Yliopiston etusivulle Suomeksi På svenska In English
Helsingfors universitet Eurooppalainen huippuyliopisto
 

Studentmatrikel 1640–1852

Hemsida > Sökresultat

Innehåll:

Andra matriklar:

Sökresultat: *HYK ms., Viip. osak. matr. IV

Med sökkriteriet påträffades 294 personer. Du är på sidan 1 / 6.

1 2 3 4 5 6   följande >

Välj och kryssa för de poster som du vill skriva ut eller spara. När du klickar på personens nummer kommer du till personens fullständiga uppgifter i matrikeln.

Välj alla  |  Töm alla

1 13511 [Inskr.] 6/X 1821 \ [De Inskrifnes Namn.] Henric Gustaf Borenius \ [Född.] 9/IX 1802 \ [Fadrens Namn.] Henric Borenius | Prost i Kivinebb. \ [Hemorten.] Kivinebb. \ [Biographiska Anteckningar.] Phil. Cand. 6/4 1827. Disput. pro Gradu phil. 9/5 1827. Promov. Phil. Doctor, AA. LL. Mag. 10/6 1827. Amanuens wid Astronom. Observator. 12/7 1827. Prestwigd i Borgå 11/3 1829. Disput. för Docentur i Mathematiken 8/11 1834. Utnämnd till Docens i Mathematiken 27/12 1834. Utnämnd Lector i Tyska språket wid Universitetet 9/5 1835. | Kurator för tawastländska afd. 1838–39 samt för wiborgska afd. 1839– v.t 1843. Adjunkt i matematik och fysik 21. Jan 1846–1852, då tjensten nedrogs. Förestod professionen i fysik v.t 1848– v.t. 1849. Föreståndare för Univers. magnetiska och meteorologiska Observatorium 1848. Professors namn och värdighet 1856. ‹Tätä käsialaa koskeva lyijykynämerkintä: Tillägg af Kand. Phil. G. Heinricius 1876. om våren.› | Erhöll afsked 1880 | Publicerat uppsatser i flere vetenskapliga tidskrifter | + 5/III 1894. Wib. afd. följde honom till grafven 8/III med fana och krans.
2 13899 21/ij 1824 \ Wilhelm Ristelius \ 23/IV 1803 \ Vice Pastor \ Ruokolax \ Uttog Afdelnings betyg den 21 October 1837. | Blef Possessionat. i Ruokolaks; titel af Expeditionsfogde | Död 1869.
3 14107 23/IX 1825 \ Carl August Fröberg. \ 29/IX 1808 \ Krono-Befallningsman \ Kexholm \ Blef Länsman i Kexholm och Räisälä. | Häradsskrifware i Kexholms medledels härad. Död 1848 i Räisälä på sitt hemman Lohikallio. Ifrig jägare
4 14213 3/VI 1826 \ Ewert Julius Bonsdorff. \ 24/9 1810 \ Johan Bonsdorff. Professor i Grekiska Litteraturen wid Universitetet i Åbo. \ Åbo \ Student med Betyg af sin Far. Philos. Cand. 30/IV. 1832. Prom. 21/VI 1832. hwarwid han innehade andra Heders rummet. Medic. Candidat 3/VI 1834. T. f. Curator för Vib. Afdelningen 8/X 1834. | T. f. Öfverläkare wid 1:sta Finska Sjö Equipaget 17/IX 1835. Medicinae Licentiat 7/IV 1836. Disputerade för Doctors Graden den 8 Junii 1836. | T.f. Bataillons Läkare wid L. G. F. S. B:n den 26/1 1837. | Disput. för Adjuncturen i Anatom. och Physiol. 27/5 1837. Utnämnd till Adjunct i Anatomien och Physiologien 4/8 1837. | Prosessors Titel V.T. 1841. | Professor i Anatomie och Fysiologi 28/6 1846. Arkiaters namn 1859. Tog afsked från professionen 1872. Publicerat uppsatser i vetenskapliga tidskrifter. Ledamot af in- och utländska Sällskap. | + 30/7 1898 å Eriksberg i Uskela.
5 14220 10/VI 1826 \ Nils Otto Wilhelm Bonsdorff \ 31/VIII 1808 \ Nils Bonsdorff. Lagman. \ Åbo \ Praesterade Student Examen med Betyg af ‹–› | Blef Landtbrukare | i Tappila | + ogift 1880.
