Yliopiston etusivulle Suomeksi På svenska In English
Helsingfors universitet Eurooppalainen huippuyliopisto
 

Studentmatrikel 1640–1852

Hemsida > Sökresultat

Innehåll:

Andra matriklar:

Sökresultat: *HYK ms., Turkul. osak. matr. II

Med sökkriteriet påträffades 170 personer. Du är på sidan 1 / 4.

1 2 3 4   följande >

Välj och kryssa för de poster som du vill skriva ut eller spara. När du klickar på personens nummer kommer du till personens fullständiga uppgifter i matrikeln.

Välj alla  |  Töm alla

274 14423 11/10 1828. Johan Ulric Moberg. \ [Födelse-År och Dag:] 31/7 1806. [Födelse Ort:] född i Pargas Skn.; [Faders Namn och Stånd:] Fadren var Klockare derstädes. \ [Närvaro vid Univ.:] H.T. 1828; V.T. 1829. \ [Aflagda Lärdomsprof, Examina m. m.:] Praesterade Examen för Seminarium Theologicum. \ [Afgång från Afdelningen:] ‹–› \ [Lefnadsyrke; innehafda Tjenster, m. m.:] Hade, så att söka inträde i Prests Ståndet, beredt sig till Prest examen, men blef förmäld med en förmögen Enka, och nedsatte sig såsom Landtbrukare i Somero. \ [Anmärkningar:] ‹–› \ [Dödsår:] 7/4 1845.
275 14440 11/10 1828. Carl Ludvig Schmidt. \ 17/2 1811. född i Åbo; hans Fader var Slagtare derstädes. \ ... \ Praesterade de för inträde i Civil tjenst föreskrifna Examina, samt Domare Examen. \ Uttog betyg 1834. om Wåren. \ HofRätts Auscultant. 1834. den 20 Juni. \ † 1835.
276 14445 11/10 1828. Fredrik Wilhelm Schalberg. \ 5/5 1811. född i Åbo; hans fader var derstädes Kemmners praeses, Lars Fredrik Schalberg, död 29/1 1833. \ ... \ Studerade på Logices Examen \ ‹–› \ Jurist. | Magistrats Secreterare i Wiburg 1842. \ Död i September 1844 til följe af olyckshändelse under åkning.
277 14451 11/10 1828. Pehr Aly Ekbom. \ 22/10 1809. ‹–› \ ... \ ‹–›
278 14474 11/10 1828. Anton Johan Röneholm. \ 1/4 1811. Född i Åbo; hans fader var Handelsman. \ ... \ De för blifvande Landtmätare föreskrifna examina. \ ‹–›
279 14525 11/10 1828. Oskar Emil Dahl. \ 1/5 1811. Född i Åbo; hans Fader, Samuel Dahl, var HofRätts Assessor och Lagman. \ ... \ Praesterat publ. examen i Theologien d. 11 Dec. 1828. med omdömet Approbatur; examen i Ryska språket d. 27/5 1831. med omdömet fullkomligt nöjaktiga; skrifvit pro Exercitio i Juni 1831 med omdömet Approbatur; Stipendiat Examen i Juni 1832 med 5 Suffrag. Skrifprof pro Gradu 15/5 1834. med: cum laude approbatur; Examen rigoros. 