Yliopiston etusivulle Suomeksi På svenska In English
Helsingfors universitet Eurooppalainen huippuyliopisto
 

Studentmatrikel 1640–1852

Hemsida > Sökresultat

Innehåll:

Andra matriklar:

Sökresultat: *HYK ms., Länsisuom. osak. matr.

Med sökkriteriet påträffades 322 personer. Du är på sidan 1 / 7.

1 2 3 4 5 6 7   följande >

Välj och kryssa för de poster som du vill skriva ut eller spara. När du klickar på personens nummer kommer du till personens fullständiga uppgifter i matrikeln.

Välj alla  |  Töm alla

1 14360 21/6 1827 Achilles Pippingsköld \ [Födelseår och dag:] 16/2 1809 [Födelseort, Fadrens namn och stånd m. m.:] ‹–› \ [Närvaro vid Universitetet:] ‹–› \ [Aflagda lärdomsprof:] Chirurgiae Candidat 1841. Chirurgiae Magister 1846 \ [Afgång från Afdelningen:] 20/6 1846 med vitsorden: nöjaktig flit, hedrande och berömvärdt uppförande. \ [Lefnadsyrke, tjenster m. m.:] Skeppsläkare 1846. Afrest till Ryska Nordamerikanska colonien i Sitka. \ [Dödsår:] ‹–›
2 14822 4/12 1830 Gustaf Daniel Grönlund \ ... \ Chirurgiae Candidat-Examen H.T. 1839 med omdömet Approbatur. | Chirurgiae Magister H.T. 1846. \ Uttog Afdeln. betyg för en resa till Dorpat, med vitsorden berömlig flit, hedr. o. berömv. uppför. | Afgick V.T. 1847 med samma vitsord. \ Afrest till Dorpat 15/6 1840. ‹Nimeä ei mainita Tarton yliopiston matrikkelissa.› | återkom samma år. | Gymnastiklärare i Åbo.
3 14949 26/5 1832 Axel Fredrik Granfelt \ ... \ Filosofie Candidat 1838. Promoverad filosofie Magister 1840. Theologie Candidat 1842. Theologie Licentiat 1844. Disputerat för Doctors grad 1845. Speciminerat för Adjunktur i teologin V.T. 1847 \ ‹–› \ Utgifvit en skrift: "Om auktoritet och auktoritetstro" Helsingfors 1846. | Det kristliga lifvets vilkor och väsende I. Helsingfors 1847. | Lärobok i den kristliga sedeläran. Helsingfors 1851.
4 15015 13/10 1832 Frans Edvard Conradi \ ... \ ‹–› \ Uttog Afdeln. betyg 1844 för enskilda angelägenheter. | Afgick H.T. 1847 med vitsorden berömlig flit hedr. o. berömv. uppf. \ Direktor för Tekniska realskolan i Vasa.
5 15009 20/10 1832 Bernhard Gustaf Holmström. \ 19/2 1816 Född i Åbo. Fadren Erik Otto Holmström, Kronofogde i Masku Härad. \ ... \ Promoverad Philosophiae Magister 1840. Medicinae Candidat 1843. Medicinae Licentiat 1846. Promoverad Medicinae Doktor 1847 \ [Afgång från Afdelningen:] /6 1846 med vitsorden: utmärkt flit hedrande och berömvärdt uppförande \ Läkare vid Åbo Finska Bataljon 1847.
6 15109 5/10 1833 Magnus Abraham Ahlberg \ ... \ Skrifprof pro Exercitio 1837 med o. admittitur, Disput. pro exercitio 1838. skrifpr. pro gradu 1839 m. o. admittitur. Philosophiae Candidat 5/6 1840 med 14 röster, promoverad 20/7 1840. \ Uttog Afdeln. betyg för enskilda angelägenteter 1841 med vitsord. berömlig flit, hedrande o. berömvärdt uppförande \ Gjort en resa till Sverige 1841. | Ånyo intagen d. 5 Juni 1847. Öfvergaf studierna 1851.