6 14230 21/VI 1826 \ Fredric Wilhelm Lagus. \ 18/II 1811 \ And. Johan Lagus. Theologiae Doctor och Professor i Theologiska Moralen wid Universitetet. \ Åbo. \ Ingick wid Åbo Cathedral-skola 1823. Student med Betyg från nämnde Skola. Uttog efter praesterad Juris Examen, 12/VI 1833 för att ingå wid Rättegångswerken. | Samma år Auscultant i Åbo HofRätt. 21/XII 1836. Hof Rätts Extra Notarie. | T. f. Banko Secreterare 1841. | Bankokommissarie i ‹Sana Wiborg on yliviivattu ja sen päälle on kirjoitettu Uleå.› 1853. | tog afsked 1866(?) Död i H:fors 1875.
7 14287 28/X 1826 \ Constantin Schroeder. \ 11/VII 1808 \ Johan Schroeder. Kyrkoherde i Ugunjemi. \ Ugunjemi Socken. \ Ingick i Nyslotts Kretsskola 1820; Gymnasist i Wiborg 1823. Student med Betyg från Wiborgs Gymnasium. Praesterade Seminarii Examen Wår Termin 1833; Prest Examen Höst Termin 1833; ordinerades till Pastors Adjunct i Lembala Socken i Ingermanland. | 1835. Prest i Narva. 1837. Pastor i Walkiansaari i Ingermlnd. | Redaktör för Suom. julk. Sanomia. Död 1870.
8 14328 31/III 1827 \ Johan Estlander \ 28/I 1807 \ Johan Estlander Borgare i Wiborg \ S:t Petersburg. \ Ingick i Wiborgs Kretsskola 1817. Student med Betyg utaf Magister Docens Axell Laurell. Praesterat den mindre Kameral Examen Höst Termin 1834. | Revisor vid Post Directionen. | Guvernementssekreterare 3 April 1841. Postförvaltare i Nådendal 14 Febr. 1847. Postinspektor i Åbo 28 Juli 1849. Afled den 18 Mars 1874.
9 14406 8/X 1828 \ Fredrik Napol. Melartin. \ 9/VI 1811 \ Eric Gabriel Melartin Theologiae Doctor och Professor i Theolog. Dogmatiken wid Uniwersitetet, sedermera Erke Biskop. \ Viborg. \ Student med Betyg af Mag. Doc Gabriel Rein. Phil. Cand. den 17 Martii 1835 med 19 Suffragier. | Promov. Phil. Mag. 1836. | Uttog betyg d. 12 Junii 1839 i afsigt att vid Rättegångs verken ingå. | Biträdande Expeditions-Secreterare i nov. 1841 vid Finska Stats Secretariatet i St. Petersburg. | Förste expeditionssekreterare. Statsråd. Död 1861.
10 14437 8/X 1828 \ Gustaf Henr. Bergholm. \ 20/I 1808 \ Mårten Gustaf Bergholm. Domkyrko Syssloman. \ Borgå. \ Student med Betyg från Gymnasium i Borgå, der han ingick år 1825. | Uttog betyg den 3 Febr. 1838. | Casseur i Finska Banken 1841. | Kamrer i Finlands Bank. Död i H:fors 1873
11 14384 15/X 1828 \ Uno Cygnæus \ 12/X 1810 \ Jacob Cygnaeus. Räntmästare \ Tawastehus. \ Student med Betyg från Trivial Skolan i Tavastehus dit han ingick. | Philos. Candidat 1836. med 16. Suffragier. 1836. Promov. Philos. Magister. 1837. Emottog Sacros Ordines ssom Pastors Adjunct i Viborg. | Utnämnd pastor för Lutherska församlingen på Ön Sitka, och i Sept. 1839 dit afrest. | Direktor för finska församlingens skola i St. Petersburg. | Öfverinspektor för folkskolorna i Finland. + 2 Jan. 1888.