15/XII 1834. med Epithet. af maxime dignus; prom. Philos. Mag. 21/6 1836. T. f. Curator H.T. 1836. Med. Cand. exam. 12/12 1837. med omdömet cum laude Approbatur. Casseur v. Afdeln. fr. H.T. 1837 till H.T. 1841; T. F. Curator fr. H.T. 1838 t. H.T. 1841; Bibliothekarie fr. V.T. 1839 t. H.T. 1841; Medic. Licentiat Exam. d. 6/2 1840, med omd. cum laude Approbatur. Disp d. 28/3 1840. Promov. Med och Chir. Doctor 28/7 1840. \ [Afgång från Afdelningen:] År 1840, om våren med intyg af utmärkt flit samt ett hedrande och berömvärdt uppförande. \ Antagen till membrum Collegii Medici d. 26/6 1840 och samma dag till Extra Cancellist vid Medicinal Styrelsen. Extra Ordinarie Läkare 19/1 1841; Secreterare i Medicinal Öfverstyrelsen 15/6 1841.
280 14415 1/11 1828. Johan Robert von Haartman. \ 21/7 1811. Åbo. Fadren var Stats Råd. \ ... \ [Anmärkningar:] Studerade på Philosophiska graden men blef derunder vansinnig. \ † 29/11 1838.
281 14446 1/11 1828. Gabriel Reinhold Fock. \ 2/4 1809. Född i Sagu Socken, ? Fadren var Capitain. \ ... \ ‹–› \ ‹–› \ Elementar Lärare vid Landtbruks Institutet å Mustiala. \ [Anmärkningar:] Hade bestämt sig för det Juridiska Studium och aflagt några af de preliminära profven.
282 14473 1/11 1828. Carl Robert Westling. \ 9/6 1808. ‹–› \ ... \ ‹–› ‹Turkulaisten vanhassa matrikkelissa on lisäksi maininta: Under-Lieutenant vid Strömrensnings Corpsen.›
283 14542 1/11 1828. Victor Ferdinand Gyllenbögel. \ 2/2 1811. ‹–› Fadren var Öfverst-Lieutenant. \ ... \ ‹–› \ ‹–› \ Landtmäteri Auskultant.
284 14523 14/2 1829. Anders Gustaf af Enehjelm. \ 17/7 1810. Född i Åbo; Fadren: A. af Enehjelm, var Hof-Rätts Auskultant. död år 1838. \ ... \ Stipend. Exam. V.T. 1829. med 5 bifalls röster. Skrifprof pro Exercitio V.T. 1831. Disp. V.T. 1833. \ ‹–› \ ‹–› \ † 1833.
285 14528 14/2 1829. Carl Henric Enlund. \ 6/4 1809. ‹–› \ ... \ ‹–›
286 14527 14/2 1829. Johan Lindberg. \ 18/6 1809. ‹–› \ ... \ ‹–› \ ‹–› \ Landtmätare.
287 14551 14/2 1829. Ludvig Jegerschjöld. \ 25/1 1812. Född i Kimito Socken, Fadren var Öfverste. \ ... \ Examen i Ryska Språket H.T. 1829. \ [Afgång från Afdelningen:] 1830 om sommarn. \ Ingick år 1830 i något Militär Institut i S:t Petersburg, blef derifrån år 1833 befordrad till Fendrik vid Moscowska Gardet, år 1837 till under Lieutenant och 1839 till Lieutenant. \ [Anmärkningar:] Gjorde 1837 en resa till England.
288 14557 28/2 1829. Christian Fredric Gadd. \ 24/9 1813. ‹–› \ ... \ ‹–› \ ‹–› \ Kammarskrifvare i Kejs. Senatens Kammar och Räkenskaps Expedit. 1838;
289 14555 21/3 1829. Ernst Otto Trapp. \ 30/4 1812. Född i Åbo; Fadren var: Commerce Rådet C. Trapp. \ ... \ ‹–› \ ‹–› \ Auskultant i Kejserl. Åbo Hof Rätt 1837; Extra Notarie 20/12 1838, Cancellist den 3/6 1840.
290 14531 28/3 1829. Constantin Tillman. \ 21/11 1807. ‹–› \ ... \ Mindre Cameral Examen. \ ‹–› \ Uppsyningsman vid Porkala Tullkammare.