7 15131 13/2 1834 Johan Leonard Häggroth \ ... \ Theologiae examen 1834. Stipendiatexamen 1835. Skrifpr. pro exercitio 1837 med omd. approbatur. Disput. pro exercitio 1838. Skrifpr. pro gradu 1838. med omd. admittitur. Philosophiae Candidat 1839 med 16 röster. Promoverad 1840. Medicinae Candidat 1843. Medicinae Licentiat 1846. Promoverad Medicine Doktor 1847. \ [Afgång från Afdelningen:] 18/6 1846 med vitsorden: utmärkt flit, hedrande och berömvärdt uppförande. \ Under Läkare vid Finska Sjöequipaget 1847 \ † 1851 den 26 oktober
8 15197 26/5 1834 Carl Lundahl \ ... \ Philosophiae Magister 1840. Medicinae Candidat 1844. Medicinae Licentiat V.T. 1847. Promoverad Med. Doktor 1847. \ [Afgång från Afdelningen:] V.T. 1847 med vitsorden: utmärkt flit hedr. o. berömv. uppf. \ Gjort resor i Sverige åren ‹–›
9 15249 18/6 1834 Erik Herman Lind \ ... \ Svensk skrifprof pro Seminario med omd. laudatur. \ Uttog Afd. betyg V.T. 1847 med vitsorden nöjaktig flit hedr. o. berömv. uppförande. \ Amanuens vid Magnetiska Observatorium. Gjort en resa till Sverige 1843. Contoirsskrifvare vid Tullkammaren i Christinestad 1847.
10 15363 20/10 1835 Johan Christopher Frenckell \ ... \ [Närvaro] H.T. 1835 ... H.T. 1849 \ Theologiae examen 1835. Skrifpr. pro exercitio 1839 med approbatur cum laude. Disput. 1839. Philosophiae Candidat 184‹–› Promoverad 1844. \ Uttog Afdeln. betyg 1839 för enskilda angelägenheter, erhöll vitsorden utmärkt flit, hedrande o. berömvärdt uppförande. \ Öfverrest till Sverige 1839. Bokhandlare
11 15431 20/6 1836 Gustaf Edvard Ingelius \ ... \ Stipendiatexamen V.T. 1839 med 7 röster. Skrifvit pro exercitio V.T. 1839 Disp. pro Exerc. H.T. 1839. Skrifvit pro Gradu V.T. 1841. Philosophiae Candidat V.T. 1842. promoverad Magister 1844. Filosofie Licentiat V.T. 1849. Filosofie Doktor 1850. \ ‹–› \ Gjort en resa till Sverige 1843. Extra-Ord. Amanuens vid Bibliot. H.T. 1842. Ordinarie Aman. vid Bibl. H.T. 1846.
12 15409 14/10 1836 Carl Henrik Söderholm \ ... \ Rysk examen 1836. Theologiae examen 1837. Logices examen 1837. Juris-examen 1846 \ ‹–› \ Auskultant i Åbo Hofrätt 1846.
13 15501 22/6 1837 Henrik August Reinholm \ ... \ Stipendiat-examen. Seminarii-examen. Filosofie Candidat V.T. 1844. promov. s. å. | Erhållit större priset vid Afdeln. festen d. 15 maj 1851 för afhandlingen "Suomen kansan ajanviettoja I." \ Uttog betyg för enskilda angelägenheter V.T. 1847, med vitsorden utmärkt flit hedr. o. berömv. uppf. \ Gjort en resa till Ryssland på Finska Litteratursällskapets bekostnad sommaren 1847. | Rest till Ladogatrakten på runoskörd med understöd af Finska Litt. Sälsk. vintern 1848 | Extra Ord. Amanuens vid Biblioth. H.T. 1844 | Upptecknat "Suomen Kansan Laulantoja" i Suom. Kirj. Seuran Toimituksia. 15 osa. | Skrifvit: "Suomalaisia Kasvunimejä" i Suomi 1850. | Afdelningens bibliotekarie H.T. 1851 – H.T. 1852 | Gjort en resa till Köpenhamn sommaren 1852.