12 14442 11/II 1829 \ Andreas Strandman \ 7/XII 1807 \ Fredr. Eman. Strandman. Prost. \ S:t Andreae. \ Student med Betyg af Prosten Elias Alopaeus i Borgå, ‹Sanat dit han ingick. on yliviivattu.› | Wistades 15 år oafbrutet wid universitetet. Bosatt sedermera i S:t Andreae. Död på en resa i Wiborg 1842. ‹Lyijykynällä on lisätty sanat viftare, skämtare.›
13 14461 15/IV 1829 \ Gustaf Johan Ahlquist \ 15/IV 1810 \ Joh. Fredr. Ahlquist Kapellan i Wederlax. \ Wederlax. \ Student med Betyg från Gymnasium i Borgå, dit han ingick | 1825. | Philos. Candidat 1836. med 17. Suffragier. | Medic. Licentiat d. 1 Junii 1840. | Uttog betyg d. 2 Junii 1840. | Prom. Medic. Doctor d. 18 Julii 1840. | Död 1846
14 14575 15/IV 1829 \ Alex: Adolph Pesonius \ 20/IV 1811 \ Olof Pesonius. Prost i Mändyharju \ Mändyharju \ Student med Betyg från Gymnasium i Borgå, dit han ingick 1825. Död i Helsingfors i Phtisis trachealis den 3 Aprill 1836.
15 14580 13/V 1829 \ Raphaël Fredric Mansner. \ 30/IV 1809 \ Gust. Adolph Mansner. Kapellan i Hiitola \ Hiitola \ Student med Betyg från Gymnasium i Viborg, dit han ingick 1825. | Phil. Cand. H. T. 1838. | Uttog betyg d. 14 Dec. 1839 i afsigt att söka Läraretjenst i Borgå Stift. | Phil. Magr. d. 20 Julii 1840. | Tjenstgjorde såsom lärare vid kadettkorpsen, elementarskolorna i Nyslott och Heinola. | 2:dra kollega i Fredrikshamn 7 Juni 1848. 1:sta kollega 12 Jan. 1853. Död 11 Mars 1857.
16 14585 30/V 1829 \ Carl Reinhold Bonsdorff \ 14/IV 1814 \ Jacob Bonsdorff. Theologiae Doctor och Professor wid Uniwersitetet. \ Åbo. \ Ingick i Åbo Cathedral Skola år 1825, skiljde sig derifrån år 1827, fortsättande Studierne under privat ledning. Student, med Betyg af sin Far, år 1829. | –1836. Uttagit Afdelnings-Betyg. | Återvände till Univ. H. T. 1838. Prestvigd 20 Dec. 1841. tjenstgjorde sedan i Idensalmi, Nilsiä, Sulkava, Taipalsaari, Savitaipale, Luumäki, Ruskeala och Kiwinebb. Predikant vid 1:sta finska sjöeqvipaget 9 Sept. 1852. t. f. pastor 18 Maj 1853. Ordinarie 17 Mars 1854. Då sjöeqvipaget sedermera 1862 reducerades till finska sjöeqvipagets kader, qvarstannade han der såsom pastor. Död 25 Mars 1868.
17 14654 30/X 1829 \ Axel Gustaf Spoof. \ 21/III 1809 \ Jonas Gust. Spoof. Kapellan i Lappo. \ Lappo \ Student med Betyg från Gymnasium i Viborg, dit han ingick ‹–› Uttog Betyg 24/V 1833 för att ingå wid Landtmäteri Staten.
18 14433 12/XII 1829 \ Carl Nils Anders Tapenius \ 12/XI 1810‹!› \ Carl Tapenius. v. Pastor & Kapellan i Rautjärvi Kapell af Ruokolax Socken. \ Rautjärvi Kapell. \ 1819. gick in vid Nyslotts Krets-skola; 1824. Gymnasist vid Gymnasium i Viborg. 1828. Student med betyg från Viborgs Gymnasium. | Phil. Cand. 15/X 1834. med 12. Suffragier. | Promov. Philos. Magister 1836. | Medicine Licentiat d. 12 Dec. 1839. Uttog betyg d. 13 December 1839 för att vid Medicinal Staten i Finland söka sin fortkomst. Prom. Med. Doct. d. 18 Julii 1840 | Provincialläkare i Sortawala. Död 14 Jan. 1864.
19 14662 10/II 1830 \ Anton Elving \ 7/IX 1811 \ Henric Rudolf Elwing. Statsråd och Riddare \ Fredricshamn. \ Student med Betyg af Mag. Ulenius. | Chirurgiae Candidat /I 1837. | Chirurgiae Magister d. 16 Dec. 1839. Uttog betyg d. 20 Dec. 1839. | Stads-Läkare i Lovisa 1866. | ‹Sanan Stadsläkare alkuosa on sittemmin laitettu sulkuihin: (Stads) ja sen päälle on kirjoitettu distrikts.› i Fredrikshamn. | 1870, Asked 1872 | + 26/5 1899 i Helsingfors.