291 14444 7/4 1829. Carl Henric Reilin. \ 15/2 1804. ‹–› \ ... \ Studerade på Seminarii examen. \ ‹–› \ Landthushållare. \ [Anmärkningar:] Slutade sin jordiska vandel genom ett sjelfmord, verkställdt under ett anfall af monomani. \ † 1840.
292 14533 3/5 1829. Gustaf Adolph Cederqvist. \ 17/11 1809. ‹–› \ ... \ ‹–›
293 14587 8/6 1829. Elias Wilhelm Stadius. \ 30/10 1829. Född i Haliko Skn, hwarest hans fader, Elias Stadius, hvilken dog såsom kyrkoherde i Jomala och Contracts prost, då för tiden var Pastor. \ ... \ Student exam. den 8/6 1829, med omd. Approbatur; Seminarii Examen H.T. 1834, med omd. Approbatur; Prest examen 5/6 1835, med omd. Approbatur. \ [Afgång från Afdelningen:] Wår Termin 1835. \ 13/6 1835 förordnad till Pastors Adj:t i Tenala; 27/8 1836, till Kapellans Adj:t i Tenala; 14/12 1836, till Pastors Adj:t i Pojo; 28/3 1840 till Curam ger. för Pastors Sterbhuset i Pojo samt Nådårs pred:t.
294 14593 8/6 1829. Johan Ludvig Forsström. \ 22/9 1811. ‹–› \ ... \ ‹–›
295 14596 8/6 1829. Alex. Fr. Nap. Pippingsköld. \ 2/10 1810. Född i Åbo. Fadren, J. Pippingsköld, var Professor i Chirurgien och Förlossningskonsten vid Åbo Universitet. \ ... \ ‹–› \ ‹–› \ Bokhandlare i Åbo.
296 14432 3/10 1829. Carl Fredric Riedell. \ 3/6 1809. född i Åbo; fadren var Tracteur. \ ... \ ‹–› \ ‹–› \ Brukspredikant på Koskis. | Kapellan i Pusula 1840.
297 14477 3/10 1829. Henric Wilhelm Hellström. \ 29/11 1809. ‹–› \ ... \ ‹–› \ ‹–› \ Prest.
298 14495 3/10 1829. Oscar Schauman. \ 22/12 1812 Född i Masku Socken; hans fader var: Capitainen Gustaf Schauman. \ ... \ Student ex. d. 20‹!›/6 1828, med omd. bonae spei. \ [Afgång från Afdelningen:] i Februari 1830. \ Under Officer vid f. d. 46 Jägare Reg. 17/3 1830; Fendrik vid samma Regemente d. 3/1 1833; 29/10 1833 transport. till f. d. Willmanstrandska Jäg. Reg. d. 3/7 1834 befordrad till Under Lieutenant, d. 28/10 1835 placerad på 4 finska Linie Bataillon; den 23/9 1837 befordrad till Lieutenant;
299 14496 3/10 1829. Hugo Schauman. \ 24/4 1814. Född i Masku Socken; hans fader var: Capitainen Gustaf Schauman. \ ... \ Student ex. d. 20‹!›/6 1828, med omd. bonæ spei; Rysk examen den 19/5 1830, med omd. fullkoml. Försvarliga; Theol. ex. d. 21/11 1830, med omd. Nöjakt. förhör i Sv. Språket och Sv. Skrifprof d. 19/5 1831 med omd. G. Nöjakt.; Logices ex. d. 21/6 1831 med omd. Fullkoml. Nöjakt i Historie G. Nöjakt i Logik m.m. G. Nöjakt. i Språk, och Nöjakt. i Geometrie; Ryskt Skrifprof med omd. Nöjakt.; Kameralistiskt Skrifprof d. 15/5 1834, med G. Nöjakt. Stora Kameral ex. d. 9/6 1834 med omd. Nöjakt. i Ryska och Finska Hist. Fullkoml. Nöjakt. i Finlands Allm. oeconom. och Kameral Lagfarenh.; G. Nöjakt. i Nord. Folkslag. Rätts historie. \ [Afgång från Afdelningen:] 12/6 1834. \ E. O. Kammarskrifvare i Senaten 20/8 1834; Copist i Censur Comitéen 28/8 1837; Kammarskrifvare i Militiae Expedit. 15/1 1839; Andre Kammarförvandt i Kejserl. Senaten 1842. Kronofogde i Nedra Satakunda Härad d. 17 Januarii 1843.