14 15429 7/10 1837 Sven Gabriel Elmgren \ ... \ Stipendiat-examen H.T. 1837 m. 6 r. Skrifvit pro Exercitio V.T. 1838. Skrifvit pro Gradu H.T. 1839 m. approbatur. Filosofie Kandidat 14/5 1840 med 14 röst. promoverad s. å. Theologiae-Candidat H.T. 1844 m. 7 r. \ ‹–› \ Curator för Åbo Afdelning H.T. 1844. Curator för Vest-Finska Afdeln. V.T. 1846. Extra Ord. Amanuens vid Bibl. H.T. 1844. Sekreterare vid Finska Litteratursälsk. 16/3 1846. Kassör vid Akademiska Läseföreningen 1846–51. Ord. Amanuens vid Bibl. d. 28 Oktob. 1848. Deltagit i redaktion af Morgonbladet 1845–47. Redigerat Litteraturbladet 1850.
15 15503 7/10 1837 Josef Nummelin \ ... \ Skrifvit pro Exercitio H.T. 1839. Skrifvit pro Gradu. Filosofie Kandidat d. 1 Juni 1847. Promoverad Filos. Magister d. 22 Juni 1847. \ ‹–› \ Gjort resa till Sverige 1842. Possessionat sedan 1849.
16 15458 13/10 1837 Axel Wilhelm Liljenstrand \ ... \ Promoverad Filos. Mag. 1844. Juris Kandidatexamen V.T. 1847. Juris Licentiat V.T. 1850. Doktorsdisputation 1851. \ Uttog Afdeln. betyg V.T. 1847 med vitsorden hedr. o. ber. uppför. utmärkt flit. Afgick från afdeln. hösttermin 1851. \ Gjort resa till Sverige sommaren 1843. Hofrätts Auscultant 1847. Vice Häradshöfding 1848. Gjort en resa till Tyskland, Frankrike etc. 1850–51
17 15482 13/10 1837 Erik Herman Friberg \ ... \ ‹–› \ Uttog betyg för enskilda angelägenheter V.T. 1847 med vitsorden nöjaktig flit hedr. o. berömv. uppförande. \ Underofficer 1842. Ånyo intagen i Afdeln. H.T. 1845. Gjort resa till Ryssland 1847. Rysk språklärare
18 15532 7/2 1838 Berndt Otto Schauman \ ... \ ‹–› \ ‹–› \ Inskrifven vid Upsala Universitet 1842. Återvände 1843. Extraord. Amanuens vid Biblioteket 1849. Bibliotekarie vid Finska Litt. Sällsk. 16/3 1849. Utgifvit på sitt förlag Castréns resor, Hfors 1852.
19 15553 17/3 1838 Carl Johan Lindholm \ ... \ Logices Examen 16/5 1841. Juris Examen V.T. 1846. \ [Afgång från Afdelningen:] /6 1846 med omd. Hedrande och berömv. uppförande, berömlig flit. \ Auskultant i Åbo Hofrätt juni 1846.
20 15528 30/3 1838 Carl Otto Tenlén \ 11/12 1815 Född i Kiikala Fadren: Krono-Länsman. \ ... \ Skrifvit pro Exercitio V.T. 1841. Philosophiae-Candidat examen V.T. 1847. Promoverad d. 22 Juni 1847. \ [Afgång från Afdelningen:] H.T. 1847 med vitsorden: utmärkt flit hedr. o. berömv. uppf. \ Prest
21 15550 17/10 1838 Richard Theophilus Pontelius \ 10/4 1817 Född i Björneborg. \ ... \ Skrifvit pro Seminario. Seminarii-examen H.T. 1847. \ [Afgång från Afdelningen:] H.T. 1847 med vitsorden: nöjaktig flit hedr. o. berömv. uppf. \ Prestvigd sommaren 1848.
22 15572 23/2 1839 Joh. Edv. Lindeqvist \ ... \ Rysk Examen V.T. 1841. Logices Examen H.T. 1842. Större Kameral-Examen V.T. 1846. \ [Afgång från Afdelningen:] /6 1846 med omd. Hedrande och berömvärdt uppförande, berömlig flit. \ Copist vid Allm. Revisions rätten 1846. Kanslist vid Revisionsrätten 1848. Häradsskrifvare i Nedre Sääxmäki härad 1850.