20 14700 21/IV 1830 \ Anders Hassellstroem \ 18/2 1810 \ And. Joh. Hasselström Vice Pastor. \ Rautus. \ Student med Betyg från Gymnasium i Viborg, dit han ingick 1827. | Afled 1843
21 14703 8/V 1830 \ Gustaf Sattler. \ 10/IX 1810 \ Carl Adolph Sattler Collegii Råd och Ledamot i Senaten för Finland. \ Viborgs Socken. \ Student med Betyg af Mag. Doc Gabr. Rein. | Uttog betyg d. ‹–› Dec. 1838. Skol Lärare i Viborg vid 2:a elementarskolan 23 Juni 1839. Larare vid fruntimmersskolan i Wiborg 15 Dec 1841. | Tog afsked 1860. Possessionat på Hyppälä egendom i Jääskis socken. + 15/8 1892.
22 14733 18/IX 1830 \ David Toicka \ 20/X 1808 \ Matts Toicka Torpare. \ Viborgs Socken. \ Student med Betyg af Lector Keckmen. | Uttog betyg d. 1 Nov. 1838 i afsigt att i prestaståndet ingå. | Prestvigd 1838, tjenstgjorde sedan i Gustaf Adolfs socken, St. Michel och Kangasniemi. Kapellan i Suonenjoki 1846. V. pastor 1851. Kapellan i St. Andreae 5 Jan 1861. | + 6/X 1879. Antreassa.
23 14783 11/X 1830 \ Anders Komonen. \ 1/III 1812 \ Fiskare i Kexholm. \ Kexholm. \ Student med Betyg från Viborgs Gymnasium dit han ingick ‹–› Uttog Betyg 22/1 1834 för att inträda i tjenst wid Kejserliga Första Finska Sjö Equipaget. | Ingick åter i Afdelningen 1835. s. å. antagen till E. O. Bergscadet. | Uttog Betyg efter praesterad Bergs examen 1838. | Ingick sedermera vid bergs corpsen i Ryssland. | såsom laborant. direktör vid Pitkäranta kopparverk. rubbad. Död 18‹–›
24 14799 11/X 1830 \ Carl Gustaf Wargentin. \ 27/VI 1811 \ Joh. Wargentin Kyrkoherde i ‹–› \ Taipalsaari. \ Student med Betyg från Gymnasium i Viborg, dit han ingick ‹–› Uttog Betyg 11/VI 1834 för att taga Sacros Ordines i Borgå. | Prestvigd 17 Maj 1853‹!›. Kapellan i Jorois 1842. Kapellan i Kangasniemi 1847. V. pastor samma år. Förste pastor i Heinäwesi 10 Juli 1857. prost 1863. Död 3 April 1865.
25 14792 11/X 1830 \ Alexander Schröder \ 9/VII 1813 \ Jacob ‹Sukunimi Schroeder on korjattu muotoon Schröder.›. Prost i Wiborg \ Viborg. \ Student med Betyg från Gymnasium i Viborg, dit han ingick om Hösten 1827. | Uttog Betyg d: 1 Junii 1835 för att ingå i Åbo Hofrätt. | Cancellist i Wiborgs Hofrätt V.T. 1841. | Blef År 1847 utnämnd till Häradshofding i Sordavala domsaga erhöll år 1862 transport till Kymmene domsaga. dog år 1868 i Fredrikshamn.
26 14793 11/X 1830 \ Adolf Emanuel Åberg \ 12/IV 1810 \ Jacob Åberg. Länsman i Jachimaara \ Jachinvara. \ Student med Betyg från Gymnasium i Viborg, dit han ingick 1826. | Translator vid Lif-Gardetz Finska Skarpskytte Bataillon den 31:sta Augusti 1832. efter praesterad Logices Examen Höst-Termin 1833 och Domare-Examen den 12:te Junii 1837. uttagit Betyg för att ingå i Wasa Hof-Rätt. | /IX 1837. E. O. Copist i Kejs. Senatens Justitiæ Departement. | Rysk translator vid finska gardet. | Död 5/12 1844. | (Jmför G. A. Spåre, Biogr. Anteckningar)
27 14807 10/XI 1830 \ Alexander Tuderman \ 31/VII 1813 \ Aron Tuderman. Handels Bokhållare. \ Wiborg. \ Student med Betyg från Gymnasium i Viborg, dit han ingick 1827. | Uttog, innan han slutat sin curs wid Universitetet, Betyg den 10 Octob. 1836. | Död 1844.