300 14521 3/10 1829. Knut Legat Lindström. \ 21/5 1809. Född i Åbo; Fadren var Tracteur. \ ... \ Skrifprof för Seminar. Theol. H.T. 1829 på Sv. och Lat. språken med omd.: Admittitur, Seminarii Examen V.T. 1830, med omd.: Approbatur c. laude; Skrifprof pro Exercitio V.T. 1835 med omd.: Admittitur; Disp. H.T. 1835, Skrifprof pro Gradu philos. H.T. 1835, med omd.: Admittitur; Theologiae Exam. V.T. 1836, med omd.: c. laude Approbatur. Examen rigoros. d. 15/6 1840, med 9 Suffragier. Promov. Philosophiae Magister 20/7 1840. \ ‹–› \ ‹–›
301 14515 3/10 1829. Carl Wilhelm Hjelt. \ 16/8 1808. Född i Åbo. fadren var Auctions Directeur. \ ... \ ‹–› \ ‹–› \ Pastors Adj:t i Lajhela
302 14516 3/10 1829. August Herman Sevon. \ 13/10 1807. Född i Åbo; fadren var Postillon \ ... \ Praesterat Examen för Seminarium Theologicum H.T. 1832; Theologiae Stipendiat examen samma termin. \ ‹–› \ Förordnad till Kapellans Adjunkt i Ylivieska af Kalajoki Pastorat 1834, transport:d till Pastors Adj. i Pöytis 1835, samt 1837 till Pastors Adj. i Nystad.
303 14522 3/10 1829. Johan Tammelin. \ 10/6 1809. Född i Åbo; hans fader var: Sjömannen Matts Tammelin. \ ... \ Praesterade Seminarii Examen 15/3 1830. och blef Prestvigd i Borgå 19/12 1832. \ ‹–› \ Förordnad till Pastors Adj:t i Pöytis 1832; Sockne Adj:ts Substitut i Masku 1835, d. 4/2; Pastors Adj:t i Nådendal d. 16/6 1835; Kapellan i Lemo och Willnäs d. 27/8 1836;
304 14553 3/10 1829. Otto Reinhold Palmgren. 30/6 1807. ‹–› \ ... \ ‹–›
305 14603 3/10 1829. Edward Sevón \ 12/7 1811. ‹–› \ ... \ Aflade Skrifprof pro Exercitio 18/5 1832 och pro Gradu 1/12 1834. Philosophiae Candidat Examen den 12 April 1836, hvarvid honom tilldelades sju (7) röster af det högsta möjliga 36; promoverad Philosophiae Magister 21/6 1836. \ ‹–› \ Vicarierande Skollärare i Åbo; Apologist i Åbo Trivial Skola 1840;
306 14612 3/10 1829. Johan Lundborg \ 22/3‹!› 1812 ‹–› \ ... \ ‹–› \ ‹–› \ Ingick, efter det han tillbragt några terminer vid Univers., i Militär tjenst, vid 1. Finsk. Sjö Eqvipag.
307 14620 3/10 1829. Ludvig Wilh. Hollméen. \ 30/7 1813. Åbo; Fadren var Handlande. \ ... \ ‹–› \ Uttog Afdelnings betyg, som han erhöll med bästa Videtur, H.T. 1837, för att ingå i Civil Tjenst. \ Antagen till Auscultant i Åbo Hof Rätt 1838.