23 15672 13/6 1839 Wolmar Theodor Renvall \ ... \ Stipendiatexamen. Disputerat pro Exercitio V.T. 1847. Skrifvit pro Gradu V.T. 1847. Filosofie Kandidatexaemen V.T. 1847. Promoverad Filos. Magister s. å. \ [Afgång från Afdelningen:] V.T. 1848 med vitsorden: hedr. o. berömv. uppf. utmärkt flit. \ Skollärare. Kollega i Björneborg 1849
24 15708 21/6 1839 Oscar Norrmén \ ... \ Skrifvit pro Gradu H.T. 1843. Filosofie Magister 1844. Juris Examen H.T. 1846. \ [Afgång från Afdelningen:] /12 1846 med omd. Hedr. o. berömvärdt uppförande, utmärkt flit. \ Auskultant i Åbo Hofrätt Dec. 1846.
25 15721 22/6 1839 Johan Matthias Kalm \ ... \ Stipendiatexamen 1840 V.T. med 7 röster. Filosofie Magister 1844. Skrifvit pro Exercitio V.T. 1841. Seminariiexamen V.T. 1841 med 11 röst. Disp. pro Exercitio V.T. 1842. Skrifvit pro Gradu V.T. 1843. Candidatexamen V.T. 1844. \ Uttog betyg för ensk. angel. H.T. 1847 med vitsorden: utmärkt fl. hedr. o. berömv. uppf. \ Extra Ord. Amanuens vid Bibliotheket H.T. 1844. Afdelningens Bibliothekarie 1846–47. Collega Scholae i Uleåborg 1848.
26 15608 5/10 1839 Olof Gustaf Hollmeen. \ 1/6 1820 Född i Åbo Fadren: Handlanden Vilhelm Hollmeen. \ ... \ Stipendiatexamen. Seminariiexamen. Filos. Kandidat. Filosofie Magister 1844. Juris examen V.T. 1848. \ [Afgång från Afdelningen:] V.T. 1848 med vitsorden: utmärkt flit, hedr. o. berömvärdt uppförande \ Hofrättsauskultant 1848
27 15669 5/10 1839 Otto Reinhold Frenckell \ ... \ [Närvaro vid Univers.:] H.T. 1839 ... H.T. 1849 \ ‹–› \ ‹–› \ Gjort en resa till Paris 1843. Bokhandlare. Gjort en resa till Wien 1847. Nordamerikansk Konsul i Helsingfors 1850
28 15724 5/10 1839 Otto Edvard August Hjelt \ ... \ Skrifvit pro Exercitio V.T. 1842 med Approbatur cum laude. Disputerat pro Exercitio 4/3 1843 (sjelf författat disp.) Skrifvit pro Gradu H.T. 1843. Filosofie kandidat V.T. 1844 med 25 r. promoverad s. å. Filosofie Licentiat V.T. 1846. Promoverad Filosofie Doktor 1847. Haartmansk Stipendiat 1844–47. Medicinæ Kandidat V.T. 1852. Disput. för docentur H.T. 1852. \ ‹–› \ Amanuens vid Bibliotheket 1845 d. 1. Febr. Förordnad till Amanuens vid Universitetets Ryska Bibliothek d. 25 Maj 1845. Gjort på Sällsk. pro Fauna & Fl. Fenn. bekostnad en Naturalhistorisk resa till Hollola och Padasjoki Socknar sommaren 1840. Erhållit en gratification af Univ:s Kansler 1849. Docent i anatomin H.T. 1852 och t. f. prosector.
29 15742 14/12 1839 Carl Johan Friman \ 19/9 1819 Född i Föglö. Fadren Tullvaktmästare i Degerby. \ ... \ Rysk Examen H.T. 1840. Kameralexamen V.T. 1848. \ [Afgång från Afdelningen:] V.T. 1848 med vitsorden: berömlig flit, hedr. och beröml. uppförande. \ Häradsskrifvare
30 15674 8/2 1840 Frans Gustaf Reinhold Sjöstedt \ 15/4 1819 Född i Åbo. Fadren Justitiae Rådman. \ ... \ Rysk Examen 12/12 1840. Svenskt skrifprof 3/6 1841. \ ‹–› \ Öfvergaf Studierna 1846.