28 14813 4/12 1830 \ Andreas Schening \ 27/I 1810 \ Enoch Joh. Schening. Länsman i Kerimäki \ Kerimäki. \ Student med Betyg från Gymnasium i Viborg, dit han ingick 1826. | Uttog betyg d. 8 Nov. 1838 för att i Prestaståndet ingå. | + 8/VII 1868
29 14834 22/I 1831 \ Constantin Melartin \ 24/XI 1812 \ Eric Gabr. Melartin Theologiae Doctor, och Professor i Theolog. Dogmatiken, sedermera Erke-Biskop. \ Viborg. \ Student med Betyg af Mag. Doc Gabr. Rein. Uttog Betyg efter praesterade examina för att blifva Landtmätare den 22 Novemb. 1835.
30 14842 9/II 1831 \ Anton Lindh. \ 23/VI 1811 \ Salomon Lindh. Kyrkobetjent i Wederlax \ Wederlax. \ Student med Betyg från Gymnasium i Borgå, dit han ingick 1826. | Philos. Candidat 1836. med 10. Suffragier. | Med. Cand. V.T. 1840. | Med. Lic. V.T. 1843. hvarefter han uttog betyg för att vid Läkarecorpsen i landet ingå.
31 14828 9/II 1831 \ Paul Maconi \ 25/VI 1809 \ Nils Maconi Prost i Kerimäki. \ Kerimäki. \ Student med Betyg af Mag. Doc. N. A. Gyldén. | Uttog betyg d. 27 Nov. 1841 för att skiljas. | Skollärare i Nyslott. | i historia och geografi. Tog afsked 1872. | Död i närheten af Nyslott 1876.
32 14734 9/II 1831 \ Fredric Kannin. \ 13/IV 1811 \ Abraham Kannin. Arendator. \ Hiitola \ Student med Betyg af Mag Doc. Gyldén. Död om hösten 1833. på sin hemort i Haemoptysis, till stor saknad för sina närmaste wänner.
33 14845 2/III 1831 \ Carl Erik Soldan \ 7/III 1811 \ Carl Gust. Soldan. Kronofogde i Willmanstrand. \ Sordawala. \ Student med Betyg från Gymnasium i Viborg, dit han ingick. 1827. | Philos. Candidat 1836. med 9. Suffragier. | Promov. Phil. Magister 1836. | Med. Candid. V.T. 1840. | Med. Licent. H.T. 1844. | Död 4/III 1870 såsom provincialläkare i Salo.
34 14858 18/V 1831 \ Gabriel Lindequist \ 6/VIII 1814 \ Jacob Lindequist. Contracts Prost i Padasjoki. \ Padasjoki. \ Student med Betyg Ph. Mag. C. H. Lindequist. | Phil. Magister d. 20 Julii 1840. Uttog betyg d. 12 Dec. s. år. i afsigt att blifva Prest i Borgå. | Prestvigd 1841. Tjenstgjorde i Padasjoki och Jämsä. Kapellan i Padasjoki 1849. V. pastor 1852. Kyrkoherde i Padasjoki 1870. | Jubelmagister 1890. | + 1897.
35 14862 6/VI 1831 \ ‹Ylioppilas ei ole kirjoittautunut matrikkeliin omakätisesti, nimi Adam Toickander (Thurberg) on kirjoitettu lyijykynällä.› \ 26/I 1806 \ Johan Tomburi Bonde. \ Suomeniemi Kapell af Savitaipal Socken. \ Student med Betyg af Ph. Mag. B. O. Lille.
36 14735 25/I 1832 \ Eduard Ludolf Wilhelm Castegrén \ 9/V 1809 \ And. Gottl. Castegrén. Contr. Prost och Ordens Ledamot. \ Ruokolax. \ Student med Betyg af Mag. Doc. Gyldén. | Uttog efter praesterade Examen Betyg d: 25 Maji 1835 för att blifva Landtmätare. | Död såsom syssloman vid länelasarettet i Wiborg 26 Dec 1863.