308 14667 11/12 1829. Johan Victor Hummelin. \ 30/1 1814. Åbo; hans fader, J. E. Hummelin, var Victualie handlande. \ ... \ Stipendiat Examen H.T. 1830. och 2:a ggen V.T. 1833. Skrifprof pro Exercitio V.T. 1836, med omd. Admittitur. Disp. pro Exerc. H.T. 1836; Skrifprof pro Gradu d. 29/6 1839 med omd.: Admittitur; Philos. Cand. examen 21/6 1841, med 8 Suffragier. \ ‹–› \ Antagen till andre Underlärare vid Gymnastik Inrättningen d. 14/10 1835. och d. 10/XII 1836 befordrad till förste Underlärare. Prestvigd 16/12 1845 med 14/28 röster.
309 14664 11/12 1829. Henrik Edvard Arnell. \ 31/7 1811. ‹–› Fadren var Bokhållare. \ ... \ Skrifprof pro Exercitio den 31/5 1831 och pro Gradu den 4/12 1832; Philosophiae Candidat Examen d. 13/12 1833; Medic. Cand. Examen H.T. 1836 med omdömet c. laude Approbatur; Medic. Licentiat Examen H.T. 1838, med omd. c. laude Approbatur. Promov. Medicinae och Chirurgiae Doctor 18/7 1840. \ Erhöll, på begäran, Afdelnings bevis d. 4/5 1839, hvarvid honom tilldelades det högsta Vitsord. \ Antagen till Öfver-Läkare vid Kejserl. 1:a finska Sjö Eqvipaget. 2/5 1839;
310 14699 8/5 1830. Johan Fingerros. \ 5/2 1810. ‹–› \ ... \ ‹–› \ ‹–› \ Jurist
311 14704 8/5 1830. Adolph Fredric Wahlgrén. \ 13/3 1809. ‹–› \ ... \ [Anmärkningar:] Sinnessvag.
312 14706 12/6 1830. Carl Fredrik Haartman \ 6/7 1814. Åbo; fadren var Hof-Rätts Råd i Kejserliga Åbo Hof-Rätt. \ ... \ Stipend. examen V.T. 1831, med 4 Suffragier skrifprof pro Exercitio V.T. 1833, med omd. Approbatur; Disp. H.T. 1833; Skrifprof pro Gradu H.T. 1835, med omd. Admittitur; examen rigoros. V.T. 1836, med 9 röster prom. Ph. Mag. 21/6 1836; Medicinæ Cand. V.T. 1840, med omd. Approbatur. Medicinae Licentiat 1844. \ ‹–› \ ‹–›
313 14716 2/10 1830. Josua Wiander. \ 27/5 1812 ‹–› \ ... \ ‹–› \ ‹–› \ Auskultant i Kejserl. Åbo Hof Rätt. Erhöll d. 20/6 1840 vice Häradshöfdinge titel af Kejs. Hof Rätten i Wiborg.
314 14601 2/10 1830. Johan Otto Strömberg. \ 4/11 1812. Åbo. Fadren: Johan Strömberg, Coopvaerdie Skeppare. \ ... \ Stipend. exam. V.T. 1831, med 7 Suffragier Skrifprof pro Exercitio 1835 med omd. Approbatur; Disp. d. 27/5 1837; Skrifprof pro Gradu V.T. 1839, med omd. Approbatur; Examen rigorosum d. 5/6 1840, med 17 Suffragier; promov. Philosoph. Magister 20/7 1840. Med. Stip. /12 1840; Medicinae Candidat 6/iv 1843; \ [Afgång från Afdelningen:] 18/6 1841, för enskilta angelägenheter, med omd. berömlig flit samt ett hedrande och berömvärdt uppförande. \ Cancellist i Medicinal Öfverstyrelsen 16/6 1841; Curator för Afdelningen 28/9 1841.; Amanuens vid Kejs:a Alex:rs Univ:ts Cliniska Institut 19/vij 1843; Afsade sig Curators befattningen i September 1844.
315 14753 2/10 1830. Carl Otto Nilsdorff. \ 18/2 1809. ‹–› \ ... \ ‹–› \ ‹–› \ 3/6 1840, från Kapellans Adj:t i Pargas befordrad till Kapellan derstädes;