31 15769 25/4 1840 Bernhard Adolf Reinholm \ ... \ Skrifvit pro Exercitio; disputerat V.T. 1846. Skrifvit pro Gradu V.T. 1846. Stipendiatexamen H.T. 1845. 8/12 röst. Filosofie Kandidatexamen V.T. 1847. Promoverad Filos. Magister s. å. \ Uttog Afdeln. betyg för enskilda angeläg. H.T. 1846 med omd. hedr. o. berömv. uppförande, berömlig flit. Afgick H.T. 1847 med vitsord: utmärkt flit h. o. ber. uppf. \ Skollärare vid Lägre elem. skolan i Tammerfors.
32 15733 6/10 1840 Axel Gabriel Ingelius \ ... \ Filos. kandidat H.T. 1843. Filosofie Magister 1844. Erhållit mindre priset vid Afdelningen för Musikcomposition V.T. 1847. \ [Afgång från Afdelningen:] V.T. 1851 med vitsorden: klanderlöst uppförande, berömlig flit. \ Utgifvit "Anonym Vals", "Åtta sånger vid piano", "Smärre sånger vid piano". Gjort en resa till Sverige sommaren 1845. Utgifvit: "Trenne dikter satta i musik" 1847. Gifvit en concert i Åbo 1847. För oordentlighet, relegerad på 2 terminer V.T. 1849. Förf. "Granriskojan" i Aura. "Gråa slottet" i Aura 1851. Melodier till 6 sånger ur Fänrik Stål.
33 15826 6/10 1840 Gustaf Avellan \ ... \ Rysk examen. Logices examen V.T. 1846. Juris examen V.T. 1849. \ [Afgång från Afdelningen:] 13/6 1849 med vitsord. hedr. o. berömvärdt uppförande, berömlig flit. \ Gjort en resa till Kasan 1841 med resestipendium
34 15787 30/1 1841 Anders Gabriel Roos \ ... \ Rysk Examen 9/12 1841. Logices Examen. \ [Afgång från Afdelningen:] V.T. 1847 med vitsorden berömlig flit, hedr. o. berömv. uppför. \ ‹–›
35 15836 5/2 1841 Nils Gustaf Hammarén \ ... \ Mindre Kameralexamen V.T. 1846 \ Uttog betyg V.T. 1847 för enskilda angelägenheter med vitsorden: nöjaktig flit, hedr. o. berömv. uppför. \ Afrest till Ryssland 1847
36 15848 5/2 1841 Johan Adolf Granquist \ ... \ Skrifvit pro Exercitio. Disputerat pro Exercitio. Skrifvit pro gradu V.T. 1836. \ ‹–› \ Erhållit mindre priset vid Afdeln. för en filosofisk afhandling V.T. 1848. Sinnessvag V.T. 1849.
37 15844 17/2 1841 Carl Bengt Alexander Ignatius \ ... \ Logices examen H.T. 1843. Rysk examen H.T. 1842. \ [Afgång från Afdelningen:] V.T. 1851. \ ‹–›
38 15899 2/6 1841 Gustaf Georg Tollet \ 28/4 1822 Född i Wirmo. Fadren Collegii-Assessor \ ... \ Skrifvit pro Exercitio V.T. 1845. Disputerat pro Exercitio H.T. 1845. Skrifvit pro gradu V.T. 1846. Filos. Kandidatexamen V.T. 1847. Promoverad Filos. Magister 1847. \ ‹–› \ ‹–›
39 15917 23/6 1841 Fabian Ludvig Martinsson \ 8/1 1821 Född i Töfsala. Fadren Rusthållare. \ ... \ Skrifvit pro Exercitio. Disputerat pro Exercitio. Skrifvit pro Gradu V.T. 1845. Magister 1850. Kandidat med 7 röster. \ Uttog Afd. betyg för att resa till Ryssland H.T. 1844 \ Bivistat Universitetet i Moskva 1845–47. Rysk språklärare i Björneborg 1847
40 15777 9/10 1841 Karl Gustaf Ulrik Eklöf \ ... \ ‹–› \ ‹–› \ Utgifvit "Genealogisk Dynastilängd" Åbo 1845 \ † 1852.
41 15882 26/11 1841 Carl Johan Lönegren \ ... \ Logices-Examen V.T. 1844. Jurisexamen V.T. 1850. \ [Afgång från Afdelningen:] /6 1846 med vitsorden hedr. o. berömv. uppförande, nöjaktig flit. V.T. 1850 med samma vitsord. \ Ånyo intagen i Afdeln. V.T. 1847. Hofrättsauskultant i Åbo 1850.
