och Handelsmans i Nyen S:r Hindr: Luhrs uthgifne original Attest); KA mf. ES 1879 (kkk 9) Kuivaisin, Korpiselän, Kelton ja Spasskin käräjät 10.–18.9.1694 s. 366 (Handelssmans Hinrich Luhrs Skiepp åth Hålland); KA mf. ES 1239 (g 2) Helsingin RO 27.10.1658 (Kom för Rätta Postmästaren ifrån Borgo w:t Arffwedh Erichsson ... dhen twistige Saak emellan honom och Anders Luhr), Helsingin RO 30.10.1658; KA mf. ES 1242 (g 28) Helsingin RO 2.9.1705 s. 98; KA mf. ES 1242 (g 30) Helsingin RO 14.1.1707 s. 1 (Rådman Wählachradt Hindrich Luur som sig tillhandlat Conrectorn och Numehra Kyrckioherden H:r Erich Broserj 2799 gårdh effter oppwijst köpebreef af d: 11 Jan: 1707 för 550 d:r k:m:t); KA mf. ES 1172 (b 3) Porvoon RO 26.4.1658 (Anders Luher är tränne gångor förmedelst skrifftl: till Rådhstugu Citerat och stämbdh worden ... Elliest och togs uthj betenckiande och Consideration, et breff som Kyrckioherden höglärde M: Hendrich Carstenius 970, till Sal: borghmestaren Jacob Hefner, uthj lifztiden hade förskickatt huar uthinnan han intercederar för Anders Luhr, att saken emott honom måtte Modorerat blifua, effter som bem:tt breff, nästfölliande uthj bookstafuen Specificerat förmehler, Eder gunstige gode herrar och Män är än kunnigt, huruledes min swåger Anders Luhr, mehra af Människligh suaghet och Skröplighett, är ... Bärendt Timmerman (katso 2367) och M: Jacobus Mollerus, som ähr hans Swågrar, Caverade honom uth, till näste Rådhstugu dagh, i sitt ställe och rum igen förskaffa), Porvoon RO 8.5.1658 (Sossom Berendt Timmerman och Professoren M: Jacobus Mollerus, förleden 26 Aprilis, för Anders Person trädde uthj Caution ... protestation aff professoren, huilcken på Tydska war stältt), Porvoon RO 10.5.1658, Porvoon RO 19.5.1658 (Sosom Professoren höglerde M: Jacobus Mollerus näst förledne 8 Feb: her för Rätten, öfuer een pijga ifron Ingo S: Margreta Erichzdotter be:dh som hoos hans swåger Caspar Rosen Meijer warit i tienst, doch berettar pijgan nu att hon tient Rosenmeijers Swermoder i Refle, och medh dem ifron Refle i pestilentzie tijden hijt till Sunöö öfwerkommit ...), Porvoon RO 5.6.1658 (Professoren Jacobus Mollerus insende medh sin Poike Frantz Bredtstrekers obligation på een skulfordran som han till Sal: Caspar Rosen Meijer ähr blifuitt skylligh), Porvoon RO 7.6.1658, Porvoon RO 12.6.1658, Porvoon RO 5.2.1659 (den stridige sack, emillan Ehrb: Rådhet i Borgo Stadh och handellssmannen ifrån Nyenschantz wel:tt Anderss Luher), Porvoon RO 30.4.1659. — A. Hästesko (utg.), Utdrag ur Åbo domkyrkas räkenskaper 1701–1735 (1907) s. 46 (28.7.1710, ‡ rådman ifrån Nyen Hindrich Luuhrs hustru); Uppsala universitets matrikel II 1700–1750 (utg. A. B. Carlsson, 1919–23) s. 9; Matrikel der Martin-Luther-Universität Halle-Wittenberg I 1690–1730 (bearb. v. F. Juntke, 1960) s. 276; Die Matrikel der Universität Greifswald 1700–1821. Band 1 (hrsg. v. R. Schmidt und K-H. Spiess, 2004) s. 59. — J. Pajula, Svenska och finska studerande vid universitetet i Halle 1693–1744. HTidskr 16 (1896) s. 336; T. Achelis, Schwedische und finnische Studenten auf der Universität Halle 1692–1774. HTidskr 51 (1931) s. 444 (Ander. Luder); I. Seth, Universitetet i Greifswald och dess ställning i svensk kulturpolitik 1637–1815 (1952) s. 21; P. Möller och G. Luther, "Dhe Nyensche" hemma och i Stockholm. Genos 52 (1981) s. 87.

Päivitetty 3.3.2013.

Lähdeviite

Yrjö Kotivuori, Ylioppilasmatrikkeli 1640–1852: Andreas Luhr. Verkkojulkaisu 2005 <https://ylioppilasmatrikkeli.helsinki.fi/henkilo.php?id=U569>. Luettu 9.6.2023.

Ks. myös viittausohje.

Näytä / piilota lisätiedot

Tiedot Laguksen ja Carpelanin matrikkeleissa

Ei esiinny aiemmissa matrikkeleissa.

Tallenna tiedot muistiin