37 14896 25/I 1832 \ Lars Petter Hoffrén. Följer i ordn. eft. E. Castegren p. 8. ‹Tämä on kirjoitettu sivulle 14 numeron #68 jälkeen.› \ 24/5 1814 \ Israel Hoffrén, Kyrkoherde i Taipalsaari. \ Borgå Stad \ Praesterade med Betyg af Viborgs Gymnasium dit han ingick den 24 Aug. 1828. Uttog efter behörigen aflagda Examina Betyg för att blifva Prest i Borgå Stift. | Tog Transport till St. Pettersburg 1836. | Komminister vid svenska församlingen i St. Petersburg. + 1884.
38 14901 25/II 1832 \ Alex: Moritz Carl Hornborg \ 21/IX 1813 \ Anders Bogislaus Hornborg, Prost i Nykyrka. \ Nykyrka Socken af Viborgs Län. \ Ingick i Viborgs Gymnasium 1828 Student med Betyg från Gymnasium. Erhöll i Stud. Examen 20 Suffragier. Uttog Nationsbetyg d: 26 Augusti 1836 för ‹Seuraavat sanat att ... on pyyhitty pois.› | Phil. Cand. V. T. 1838. Uttog betyg d. 24 Maji 1839 i afsigt att vid Skol verken inom Borgå stift söka sin fortkomst. | Promov. Phil. Mag. 20 Julii 1840. | ‹Lyijykynämerkintä: rysk språklärare i Lowisa. 9. Sept 1840. Konrektor i Borgå 4 Okt 1845.› | Död 22 Juni 1856 | Död som lektor i Borgå ‹Vuosiluku 1858. on yliviivattu lyijykynällä.›
39 14906 10/III 1832 \ Paul Theodor Schvindt \ 1/XII 1813 \ Christian Schwindt. Kapellan i ‹–› \ Pyhäjärvi. \ Ingick i Viborgs Gymnasium 1828 Praesterade med Betyg från Gymnasium Student Examen hwarwid han erhöll 17 Suffragier. | Uttog Betyg d: 13: October 1835 för att blifva prest i Borgå Stift. | Öfvergick sedermera till St. Petersburgs Stift. | Pastor i Ingeris 15 Okt. 1842. | Pastor i Spankko 19 Nov. 1857. | Död i Dec. 1876 dersammastädes.
40 14912 10/III 1832 \ Carl Fredric Rautjan \ 26/III 1812 \ Petter Rautjan. Krono Länsman. \ Mändyharju. \ Praesterade Student examen med Betyg af Mag. Docens Gyldén, hwarwid han erhöll 10 Suffragier. | Uttog efter praesterad Juris Examen Afdelnings Betyg, för att ingå i tjenst wid Wasa Hofrätt.
41 14914 10/III 1832 \ Carl Henr. Hassellström \ 6/X 1811 \ And. Joh. Hasselström Kapellan. \ Rautus. \ Praesterade med Betyg från Viborgs Gymnasium, dit han ingick 1827, Student Examen, hwarwid han erhöll 13 Suffragier. | Dog såsom student i Rautus.
42 14918 14/IV 1832 \ And: Joh: Wirenius \ 22/II 1815 \ And. Olaus Wirenius Hofråd och Kronofogde. \ Willmanstrand \ Praesterade med Betyg af Ph. Cand. Borenius Student Examen hwarwid han erhöll 13 Suffragier. | Uttog Betyg den 1 Sept. 1836 för att ingå i tjenst i S:t Petersburg. | sekreterare vid passexpeditionen i S:t Petersburg. ekonom vid finske kyrkan. Handelsombudsman i Petersburg. Död 1867.
43 14920 14/IV 1832 \ Anders Reinhold Cygnæus. \ 7/V 1815 \ Zachar. Cygnaeus Biskop i S:t Petersburg. \ Hollola. \ Undergick med Betyg af Mag. Doc Gyldén, Stud. Examen hwarwid han erhöll 18 Suffragier. Uttog efter praesterad Juris Examen Betyg d. 13/XII 1836, för att ingå i tjenst wid Åbo Hofrätt. | Biträdande Expeditions-Secreterare i nov. 1841. | Andre expeditionssekreterare vid Hans Kejserliga Majestäts Kansli för Finland 24/XII 1851. | Expeditionschef vid general guvernementskansliet 4/I 1855. | Kansliråd 24/IV 1859 Ordförande i revisionsrätten 1869. | Statsråd 12/IV 1868. Särskilda gånger förordnad till tjenstf. guvernör i Nylands äfvensom i Wiborgs och Uleåborgs län. | + 1889.