42 15929 13/11 1841 Wilhelm Wideman \ 15/10 1823 Född i Lemo. Fadren Henric Wideman prost i Tenala. \ ... \ Logices Examen. Rysk Examen. Juris Examen V.T. 1847. \ [Afgång från Afdelningen:] V.T. 1847 med vitsorden berömlig flit hedr. o. berömv. uppf. \ Gjordt resa till Moskva V.T. 1843.
43 15942 8/12 1841 Carl Arvid Tollet \ ... \ Rysk Examen. Logices Examen H.T. 1842. Juris-examen H.T. 1847. \ [Afgång från Afdelningen:] H.T. 1847 med vitsorden: berömlig fl. hedr. o. berömv. uppförande \ Gjordt resa till Ryssland V.T. 1843.
44 15951 16/12 1841 Carl August Renvall \ ... \ Skrifvit pro Exercitio. Erhållit mindre priset vid Afdeln. festen 1847 för en öfversättning af 8 Proportii Elegier. Disputerat pro Exercitio (sjelf författare) V.T. 1847. Filos. Kandidatexamen med 10 röster V.T. 1850. Magister 1850. \ [Afgång från Afdelningen:] V.T. 1851 med vitsorden hedr. o. berömv. uppf. berömlig flit. \ Utgifvit: Dikter af H. Heine i Sv. öfversättning, Helsingfors 1849. Skollärare i Åbo 1851.
45 15931 9/2 1842 Carl Oscar Hællfors. \ ... \ Stipendiat Examen H.T. 1842 och V.T. 1843. Skrifvit pro Exercitio. Disputerat pro Exercitio \ [Afgång från Afdelningen:] H.T. 1852 med vitsorden: sedigt och anständigt uppförande, nöjaktig flit. \ ‹–›
46 15950 19/2 1842 Henrik Otto Renfors \ ... \ Logices Examen. Större Kameral Examen V.T. 1846. \ [Afgång från Afdelningen:] /6 1846 med vitsorden hedr. o. berömvärdt uppförande, berömlig flit. | Uttog Afd. betyg den 29 januari 1850 med samma vitsord. \ Extra Kammarskrifvare vid Senaten H.T. 1846. Ånyo intagen d. 15 Jan. 1850.
47 15858 9/3 1842 Anders Æjmelæus \ ... \ Skrifvit pro Seminario. Teologisk dimissionsexamen V.T. 1849. \ [Afgång från Afdelningen:] 25/5 1849 med vitsorden: hedr. o. berömvärdt uppf. o. nöjaktig flit. \ Prestvigd sommaren 1849. Prest i Åbo.
48 16009 28/9 1842 Carl Johan August Leidenius \ 5/5 1821 Född i Bjerno. Fadren Kapellan i Uskela \ ... \ Skrifvit pro Exercitio. Skrifvit pro Gradu H.T. 1846. Stipendiatexamen V.T. 1844. Filos. Kandidatexamen V.T. 1847. Promoverad s. å. \ [Afgång från Afdelningen:] V.T. 1848 med vitsorden: hedr. o. berömv. uppförande \ Skollärare
49 16039 28/9 1842 Knut Theodor Pipping. \ ... \ Skrifvit pro Exercitio V.T. 1845. Disputerat pro Exercitio V.T. 1846. Skrifvit pro Gradu H.T. 1846. Rysk Examen H.T. 1842. Filos. Kandidatexamen V.T. 1847. Promoverad Magister s. å. \ Uttog betyg för enskilda angelägenheten H.T. 1847 med vitsorden utmärkt flit hedr. o. berömv. uppförande. \ Gjort en resa till Tyskland för att Studera bergsvetenskap H.T. 1847. återkom H.T. 1849.
50 16015 6/10 1842 Carl Gustaf Renvall \ ... \ Skrifvit V.T. 1843 och disputerat pro Exercitio H.T. 1843. Skrifvit pro Gradu V.T. 1845. Philosophiae Candidat V.T. 1847 med 18 röster. Promoverad Filos. Magister 1847. \ Uttog Afd. betyg V.T. 1848 med vits orden: utmärkt flit hedr. o. berömv. uppförande \ Lärare vid L. Elem. Skolan i Eknäs 1848.

Gå till sidan:
1 2 3 4 5 6 7   följande >