316 14776 2/10 1830. Carl Johan August Saxén \ 24/11 1812. Född å Kaxkerta Ö. Fadren Prest. \ ... \ Stipendiat Examen i Juni 1833. Skrifprof pro exercitio i Maj 1836. Disp. pro exercitio 11/10 1837. Skrifprof pro Gradu d. 29/6 1839, med omd.: Approbatur; Examen rigorosum d. 5/6 1840, med omd. admodum dignus och 12 Suffragier; promov. Philos. Magister 20/7 1840. \ ‹–› \ Lärare vid Helsingfors Wexelundervisnings Skola ifrån d. 3. Augusti 1838. Pastorsadjunkt i Uskela 1842.
317 14785 2/10 1830. Carl Henrik Palmros. \ 9/1 1812. Född i Åbo. Hans fader var: Handlanden Henrik Palmros. \ ... \ Stud. Ex. H.T. 1830 med 26 röster; Phil. Stip. ex. 4/6 1832 med 5 röster; Skrifprof p. Exerc. 25/11 1833, med omdömet Approbatur; Disp. pro Exerc. 25/4 1835; Skrifprof pro Gradu 28/11 1835, med omd. Approbatur; Phil. Cand. ex. 9/6 1837 med 14 suffragier; Promov. Phil. Mag. 20/7 1840; Medicinæ Cand. ex. H.T. 1841 med Omdöme: Approb. cum laude. Medicinae Licentiat 1844. \ Uttog Afdelningsbetyg i October 1844 hvarvid han erhöll det högsta vitsord. \ ‹–›
318 14788 2/10 1830. Carl Johan Bröcker. \ 18/8 1811. ‹–› \ ... \ ‹–›
319 14790 2/10 1830. Fredric Stenvik. \ 10/10 1810. ‹–› \ ... \ ‹–› \ ‹–› \ Musicus. \ [Anmärkningar:] Sinnessvag. \ † 1845
320 14782 2/10 1830. Johan Lagerstedt. \ 11/2 1808. Född i Lundo Skn. hans Fader, Johan Torsk, var Dragon vid Masku Compagni \ ... \ Praesterade Examen för Seminarium Theologicum V.T. 1832. och blef prestvigd i Borgå d. 19/12 1832. \ ‹–› \ Förordnad till Nådårs predikant i Somero d. 19/12 1832; till Interims pred. dersammastädes d. 12/3 1836; till Interims pred:t i Kuorehvesi d. 21/6 1836; till Inter:s pred:t i Sahalax d. 29/11 1837; till Pastors Adj:t i Pungalaitio d. 19/12 1838; Kapell:s Adj:t i Nådendal d. 6/3 1839; d. 6/4 1839 till Nådårs pred:t i Nådendal; 1/5 1841 Kapellan i Gustafs Kapell af Töfsala Sokn.
321 14815 20/11 1830. Sven Robert Palmgren. \ 10/6 1813. ‹–› \ ... \ ‹–› \ [Afgång från Afdelningen:] 1838 H.T. \ 1842, Julii, förordnad till Lands Fiskal i Kuopio.
322 14821 4/12 1830. Johan Ferdinand Dahl. \ 15/6 1811. Åbo; Fadren: Dahl, var Handelsman \ ... \ ‹–›
323 14822 4/12 1830. Gustaf Daniel Grönlund \ 8/3 1813. Åbo; hans fader, Carl Gust. Grönlund, var victualie Handlande. \ ... \ Chirurgiae Candidat examen H.T. 1839, med omd. Approbatur i Chemi och Chirurgie, Approbatur cum conditione i Anatomi och Medicinsk Pathologi och Therapi. \ [Afgång från Afdelningen:] 11/6 1840, med omd. berömlig flit samt ett hedrande och berömvärdt uppförande. \ ‹–› \ [Anmärkningar:] Reste öfver till Dorpat d. 15/6 1840. | och återkom samma år.

Gå till sidan:
1 2 3 4   följande >