44 14921 14/IV 1832 \ Fredrik Johan Hoffman. \ 29/VII 1812 \ Fr. Ernst Hoffman. Assessor f. d. Kronofogde. \ Sordavala. \ Ingick i Viborgs Gymnasium 1829. Praesterade Stud. Examen med Betyg från Gymnasium, hwarwid han erhöll 21 Suffragier. Uttog Betyg d: 15 Decemb. 1836 för att ingå i tjenst i S:t Petersburg. | Bokhållare vid lånebanken i St. Petersburg; sekreterare vid invalidkomitén. Död såsom hofråd i P:burg 3 Maj 1859.
45 14924 18/IV 1832 \ Adolf Fredric Mennander \ 12/VIII 1809 \ Adolph Fredric Mennander, Kapellan. \ Savitaipal. \ Praesterare med Betyg af Mag. Doc Rein Stud. Examen hwarwid han erhöll 12 Suffragier. | Uttog Betyg d: 25 Maji 1835 för att söka sig en Skollärare tjenst i Fredrikshamn. | Lärare vid lägre elementarskolan i Willmanstrand.
46 14935 18/IV 1832 \ Anders Johan Mennander \ 18/IX 1813 \ [Adolph Fredric Mennander, Kapellan.] \ Savitaipal \ Praesterade med Betyg af Ph. Cand. Joh. Hongelin Student Examen, hwarwid han erhöll 9 Suffragier | Uttog Betyg d: 14 Dec. 1834. | Kommissionslandtmätare. Död 111 Juli 1859.
47 14936 16/V 1832 \ Peter Björkelund. \ 10/III 1812 \ Joh. Pet. Björkelund. Krono Fogde i Kexholms Södra Härad. \ S:t Michel. \ Praesterade, med Betyg af Med. Licent Sjöman, Stud. Examen, hwarwid han erhöll 11. Suffragier. | Praesterade Juris Examen den 12 Dec. och uttog Betyg den 13 Dec. 1836 för att ingå i tjenst wid Wasa Hofrätt. | Vice häradshöfding 20/XII 1839. Kanslist i Vasa hofrätt 27/VIII 1842. och därstädes befordrad till Advokatfiskal. Häradshöfding i Korsholms norra domsaga 16/XII 1857., hugnad med lagmans namn och värdighet 29/IV 1870.
48 14945 19/V 1832 \ Anton Ulric Bergman \ 21/IV 1812 \ Ant. Ulr. Bergman Vice Pastor \ Suomeniemi Capell af Savitaipal Socken. \ Praesterade, med Betyg af Conrector A. Lindfors, Stud. Examen, hwarwid han erhöll 10 Suffragier. Uttog Betyg 16/V 1834 för att blifva Landtmätare.
49 14982 19/IX 1832 \ Axel Victor Faworin. \ 23/VI 1813 \ Claes Rob. Faworin Cornette. \ Luopiois Capell af Sjundeå Socken. \ Praesterade, med Betyg Mag. De Besche, Student Examen, hwarwid han erhöll 11 Suffragier. | Död d. 3. Sept. 1838.
50 15011 10/X 1832 \ Fredric Hyrén \ 7/II 1812 \ Joh. Hyyrynen. Bonde. \ Luumäki. \ Praesterade, med Betyg af Med. Doctor Lönroth, Student Examen, hwarwid han erhöll 24 Suffragier. | Uttog Betyg den 15 Martii 1836 för att resa till Spanien. | Philosophie-Candidat 19/VI 1837. med 11. Suffragier. | Uttog betyg för att skiljas V.T. 1838. | Prom. Phil. Magr d. 20 Julii 1840. | Anställd vid kejs. Ryska Ambassaden i Constantinopel. | Vistades äfven i Mindre Asien o. Nordamerika, där han torde ha aflidit.

Gå till sidan:
1 2 3 4 5 6   följande >